« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova uzavřená podle 5 103 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,podle části páté (55 159 — 170) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/19/22796 Smluvní strany
<br> Poskytovatel: Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice tel: 466 026 113 IČ: 70892822 DIČ: C270892822 bankovní spojení: Komerční banka,a.s.číslo účtu: 115-5246190257/0100 zastoupený: JUDr.Martinem Netolickým,PhD <.>,hejtmanem Pk (dále jen „poskytovatel") na straně jedné Příjemce: Obec Vyšehněvice adresa: Vyšehněvice 8,53341 Lázně Bohdaneč tel/fax: 606660251 IČ: 00274615 bankovní spojení: Poštovní spořitelna číslo účtu: 194393585! 0300 zastoupený: Ing.Janou Exnerovou,starostkou obce
<br> (dále jen „příjemce“) na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu:
<br> Článek |.Předmět smlouvy Předmětem smlouvy,v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí v platném znění,je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava hráze - stěny vodní nádrže (požární)“
<br> Článek ||.Výše poskytované dotace Dotace na realizaci akce specifikované v čl.1 smlouvy se poskytuje ve výši 60% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2019,maximálně však ve výši 90 000 Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých) a poskytovatel jí uhradí na účet příjemce do 90 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br> Clánek Ill.Povinnosti příjemce Příjemce se zavazuje:
<br> a) použít dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl.|.a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova a to nejpozději do 31.prosince 2019 <,>
<br> b) zaúčtovat přijatou dotaci na po|.4122 <,>
<br> c) při financo...

Načteno

edesky.cz/d/3068118

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Obec Komařice - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz