« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova uzavřená podle & 10a zákona č,250í2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,podle části páté (55 159 —- 170) zákona č.50012004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/19/22841 Smluvní strany
<br> Poskytovatel: Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice tel: 466 026 113 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822 bankovní spojení: Komerční banka,a.s.číslo účtu: 115-5246190257/0100 zastoupený: JUDr.Martinem Netolickým,PhD <.>,hejtmanem Pk (dále jen „poskytovateí") na straně jedné Příjemce: Obec Sádek adresa: Sádek 150,57201 Polička tel/fax: 461724225 IČ: 00277321 bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.číslo účtu: 1283406389/0800 zastoupený: Eliškou Mešt'anovou,starostkou obce
<br> (dále jen „Přijemce“) na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu:
<br> Článek |.Předmět smlouvy Předmětem smlouvy,v souladu se zákonem č.129í2000 Sb <.>,o krajích a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí v platném znění,je účelové poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Rozšíření zázemí pro konání sportovních a kulturních akcí na sportovním areáli“
<br> Článek ||.Výše poskytované dotace Dotace na realizaci akce specifikované v čl.| smlouvy se poskytuje ve výši 50% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2019,maximálně však ve výši 110 000 Kč (slovy: jedno sto deset tisíc korun českých) a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 90 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br> Článek |||.Povinnosti příjemce Příjemce se zavazuje:
<br> a) použít dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl.l.a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova a to nejpozději do 31.prosince 2019 <.>
<br> b) zaúčtovat přijatou dotaci na pol.422...

Načteno

edesky.cz/d/3068134

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Město Nový Jičín - -
Obec Lesní Hluboké - -
Pardubický kraj - -
Město Nový Jičín - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz