« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 557/94 v k.ú. Libuš, předem známému zájemci společnosti Central Group KOšíře, a.s., Praha 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm c25819061813370.pdf (pdf, 154.51 KB)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
<br> Libušská 35/200.]
<br> 142 00 PRAHA - XXXXX
<br> ve smyslu ustanovení X XX odst.X,ve spojení s ustanovením & 3 odst.2 a g 34,zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění zákona č.145/2001 Sb.<,>
<br> zveřejňuje záměr
<br> pronajmout část pozemku parc.č.557/94 o výměře 299 m2,druh pozemku - ostatní plocha,využití pozemku - ostatní komunikace v k.ú.Libuš,obec Praha uvedeného na LV 849 pro k.ú.Libuš,obec hl.m.Praha <,>
<br> na dobu určitou od 1.8.2019 do 28.2.2021 za účelem umístění stavby zařízení staveniště pro záměr Bytového domu „Mílová"
<br> předem známému zájemci
<br> společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s <.>,Na Strži 65/1702,140 00 Praha 4,ICO: 24227757
<br> S výše uvedenou nemovitostí má Městská část Praha-Libuš na základě & 1,zákona číslo 172/1991 Sb <.>,- Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí oprávnění nakládat jako vlastník ajsou uvedeny na LV číslo 849 pro k.ú.Libuš,obec Praha
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky.Mohou tak učinit písemně prostřednictvím sekretariátu Úřadu Městské části Praha-Libuš,Libušská 35/200,142 00 Praha-Libuš nebo nahlédnout osobně do podkladů u paní Šárky Pichové na odboru správy majetku a investic,K lukám 664,Praha 4 — Libuš
<br> ato nejpozději v poslední den zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Doba zveřejnění: 15 dnů
<br> Ve stejném období byl dokument zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyvěšeno dne: /ď ť- viď/f Sejmutodne: U -.; - 10/59
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI „ starosta _ PRAHA - LIBUS Libusska 85,142 00 Praha 4
<br> Bankovní spojení: tel: 261 711 380 www.praha-libus.cz ČS Praha 4 244 471 876 sprava.majetku©praha-libus.cz č.ú.2000691349/0800 244 471 884
<br> IČO 00231142 fax: 241 727 864 pracoviště: K Lukám 664,142 00 Praha 4
<br> DIČ c200231142
<br> Značky 828.Eaa.E8c budou osazeny 7 dní...

Načteno

edesky.cz/d/3087176


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz