« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova uzavřená podle & 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,podle části páté (55 159 — 170) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/19/22573 Smluvní strany
<br> Poskytovatel: Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice tel: 466 026 113 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822 bankovní spojení: Komerční banka,a.s.číslo účtu: 115-5246190257/0100 zastoupený: JUDr.Martinem Netolickým,PhD <.>,hejtmanem Pk (dále jen „poskytovatel") na straně jedné Příjemce: Obec Jedousov adresa: Jedousov 34,53501 Přelouč tel/fax: 466972663 IČ: 00273716 bankovní spojení: Komerční banka,a.s.číslo účtu: 15229561/0100 zastoupený: Jiřím Koženým,starostou obce
<br> (dále jen „příjemce“) na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu:
<br> Článek |.Předmět smlouvy Předmětem smlouvy,v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí v platném znění,je účelově poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků
<br> Pardubického kraje na akci „Rekonstrukce mostků u rybníka“
<br> Článek ||.Výše poskytované dotace Dotace na realizaci akce specifikované v čl.| smlouvy se poskytuje ve výši 60% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2019,maximálně však ve výši 135 000 Kč (slovy: jedno sto třicet pět tisíc korun českých) a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 90 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br> Clánek Il|.Povinnosti příjemce Příjemce se zavazuje:
<br> a) použít dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl.|.a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova ato nejpozději do 31.prosince 2019 <,>
<br> b) zaúčtovat přijatou dotací na pol.4122 <,>
<br> c) při financování nákladů spojený...

Načteno

edesky.cz/d/3068127

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Město Nový Jičín - -
Pardubický kraj - -
Obec Lesní Hluboké - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Město Nový Jičín - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz