« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Veřejná vyhláška - uzavírka Rousměrov - Bohdalec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - uzavírka Rousměrov - Bohdalec
Strana 1 (celkem 3)
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: 11.06.2019
<br> Naše č.j.: OD/718/19/LK ZNAKOM Vysočina s.r.o <.>
Vyřizuje: Ing.Koubek IČ: 287 75 597
Tel.: 566 688 301 Kounicova 297/38
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz 602 00 Brno - Veveří
<br> Datum: 12.06.2019
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a příslušných městských úřadů,úřadů obcí a
úřadů městysů po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.Dle § 77 odst.5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městského úřadu Žďár nad Sázavou <.>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě podnětu od společnosti
ZNAKOM Vysočina s.r.o <.>,IČ: 287 75 597,Kounicova 297/38,602 00 Brno - Veveří o
stanovení dopravního značení na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích
v souvislosti s uzavírkou silnice III/3883 v úseku Rousměrov – Bohdalec,po předchozím
písemném stanovisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,Územní odbor vnější
služby,Dopravní inspektorát,nám.Republiky 69,591 20 Žďár nad Sázavou pod č.j.KRPJ-
66803-1/ČJ-2019-161406-DING ze dne 12.06.2019 a po posouzení žádosti v souladu s
ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení §
77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> stanovuje:
společnosti ZNAKOM Vysočina s.r.o <.>,IČ: 287 75 597,Kounicova 297/38,602 00 Brno -
Veveří
<br> přechodné d...

Načteno

edesky.cz/d/3078311

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz