« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Návrh závěrečného účtu SODP za rok 2018 + audit

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkumu 2018
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> oDBoR EKONOMICKÝ _ _ „ ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENJ OBcí šp zn oEKó- RR 73401/2018/hakr stejnopisč :
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Dolního Pootaví,IČO 70919771
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: dne 12.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání dne 30.dubna 2019 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Dolního Pootaví za rok 2018 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 30.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Vladimíra Achatzová
<br> Pověření k přezkoumání podle 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a s 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.662/2018/OEKO-PR dne 20.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXX XXXXXXX - předsedkyně
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 _359 084 [ e podatelna: pcsta©kraj -jihocesky.cz www.kraj-jihočeský.oz _,<,>
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br>...
Výkaz zisků a ztrát 2018
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76,387 52 Cehnice
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 08:44
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 3 323 700,84 4 207 250,53
<br> I.Náklady z činnosti 3 323 700,84 3 340 425,53
<br> 1.Spotřeba materiálu 54 355,04501 124 412,11
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 14 735,00
<br> 9.Cestovné 37 878,00512 32 077,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 42 805,00513 21 577,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 756 459,80518 409 910,40
<br> 13.Mzdové náklady 1 767 539,00521 932 756,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 509 171,00524 268 826,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 6 292,00525 3 323,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 500,00538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 116,00542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 844,00543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 84 982,00551 115 528,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 850 000,00
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> ...
Rozvaha 2018
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Svazek obcí Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76,387 52 Cehnice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 08:45
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 1 223 509,62 5 192 316,756 415 826,37 3 926 400,26
<br> A.Stálá aktiva 1 223 509,62 1 292 252,802 515 762,42 977 606,80
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 85 424,00 0,0085 424,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 85 424,0085 424,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 138 085,62 1 292 252,802 430 338,42 977 606,80
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 301 102,60 1 292 252,801 593 355,40 977 606,80022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 836 983,02836 983,02028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7...
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76,387 52 Cehnice
<br> Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 08:46
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č <.>
410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČUS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: o zásobách neúčtuje,majetek odepisuje ročními odpisy <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701-710 a MP/28/OEKO <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 122 649,00122 649,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 122 649,00122 649,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku ...
FIN SODP
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Svazek obcí Dolní Pootaví Cehnice 76,387 52 Cehnice
<br> 709197712018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 407 635,64 1 407 635,640,00 100,00
<br> 0000 75 900,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 132 281,00 132 281,00174,28 100,00
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 102 500,00 102 500,000,00 100,00
<br> 0000 0,004221 Investiční přijaté transfery od obcí 180 790,00 180 790,000,00 100,00
<br> 0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 191 500,00 191 500,000,00 100,00
<br> 75 900,00 2 014 706,64 2 014 706,640000 * 2 654,42 100,00
<br> 75 900,00 2 014 706,64 2 014 706,64000 ** 2 654,42 100,00
<br> 3636 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 687,00 10 687,000,00 100,00
<br> 3636 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 200,00 13 200,000,00 100,00
<br> 0,00 23 887,00 23 887,00Územní rozvoj3636 * 0,00 100,00
<br> 3639 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 115 200,00 115 200,000,00 100,00
<br> 0,00 115 200,00 115 200,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 0,00 100,00
<br> 0,00 139 087,00 139 087,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 0,00 100,00
<br> 3900 923 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 215 545,00 1 215 545,00131,70 100,00
<br> 923 000,00 1 215 545,00 1 215 545,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 131,70 100,00
<br> 923 000,00 1 215 545,00 1 215 545,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo390 ** 131,70 100,00
<br> 63...
Návrh závěrečného účtu SODP 2018
Návrh závěrečného účtu DSO -Svazek obcí Dolního Pootaví
<br> za rok 2018
<br> I.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (tis.Kč)
<br> Třída 1—Daňové příjmy Třída 2-Nedaňové příjmy Třída 3-Kapitálové příjmy Třída 4-Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem:
<br> Třída 5-Běžné výdaje Třída 6-Kapitálové výdaje Výdaje celkem
<br> Třída 8 — Financování Krátkodobé přij.půjčené
<br> Splátky půjč.prostředků
<br> Schválený
<br> rozpočet 0 930,05 0,00 75,90
<br> 1 005,95
<br> 1 005,95 0,00
<br> 1 005,95
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Změna stavu prostř.na účtech 0,00
<br> Financování celkem:
<br> Saldo po konsolidaci
<br> Upravený
<br> rozpočet 0
<br> 1 357,18
<br> 0,00
<br> 2 014,71
<br> 3 371,89
<br> 3 261,25 400,63
<br> 3 661,88
<br> 290,00 0,00
<br> 105,30
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.18
<br> 0 1 357,22 0,00 3 258,29
<br> 4 615,52
<br> 4 321,19 399,63
<br> 4 720,82
<br> 0,00 0,00 105,30
<br> - 105,30
<br> %
<br> O BEC—Ni Ú ŘAD CLP-ln dopor.TRESOVIC E Žpláluuvale;
<br> Došlo 30.05.2019 „,W„,_/
<br> c <.>,-.: „Mě/z: www
<br> Přílohy:.".<.>.Na/.<.> gf
<br> 105,30
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové sklady jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Cehnicích
<br> a v elektronické podobě na webových stránkách www.pootavi.cz <.>
<br> 2.Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
<br> Výkazy Rozvaha,Výkaz zisků a ztráty 3 příloha jsou dostupné dálkovým přístupem na webových stránkách www.pootavi.cz.Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku
<br> za běžný rok <.>
<br> 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Poskytovatel: Rozpočet upr.Čerpání: MMR— Vzdělávání a zkušenosti partnerů — propagace SoDP 149 100,00 149 100,00 MPSV-VPP 1 258 535,64 1 258 535,64
<br> KÚJČK- Technické vybavení pro opravy budov
<br> v majetku čl.obcí SODP- POV » N 72 500,00 72 458,00
<br> POV — I 191 500,00 191 307,00
<br> Svaz měst a obcí-fin.př.vzájemná ...

Načteno

edesky.cz/d/3069010

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz