« Najít podobné dokumenty

Obec Malenovice - Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Malenovice za rok 2018, Účetní závěrka za rok 2018, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Malenovice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malenovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-prezkoumani--hospodareni-2018.pdf (1 364,03 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX022ID1H
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice <,>
IČ 00576964 za rok 2018
<br>
<br>
Na základě písemné žádosti ze dne 10.5.2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br>
Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX Adamusová kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXX XXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br>
dne XX.X.2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31.12.2018,místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Malenovice <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 12.11.2018 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 20.2.2019 <.>
<br>
Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
<br> - Mgr.XXXXX XXXXXX,starosta
- XXXXXX XXXXXXXX,účetní
<br>
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne
19.11.2018 <.>
<br> Čj.: MSK 26364/2019
<br> Sp.zn.:
KON/13878/2018/Sam
113.1 V10
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX Adamusová
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX 282
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 26364/2019 Sp.zn.: KON/13878/2018/Sam
<br>
<br>
2/9
tel.: 595 622 222 IČ: 70...
priloha.pdf (155,19 kB)
Licence: D0DW XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00576964
Název: Obec Malenovice 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka se řídí vyhláškou 410 z r. 2009 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: 1. Oceňování a vykazování - Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně
od 3 do 40 tis. Kč; Drobný dlouhodobý majetek nehmotný -  v pořizovací ceně od 5 do 60 tis. Kč; Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní
činnosti; Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou; Účetní jednotka nevlastní majetkové posíly a jiné dlouhodobé finanční investice; Reprodukční
pořizovací ceny: Nabyté pozemky byly oceněny na základě znaleckých posudků; 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
<br> 29.01.2019 10h 4m36s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D0DW XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4 154 268,98  4 154 268,98 
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909 4 154 268,98  4 154 268,98 
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 206 000,00  2 000,00 
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2...
vysledovka.pdf (142,40 kB)
Licence: D0DW XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00576964
Název: Obec Malenovice 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 11 019 618,88    10 344 619,89   
<br> I.Náklady z činnosti 10 560 890,28    9 059 090,06   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 386 248,04    438 702,06   
<br> 2.Spotřeba energie 502 365 061,51    453 527,91   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504     15 004,00   
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 2 095 070,57    544 485,83   
<br> 9.Cestovné 512 120 412,00    127 057,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 297 751,84    283 908,74   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 2 400 852,20    2 363 078,17   
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 876 888,10    2 309 400,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 840 029,90    686 537,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 6 105,00    1 495,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 36 476,00    38 181,00   
<br> 17.Jiné sociální náklady 528     4 788,00   
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538     6 000,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 770,00       
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 8 000,00    10 000,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547     3 217,00   
<br> 29.01.2019 10h 3m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D0DW XCRGUVXA / VXA (01012018...
rozvaha.pdf (146,49 kB)
Licence: D0DW XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00576964
Název: Obec Malenovice 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 108 828 640,14  17 010 058,22  91 818 581,92  90 770 384,07 
<br> A.Stálá aktiva 102 998 585,06  16 953 710,22  86 044 874,84  74 221 666,70 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 992 531,73  660 960,33  331 571,40  331 571,40 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 212 797,33  212 797,33     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 779 734,40  448 163,00  331 571,40  331 571,40 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 102 006 053,33  16 292 749,89  85 713 303,44  73 890 095,30 
<br> 1.Pozemky 031 4 249 286,11    4 249 286,11  4 249 286,11 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 87 254 548,11  9 989 437,00  77 265 111,11  57 615 633,66 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 3 724 893,59  1 751 023,20  1 973 870,39  1 683 673,39 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 552 289,69  4 552 289,69     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 225 035,83    2 225 035,83  10 341 502,14 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkov...
zaverecny-ucet.pdf (449,22 kB)
Kapitálové příjmy 13 960,00
<br> Přijaté transfery 145 200,00 479 745,00 11 449 778,00
<br> Daňové příjmy 10 496 000,00 10 511 000,00 11 339 305,44
<br> Nedaňové příjmy 960 000,00 1 641 906,00 1 195 700,97
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> Doplňující údaje organizace
<br> e-mail ucetni@obec-malenovice.cz
<br> WWW stránky
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 558 677 877
<br> fax
<br> obec Malenovice
<br> PSČ,pošta 739 11
<br> název Obec Malenovice
<br> ulice,č.p.č.p.85
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00576964
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> Licence: D0DW strana 1 / 1 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> Obec Malenovice
<br>
<br> 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 13960
<br> 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 13960
<br> 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 13960
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 960000 1641906 1195700,97
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13960
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 95000 122620 125210
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 95000 122620 125210
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady -580
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 70000 70000 74470
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 25000 25000 23700
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 27620 27620
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 5000 5000 3724,97...

Načteno

edesky.cz/d/3067173

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malenovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz