« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy o výsledku hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy o výsledku hospodaření
Údaje o pln�ní p�íjm� a výdaj� za rok 2018
<br> T�ída 1 - da�ové p�íjmy ………………………… 1 355 470,45 K�
T�ída 2 - neda�ové p�íjmy ……………………… 108 578,88 K�
T�ída 3 - kapitálové p�íjmy ……………………… 770 600,00 K�
T�ída 4 - p�ijaté transfery ………………………… 1 425 845,00 K�
<br> p�íjmy celkem: 3 660 494,33 K�
<br> T�ída 5 - b�žné výdaje …………………………… 1 750 808,24 K�
T�ída 6 - kapitálové výdaje ……………………… 1 159 247,30 K�
<br> výdaje celkem: 2 910 055,54 K�
<br> T�ída 8 - financování ……………………………… -750 438,79 K�
(p�ebytek,schodek)
<br> podrobné �len�ní p�íjm� a výdaj� - viz výkaz FIN 2-12 (p�íloha �.1 záv�re�ného ú�tu)
<br> Dotace
<br> 4111 - NI p�.transf.ze všeob.pokl.sp.33 312,00 K�
4112 - NI p�.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv.60 900,00 K�
4116 - Ost.NI p�.transf.ze stát.rozp.179 482,00 K�
4122 - NI p�.transf.od kraj� 11 751,00 K�
4216 - Ost.p�.transfery ze státního rozpo�tu 427 000,00 K�
<br> Údaje o hospoda�ení s majetkem obce k 31.12.2018
<br> k 31.12.2017 k 31.12.2018
<br> BRUTTO BRUTTO KOREKCE NETTO
018.drobný dlouhodobý nehmotný majetek 34 490,00 34 490,00 34 490,00 0,00
019.ostatní dlouhodobý nehm.majetek 143 440,80 143 440,80 35 558,00 107 882,80
031.pozemky 847 228,52 847 228,52 0,00 847 228,52
021.stavby 5 530 564,47 5 530 564,47 3 947 479,00 1 583 085,47
022.sam.mov.v�ci 1 209 592,20 1 209 592,20 182 064,00 1 027 528,20
028.drobný dlouhodobý hmotný majetek 372 113,00 362 113,00 362 113,00 0,00
029.ostatní dlouh.hmot.majetek 0,00 4 356,00 15,00 4 341,00
042.nedokon�ený hm.majetek 57 370,00 1 212 261,30 0,00 1 212 261,30
069.ostatní dlouhodobý finan�ní majetek 20 000,00 0,00 0,00 0,00
132.zboží na sklad� 68 014,66 61 367,60 0,00 61 367,60
314.poskytnuté zálohy 18 560,00 19 080,00 0,00 19 080,00
315.jiné pohledávky 5 433,00 1 667,00 940,10 726,90
<br> NÁVRH ZÁV�RE�NÉHO Ú�TU OBCE LESNÁ ZA ROK 2018
<br> (§17 zákona �.250/2000Sb <.>,o rozpo�tových pravidlech
územních rozpo�t� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�)
<br>
<br> 346.pohledávky za vlád.instit.14 740,00 0,00 0,00 0,00
381.náklady ...

Načteno

edesky.cz/d/3076343

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz