« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Účetní závěrka Základní škola a Mateřská škola Bohdalec 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Základní a Mateřská škola Bohdalec75020947
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> IČO: Název:
Sídlo: Bohdalec čp.80,592 55 Bohdalec
Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,ucetni@obecbohdalec.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Strana
1 z 17
<br> 13.02.2019
7:22:51
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Bohdalec - skola),verze: 2018.02
<br>
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr <.>
účet
<br> Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 109 145,82 -Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 109 145,82 -Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
<br> - -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
<br> - -Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvo...
Výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Základní a Mateřská škola Bohdalec75020947
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> IČO: Název:
Sídlo: Bohdalec čp.80,592 55 Bohdalec
Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,ucetni@obecbohdalec.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,59 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslo
pol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 128 536,00 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> 1 785,00 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 5
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 6
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 7
<br> 95 608,56 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 2 094 003,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 705 629,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 11
<br> 41 620,26 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku - -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 245 231,99 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 122 460,14 -
<br> - -
<br> - -
<br> 6 383,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 82 4...
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2018
<br> 75020947IČO:
Název:
Sídlo:
<br> Základní a Mateřská škola Bohdalec
Bohdalec čp.80,592 55 Bohdalec
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,ucetni@obecbohdalec.cz,XXXXXXXXX
<br> - -Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 561 948,30 561 948,30
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 561 948,30 561 948,30
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<...

Načteno

edesky.cz/d/3078352

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz