« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém'kraji“
<br> uzavřená podle 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,podle části páté (55 159 — 170) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Evidenční číslo smlouvy OKSCR/19/22071
<br> Poskytovatel: Pardubický kraj
<br> adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice
<br> tel/fax: 466 026 113,466 611 220
<br> IČ: 708 92 822
<br> DIČ: CZ70892822
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,Pardubice
<br> číslo účtu: 115-5246190257/0100
<br> zastoupený: JUDr.Martinem Netolickým,Ph.D <.>,hejtmanem Pardubického kraje
<br> (dále jen „pcskytovatel“) na straně jedné
<br> Příjemce: Obec Kladruby nad Labem
<br> adresa: Kladruby nad Labem 110,533 14 Kladruby nad Labem IČ: 002 73 767
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> číslo účtu: 1205436339/0800
<br> zastoupený: Ing.Lenkou Gotthardovou,CSc <.>,starostkou
<br> (dále jen „příjemce“) na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“
<br> Článek |.Předmět smlouvy
<br> 1) Předmětem smlouvy,v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí v platném znění,je účelové poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „Drobnou inhustrukturu - Kladruby nad Labem 2019“ (dále projekt).Popis projektu je uveden v žádosti ze dne 31.1.2019,která je uložena na odboru kultury,sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje,číslo jednací KrÚ 9378/2019 <.>
<br> 2) Dotaci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s „Výzvou k předkládání žádostí o podporu v roce 2019" vyhlášenou pro Program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ <.>
<br> Článek ||.Výše poskytova...

Načteno

edesky.cz/d/3068113

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Město Nový Jičín - -
Pardubický kraj - -
Město Nový Jičín - -
Město Nový Jičín - -
Pardubický kraj - -
Obec Libice nad Cidlinou - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz