« Najít podobné dokumenty

Obec Stříbrná - 66/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stříbrná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

66/19 - Vyhlášení zámìru pronájmu nemovitostí - pozemky
66/19
<br> oBEC srŘÍnnNÁ
358 01 Stříbrná 670
<br> ve strryslu ustanovení $ 39 oclst.1 zákona ě.12812000 Sb.o obcích (obecrrích zÍizeni) <,>
v platnérn znění
<br> zveřejňuje záměr pronájmu pozemků
<br> Poslední den k vyjádření k zveřejněným záměrům obce a předložení nabídky
<.> ie clen ukončení zveřejnění výše uvedených záměrů tj.3t.07.20l9 včetně <.>
<br> Vyvěšeno po dobu nejméně l5 dnů <.>
Infortnace k prodeji a prorrájrnu pozenrků na obecnínt ťtřadě Stříbrná <.>
<br> '".Iana Koftusová
starostka obce
<br> ffiT:.fi{tlT
<br> gJHnmzuí mHsKA ou srŘíBRNÁ
VYVĚŠENo DNE: ťl.6.Í.0.Í( poaw
SEJMUTO DNE: Pďplg
<br> PoŘADoVÉ Číst_o: 6at1q
<br> Na parcele č.256212 v k.ú.Stříbrná se nachází přívod užitkové vody + zásobník na tuto vodu <,>
na který jsou napojeny nemovitosti E1 76,E'177,F.l78,č.p.9,č.p'698.Pozemek se pronajíniá
s tírrr.Že bude přívod i přístup k voclě zachován pro všechrry tyto nemovitosti' Pro veř'ejnost a
pro obec,jako vlastníka této pozernkové parcely,bude zachová přístup <.>
<br> /*,ry
<br> parcela čís1o katastrální úzenrí celková výměra m2
<br> 2s6212 Stříbmá 967

Načteno

edesky.cz/d/3073852


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stříbrná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz