« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Návrh Závěrečného účtu a účetní závěrky Mikroregionu Novoměstsko za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva 2018

Zpráva o výsledku hospodaření 2018
//'
<br> % é/í/ž/ ZPRÁVA AUDITORA
<br> V
<br> /
<br> I <.>
<br> /
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Mikroregion Novoměstsko dobrovolný svazek obcí
<br> Nové Město na Moravě
<br> 2018
<br> Zpráva je určena pro orgány a vedení svazku obcí
<br> m
<br> A.C.A.Audit,s.r.o.www.aca.cz
<br> m
<br> A.C.A.Audit,s.r.o.www.aca.cz
<br> Charakteristika účetní jednotky:
<br> Název územního celku: Mikroregion Novoměstsko,dobrovolný svazek obcí
<br> Sídlo: Tři Studně 25,Fryšava pod Žákovou horou,592 04 IČO: 709 34 258
<br> Právní forma: svazek obcí Vznik: 1.10.2001
<br> Subjekty svazku obcí: obce Nové Město na Moravě,Líšná,Křídla,Zubří,Radňovice,Dlouhé,Nová Ves,Věcov,Fryšava,Bobrová,Račice,Kuklík,Kadov,Nový Jimramov,Javorek,Sněžné,Radešínská Svratka,Radešín,Řečice,Bohdalec,Bobrůvka,Borovnice,Daňkovice,Mirošov,Vlachovice,Krásné,Jimramov,Spělkov a Tři Studně,Podolí
<br> Statutární orgán: předseda svazku obcí
<br> XXXXX XXXXXX,bytem Tři Studně XX
<br> Způsob jednání: Za svazek jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda
<br> Předmět činnosti: Hájení oprávněných ekonomických,společenských a kulturních zájmů a ochrany životního prostředí obyvatel mikroregionu a řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí
<br> Způsob podepisování: Podepisování se děje tak,že ke jménu předsedy připojí tento svůj podpis a otisk razítka svazku.V případech,kdy rozhodnutí v dané věci patří do výlučné pravomoci členské schůze nebo rady mikroregionu,XXX ke jménu předsedy ajednoho člena rady mikroregionu připojí tito své podpisy a otisk razítka svazku
<br> Zástupci organizace: XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
<br> IČO: XXXXXXXX DIČ: CXXXXXXXXX Zápis v (JIB u láSi lšmč,oddíl LÍ slo/Íknlfilň? číslo oprávnění: 257
<br> am
<br> A.C.A.Audit,s.r.o.www.aca.cz
<br> Místo přezkoumání: Vratislavovo náměstí 12,Nové Město na Moravě,592 31
<br> Ověřovatel: A.C.A.Audit,s.r.o.Smetanova 34 591 01 Žďár nad Sázavou 1 IČO: 25 33 85 87 číslo oprávnění 257
<br> Jednatel: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,čísl...
Návrh-Účetní závěrka 2018
Příloha V účetní závěrce za rok 2018
<br> Mikroregion Novoměstsko
<br> Předkládaná účetní závěrka Mikroregionu Novoměstsko byla zpracována na základě zákona č.563/1991 Sb.Zákon o účetnictví.Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1.ledna 2018 a končící dnem 31.prosince 2018 <.>
<br> Obecné údaje:
<br> Název: Mikroregion Novoměstsko Sídlo: Tři Studně 25,PSČ 592 04 Fryšava pod Žákovou horou Právní forma: svazek obcí
<br> Předmět činnosti: veřejná správa IČO: 70934258 Rozvahový den: 31.12.2018
<br> Organizační struktura účetní iednotkv:
<br> Členská schůze: Členskou schůzi tvoří zástupci 30 obcí Mikroregionu Novoměstsko:
<br> BOBROVÁ,BOBRÚVKA,BOHDALEC,BOROVNICE,DANKOVICE,DLOUHÉ,FRYSAVA POD ŽÁKOVOU HOROU,JAVOREK,JIMRAMOV,KADOV,KRÁSNÉ,KŘÍDLA,KUKLÍK,LÍŠNÁ,MIROŠOV,NOVÁ VES U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ,NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ,NOVÝ JIMRAMOV,PODOLÍ,RAČICE,RADEŠÍN,RADEŠÍNSKÁ SVRATKA,RADNOVICE,ŘEČICE,SNĚŽNÉ,SPĚLKOV,TŘI STUDNĚ,VĚCOV,VLACHOVICE,ZUBŘÍ
<br> Rada:
<br> Složení Rady do 6.12.2018
<br> Rada Mikroregionu Novoměstsko ie sedmičlenná:
<br> Předseda: XXXXX XXXXXX — starosta obce Tři Studně
<br> Místopředseda: XXXXXXXXX XXXXX — místostarosta města Nového Města na Moravě Členové Rady:
<br> XXXX XXXXXXXXX — starostka městyse Sněžné
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX — starosta obce Kuklík
<br> XXXXXX XXXXXXX — starosta obce Věcov
<br> XXXX XXXXXXXX — starosta obce Zubří
<br> Zdeňka Smažilová — starostka městyse Bobrová
<br> Složení Rady od 6.12.2018
<br> (schváleno na členské schůzi Mikroregionu Novoměstsko dne 6.12.2018) Rada Mikroregionu Novoměstsko je sedmičlenná:
<br> Předseda: XXXXX XXXXXX — starosta obce Tři Studně
<br> Místopředseda: XXXXXXXXX XXXXX — místostarosta města Nového Města na Moravě Členové Rady:
<br> RNDr.XXXXXX XXXXXXXXX — starostka městyse Sněžné
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX — starosta obce Kuklík
<br> XXXX XXXXXXXX — starosta obce Zubří
<br> Zdeňka Smažilová — starostka městyse Bobrová
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX — starostka obce Nové Vsi u Nového Města na Morav...
Návrh-Závěrečný účet 2018
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> MIKROREGION NOVOMĚSTSKO,IČ 70934258 (517 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> ve znění pozděj ších předpisů)
<br> A) ÚDAJE o PLNĚNÍ PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ZA ROK 2018 (Viz.příloha Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2018 )
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v Kč)
<br> Přebytek ( - ),Ztráta ( + )
<br> Položka Schválený RoZpočet po Výsledek od
<br> ' rozpočet změnách počátku roku Třída 1 —— Daňové příjmy 0 0 0 Třída 2 — Nedaňové příjmy 1 159 600,00 1 316 909,30 1 316 971,63 Třída 3 — Kapitálové příjmy 0 0 0 Třída 4 — Přijaté transfery 378 000,00 615 194,00 765 194,00 Příjmy celkem 1 537 600,00 1 932 103,30 2 082 165,63 Třída 5 — Běžné výdaje 1 724 300,00 2 132 372,36 2 282 372,36 Třída 6 - Kapitálové výdaje 70 000,00 214 494,00 214 494,00 Výdaje celkem 1 794 300,00 2 346 866,36 2 496 866,36 Saldo: Příjmy - Výdaje -256 700,00 —414 763,06 -414 700,73 Třída 8 - Financování * 256 700,00 414 763,06 414 700,73
<br> + +
<br> Zůstatek na bankovních účtech ke dni 31.12.2018:
<br> KOMENTÁŘ:
<br> V roce 2018 zůstává počet členských obcí 30 <.>
<br> 672 850,19 Kč
<br> Členský příspěvek pro rok 2018 byl stanoven podle počtu obyvatel každé obce ve výši 16 Kč
<br> za osobu <.>
<br> Všechny obce řádně členské příspěvky zaplatily <.>
<br> B) ÚČELOVÉ FONDY:
<br> DSO netvoří jiné účelové fondy <.>
<br> C) VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHÚ:
<br> Mikroregion Novoměstsko neměl v roce 2018 žádné závazky vůči státu <.>
<br> Výše celkových pohledávek činí celkem 31 020 Kč <.>
<br> Výše celkových závazků činí celkem 0,00 Kč <.>
<br> D) DOTACE A DARY:
<br> V roce 2018 Mikroregion Novoměstsko čerpal kraj skou dotaci Z Fondu Vysočiny ve výši 61 039 Kč na „PD Cyklostezka Jiříkovice — lokalita Vališovy rybníky“ vrámci programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ <.>
<br> Kraj Vysočina poskytl finanční dar Mikroregionu Novoměstsko ve výši 100 000 Kč na strojovou úpravu lyžařských běžeckých tratí <.>
<br> E) ÚDAJE o HOSPODAŘENÍ...

Načteno

edesky.cz/d/3075222

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz