« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Věstonice - Návrh ZÚ DSO Mikulovsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Věstonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

G_priloha_uz_2018_s_2
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Mikulovsko; IČO 70419027; Hlavní 113,691 81 Březí
<br> Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 21.5.2019 v 11:42
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícícm účetním období.Žádá činnost
není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Popis činnosti,které účetní jednotka provozuje:
Hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě.Účetní a finanční výkazy,jejich druh <,>
popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č.410/2010 Sb.<.>
Tvorba a použití opravných položek a rezerv,účetní jednotka od roku 2010 tvoří opravné položky ve výši 10% za
každých 90 dní po splatnosti a to u pohledávek definovaných vyhl.č.410/2009 Sb.<.> Ostatní zákonné rezervy a opravné
položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří <.>
Časové rozlišení - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky do 10 tis.Kč za položku a dále pravidelně
se opakující platby (např.nájemné).Rovněž služby dodávané v následujícím roce,vztahující se k činnosti roku
běžného (např.právní poradenství,přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány <.>
Odepisování dlouhodového hmotného a nehmotného majetku - účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odepisování 1x
ročně <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SUČíslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 156 985,60164 854,83
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 396,002 396,00901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 154 589,60902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 162 458,83909
<br> P.II.Krátk.podm....
F_vykaz_zisku_a_ztraty_2018_2
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Mikulovsko; IČO 70419027; Hlavní 113,691 81 Březí
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 26.2.2019 v 08:03
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 2 769 654,35 2 539 562,00
<br> I.Náklady z činnosti 2 749 636,91 2 518 699,51
<br> 1.Spotřeba materiálu 39 343,95501 91 580,60
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 51 984,20511
<br> 9.Cestovné 58 821,00512 54 972,31
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 14 982,63
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 792 130,76518 841 097,77
<br> 13.Mzdové náklady 871 784,00521 655 342,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 289 182,00524 220 436,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 3 489,00525 2 478,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 130,00538 100,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 1 624,00543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 630 168,00551 630 168,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobéh...
E_rozvaha_2018_2
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> DSO Mikulovsko; IČO 70419027; Hlavní 113,691 81 Březí
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 26.2.2019 v 08:03
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 4 797 827,40 17 742 854,4522 540 681,85 16 869 986,43
<br> A.Stálá aktiva 4 797 827,40 14 617 571,7319 415 399,13 15 247 739,73
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 18 917,50 0,0018 917,50 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 917,5018 917,50018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 4 778 909,90 14 617 571,7319 396 481,63 15 247 739,73
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 4 306 148,00 14 617 571,7318 923 719,73 15 247 739,73021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 472 761,90472 761,90028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069...
D_fin_2_12_2018_s_2
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : DSO Mikulovsko Hlavní 113,691 81 Březí
<br> 704190272018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 059 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 082 200,00 1 081 491,00102,12 99,93
0000 69 800,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 104 500,00 104 472,00149,67 99,97
<br> 1 128 800,00 1 186 700,00 1 185 963,000000 * 105,06 99,94
1 128 800,00 1 186 700,00 1 185 963,00000 ** 105,06 99,94
<br> 2143 32 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 940,002,94 94,00
<br> 32 000,00 1 000,00 940,00Cestovní ruch2143 * 2,94 94,00
32 000,00 1 000,00 940,00Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch214 ** 2,94 94,00
<br> 3639 50 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 63 500,00 63 411,00126,82 99,86
<br> 50 000,00 63 500,00 63 411,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 126,82 99,86
50 000,00 63 500,00 63 411,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 126,82 99,86
<br> 3900 1 113 100,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 111 200,00 1 111 178,0099,83 100,00
<br> 1 113 100,00 1 111 200,00 1 111 178,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 99,83 100,00
1 113 100,00 1 111 200,00 1 111 178,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo390 ** 99,83 100,00
<br> 6310 500,002141 Příjmy z úroků (část) 100,00 91,6918,34 91,69
6310 0,002143 Kurzové rozdíly v příjmech 100,00 97,480,00 97,48
<br> 500,00 200,00 189,17Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 37,83 94,59
500,00 200,00 189,17Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 37,83 94,59
<br> 6330 0,004134...
C_zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_dso_mikulovsko_2018_2
Vídeňská 89,639 00 Brno,Tel.: +420 543 243 108
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
<br>
Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky <,>
<br> podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br>
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br>
<br> Mikulovsko
<br> IČO: 70419027
<br> (dále jen „DSO“)
<br> za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
<br>
<br>
<br> I.Všeobecné informace
<br> Orgán DSO oprávněný jednat jeho jménem:
<br> XXXXX XXXXXX,předseda DSO
<br>
<br> Auditorská společnost:
<br> AUDIT-DANĚ,spol.s r.o.Vídeňská 89,639 00 Brno,IČO: 64510727 <,>
<br> osvědčení Komory auditorů ČR číslo 198 <.>
<br>
<br> Jména osob provádějících přezkoumání DSO: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření DSO: XXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření DSO:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření DSO v souladu s ustanovením § 4 odst.7
<br> zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech <.>
<br> Místo přezkoumání hospodaření DSO: v sídle účetní DSO,obci Bavory <.>
<br>
<br>
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikulovsko za rok 2018 Zpracoval: AUDIT-DANÉ,spol.s r.o <.>,auditor č.198 2
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření DSO provedeno:
<br> Přezkoumání proběhlo v období od 21.5.2019 do 27.5.2019 <.>
<br>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření DSO auditorskou společností:
<br>  Označení první činnosti auditora,kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provede...
B_komentar_k_hospodareni_dso_mikulovsko_2018_final_2
Komentář
k hospodaření DSO Mikulovsko za rok 2018
<br>
Příjmy:
<br> Schválený rozpočet
Rozpočet po úpravách
Skutečnost
<br> 2 324 400,00
2 362 600,00
2 361 681,17
<br>
Výdaje:
<br> Schválený rozpočet
Rozpočet po úpravách
Skutečnost
<br> 2 780 400,00
2 818 600,00
2 119 248,15
<br>
Financování:
<br> Schválený rozpočet
Rozpočet po úpravách
Skutečnost
<br> 456 000,00
456 000,00
<br> -242 433,02
<br>
Čerpání poskytnutých dotací:
<br> Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky
Mikulov - Nový Přerov v roce 2018
<br> ÚZ 221 69 806,- Kč
<br>
Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov – Nový
Přerov (EV9 v k.ú.Nový Přerov)
<br> ÚZ 221 34 666,- Kč
<br>
<br> Peněžní výsledek hospodaření:
<br> Účet 231 698 443,72
<br>
Rekapitulace finančních prostředků na ZBÚ:
<br> Příjmy r.2018 2 361 681,17
Prostředky z r.2017 456 010,70
---------------------------------------------------------------
2 817 691,87
<br> Výdaje r.2018 2 119 248,15
---------------------------------------------------------------
<br> Příjmy na účtu celkem + 2 817 691,87
Výdaje z účtu celkem - 2 119 248,15
---------------------------------------------------------
Rozdíl : 698 443,72 Kč
<br> = stav finančních prostředků na ZBÚ k 31.12.2018
<br>
<br>
<br>
DSO Mikulovsko skončil v roce 2018 se zůstatkem BÚ +698 443,72 Kč
<br>
<br> Výsledek hospodaření podle účetnictví:
<br> Výnosy
<br> Náklady před zdaněním
<br> Výsledek hospodaření před zdaněním
<br> Daň
<br> Výsledek hospodaření po zdanění
<br>
2 995 853,25
<br>
2 769 636,91
<br>
226 216,34
<br>
17,44
<br>
226 198,90
<br>
<br>
<br> V Mikulově dne 14.2.2019
<br>
<br> XXXXX XXXXXX
Předseda DSO
<br>
<br>
Vypracovala: Zuzana Páleníková
A_zaverecny_ucet_dso_mikulovsko_2018_polozky_navrh_final_2
Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> Skutečnost po
konsolidaci k
31.12.2018
<br> Příjmy celkem 2 324 400,00 2 362 600,00 2 361 681,17
Výdaje celkem *) 2 780 400,00 2 818 600,00 2 119 248,15
Rozdíl příjmů a výdajů -456 000,00 -456 000,00 242 433,02
<br> Financování - příjmy 456 000,00 456 000,00 -242 433,02
Financování - výdaje 0,00 0,00 0,00
Rozdíl financování příjmů a výdajů 456 000,00 456 000,00 -242 433,02
<br> Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování 0,00 0,00 0,00
Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech 242 433,02
<br> Bankovní zůstatky k 1.1.2018 k 31.12.2018
BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100 219 632,11 487 397,93
BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100 169 673,94 145 074,94
BÚ Spořící KB 107-xxxxxxxxxx/0100 34 544,27 34 552,65
BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100 13 652,15 13 029,97
ČNB 94-xxxxxxxxxx/0710 18 508,23 18 388,23
Bankovní zůstatky celkem k 1.1./ 31.12.2018 456 010,70 698 443,72
<br> Závazky k 1.1.2018 k 31.12.2018
Účet 321 Dodavatelé 29 040,00 51 379,20
Účet 331 Zaměstnanci 48 951,00 53 561,00
Účet 336 Sociální zabezpečení 19 992,00 22 031,00
Účet 337 Zdravotní pojištění 8 568,00 9 443,00
Účet 342 Jiné přímé daně 7 523,00 8 678,00
Účet 372 Krátkodobé závazky z nástrojů
spolufinancovaných ze zahraničí 0,00 0,00
<br> Pohledávky k 1.1.2018 k 31.12.2018
Účet 344 0,00 0,00
Účet 375 0,00 0,00
Účet 377 0,00 0,00
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů k 1.1.2018 k 31.12.2018
Účet 955 - Svaz měst a obcí; Projekt CSS 1 626 465,00 515 287,00
<br> Přijaté zálohy na transfery k 1.1.2018 k 31.12.2018
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
(JM; Obec Nový Přerov) 0,00 127 583,00
<br> k 1.1.2018 k 31.12.2018
Dlouhodobé úvěry
Účet 451 0,00 0,00
*) Výdaje - rozpočet schválený a rozpočet upravený včetně rozpočtových rezerv <.>
<br> Dne 29.5.2019
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX
tajemník DSO Mikulovsko předseda DSO Mikulovsko
<br> Originál uložen k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko,na adrese 692 01 Mikulov,Náměstí 27 <.>
<br> ...
0_oznameni_o_zverejneni_zu_dso_mikulovsko_2018_final
MIKULOVSKO
dobrovolný svazek obcí
<br> IČ 704 19 027
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
<br> V souladu s § 17 ZÁKONA Č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů,zveřejňuje dobrovolný svazek obcí Mikulovsko návrh závěrečného účtu svazku obcí
za rok 2017:
<br>
1) Údaje o plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby
<br>
Rozpočet schválený Rozpočet upravený
Skutečnost po
<br> konsolidaci
<br> Příjmy 2 324 400,00 2 362 600,00 2 361 681,17
<br> Výdaje 2 780 400,00 2 818 600,00 2 119 248,15
<br> - z toho investiční 0,00 0,00 0,00
<br> - z toho investiční transfery do zahraničí 0,00 0,00 0,00
<br> Příloha: Výkaz FIN 2-12,Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31.12.2018 – příjmy a výdaje
včetně financování v Kč <.>
<br> 2) Údaje o hospodaření s majetkem
<br>
Přírůstky majetku v roce 2018 v tis.Kč Programové vybavení (Ú 018) 0
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek (Ú 028) 10 980,00
<br>
Úbytky majetku v roce 2018 v tis.Kč Programové vybavení (Ú 018) 0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (Ú 028) 23 758,00
<br>
Dokončený majetek v roce 2018 v tis.Kč --- 0
--- 0
<br>
Nedokončený maj.v roce 2018 v tis.Kč --- 0
--- 0
<br>
Výsledek inventarizace: stav majetku a závazků zjištěný inventarizací souhlasí se stavem majetku a
závazků evidovaných v účetnictví a uvedených ve výkazu Rozvaha <.>
<br> Souhrnné informace o stavu a pohybu majetku za rok 2018 jsou také v rozvaze,která je součástí zprávy
auditora <.>
<br> Dobrovolný svazek obcí M i k u l o v s k o,sídlo: ul.Hlavní 113,691 81 Březí
Office: 692 01 Mikulov,Náměstí 27,tel.<.> : +420 606 803 463,www.mikulovskoregion.cz
<br> e-mail: effenbergerova@mikulov.cz,info@mikulovskoregion.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3) Údaje o dalších finančních operacích
<br> V roce 2018 nebyl čerpán ani splacen žádný nový úvěr <.>
<br> Účet k 1.1.2018 k 31.12.2018
451 Dlouhodobé úvěry 0,00 0,00
<br>
<br>
4) Údaje o tvorbě a použití fondů
<br> DSO Mikulovsko nemá zřízeny žádn...

Načteno

edesky.cz/d/3073838

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Věstonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz