« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Topol (PDF, 185 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 185 KB)
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Chrudim
Poděbradova 909,Chrudim IV,537 01 Chrudim
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 243075/2019
Spisová značka: 7RP667641/10100/2018-544204
<br> Vyřizuje.: Ing.XXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: i.bosakova@spucr.cz
<br> Datum: 14.6.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú.Topol ( 667641)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Chrudim,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),k zajišťování změn map
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s § 6 odst.3 vyhlášky Ministerstva
zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a
postup pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
dnem 14.6.2019 byla ukončena aktualizace BPEJ v katastrálním území Topol ( 667641)
<br> Ke dni 14.6.2019 je také vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Topol ( 667641)
<br> A žádá tímto Městský úřad v Chrudimi,o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj,Pobočky Chrudim a Městského úřadu Chrudim <.>
<br>
Ing.XXX XXXXXXXX
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> 2 / 3
<br>
<br>
<br>
<...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz