« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Schválený "Závěrečný účet" za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4412.pdf (392.76kB)
číslo účtu název účtu účetní stav skutečný stav rozdíl identifikátor zdůvodnění
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 146 936,40 Kč 146 936,40 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 078 Oprávky k DDNM 146 936,40 Kč 146 936,40 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 019 Ostatní DNH 522 320,00 Kč 522 320,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 079 Oprávky k ostatnímu DNH 471 480,00 Kč 471 480,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 031 Pozemky 1 559 090,60 Kč 1 559 090,60 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 021 STAVBY 64 561 175,65 Kč 64 561 175,65 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 081 Oprávky ke stavbám 11 417 195,00 Kč 11 417 195,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 847 318,00 Kč 847 318,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 082 Oprávky k XXX.mov.věcem a souborům věcí XXX XXX,00 Kč 416 304,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 028 DDHM 1 585 219,05 Kč 1 585 219,05 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 088 Oprávky k DDHM 185 219,05 Kč 185 219,05 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 042 Nedokončený dlohodobý hmotný majetek 3 519 156,54 Kč 3 519 156,54 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 168 Opravné položky k nedokončenému DHM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br>
<br> 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 122 000,00 Kč 2 122 000,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 176 Opravné položky k statnímu dlouh.<.> finanč.majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 132 Zboží na skladě 3 147,00 Kč 3 147,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 185 Opravné položky ke zboží 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 311 Odběratelé 81 680,00 Kč 81 680,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 194 Opravné položky k odběratelům 12 064,80 Kč 12 064,80 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 314 Zálohy 64 068,26 Kč 64 068,26 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti 2 984,00 Kč 2 984,00 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 343 Daň z přidané hodnoty 60 351,40 Kč 60 351,40 Kč 0,00 Kč doloženo souhlasí
<br> 231 Základn...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4411.pdf (119.71kB)
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 04.02.2019 9:09:07
<br> Název účetní jednotky: Obec Bylany
<br> Sídlo: Bylany 77
<br> 538 01 Bylany
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> IČO : 00269905
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Na základě inventarizace účtu SU 403 k 31122015 byl zjištěn rozdíl ve výši 844.000,00 Kč <,>
<br> který se skládá z částky 971.000,00 Kč(vratka příspěvku občanům na kanalizační přípojky) -57.000,00 Kč
<br> (dotace úroky z roku 2014) -70.000,00 Kč (rozdíl z roku 2014 příspěvky od občanů na kanalizační přípojky <.>
<br> SU 403 byl opravem dokladem č 86011 ze dne 30.6.2016 na základě stavu v modulu majetku <.>
<br> Tímto výše SU 403 odpovídá výši SU 403 v rozvaze <.>
<br> Současně se změnou dodavatele energií v průběhu roku 2016 došlo ke změně účtování záloh na energie <.>
<br> Na základě souhlasu zastupitestva obce Bylany a na základě "Rozhodnutí starosty ze dne 31.12.2018"
<br> byla s odchýlením od účetních postupů a XXXXX zavedena do majektu stavba Kanalizace "Na Návrší" <,>
<br> zakoupená za cenu 12.100,00 Kč,v hodnotě 2.896.532,00 Kč <.>
<br> (hodnota převzatého díla dle předávacího protokolu byla 2.867.632,00 Kč + kupní cena 12.100,00 Kč + 16 <.>
<br> 800,00 Kč náklady obce s pořízením souvisejících) <,>
<br> a to z důvodu požadavku odborného zástupce pro dohled nad kanalizací ve vztahu k plánu obnovy kanalizace a
<br> z důvodu vlivu na náklady (odpisy <.>
<br> Rovněž tak na základě Rozhodnutí starosty a souhlasu zastupitelstva obce Bylany a s odchýlením od
<br> účetních postupů a XXXXX byla stavba Veřejného
<br> osvětlení "Na Návrší" pořízená za kupní cenu 6.050,00 Kč zavedena v hodnotě 56.400,00 Kč <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> FENIX,Výkaznictví 8.51.001 Strana 1 Tisk: 02.05.2019 14:19:24
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s p...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4410.pdf (64.46kB)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 04.02.2019 9:09:07
<br> Název účetní jednotky: Obec Bylany
<br> Sídlo: Bylany 77
<br> 538 01 Bylany
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> IČO : 00269905
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.7 117 896,94 7 666 309,14 NÁKLADY CELKEM
<br> I.6 361 307,30 7 219 476,39 Náklady z činnosti
<br> 1.122 392,00 174 602,00501 Spotřeba materiálu
<br> 2.311 773,40 296 495,88502 Spotřeba energie
<br> 3.64 450,08 90 985,40503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.585,00 451,00504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.2 172 352,43 1 817 480,15511 Opravy a udržování
<br> 9.51 314,00 37 893,00512 Cestovné
<br> 10.8 825,00 14 315,00513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.658 666,71 827 172,72518 Ostatní služby
<br> 13.1 116 013,00 1 726 113,00521 Mzdové náklady
<br> 14.236 138,00 395 165,00524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.2 369,00 4 532,00525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.3 209,00 5 937,00532 Daň z nemovitostí
<br> 20.10 031,68 2 000,00538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.12 404,00 17 420,00543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.101 833,60547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.1 249 294,00 1 300 524,00551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.131 188,00 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30.5...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4409.pdf (65.97kB)
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 04.02.2019 9:09:07
<br> Název účetní jednotky: Obec Bylany
<br> Sídlo: Bylany 77
<br> 538 01 Bylany
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> IČO : 00269905
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 59 639 292,84 63 156 689,80 14 049 199,25 77 205 889,05 A CELKEM
<br> 55 238 767,19 A.60 826 081,79 14 037 134,45 74 863 216,24 Stálá aktiva
<br> 84 752,00 I.50 840,00 618 416,40 669 256,40 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.146 936,40 146 936,40018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 84 752,00 6.50 840,00 471 480,00 522 320,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 53 012 015,19 II.58 653 241,79 13 418 718,05 72 071 959,84 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1 811 996,94 1.1 559 090,60 1 559 090,60031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 49 960 095,65 3.53 143 980,65 11 417 195,00 64 561 175,65021 Stavby
<br> 358 230,00 4.431 014,00 416 304,00 847 318,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.1 585 219,05 1 585 219,05028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 881 692,60 8.3 519 156,54 3 519 156,54042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 2 142 000,00 III.2 122 000,00 2 122 000,00 Dlouhodobý finan...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4408.pdf (74.34kB)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 002699052018 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bylany
<br> Bylany 77
<br> 538 01 Bylany
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 1 327 100,00 1 306 600,00 1 306 502,25 98,4 100,00000 1111
<br> Daň z příjmů FO placená poplat 33 100,00 29 600,00 29 593,16 89,4 100,00000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 102 100,00 116 900,00 116 881,18 114,5 100,00000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 1 142 600,00 1 073 100,00 1 073 019,67 93,9 100,00000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 50 000,00 6 000,00 5 890,00 11,8 98,20000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 2 707 600,00 2 642 200,00 2 642 179,78 97,6 100,00000 1211
<br> Odvody za odnětí půdy-z.p.f.18 500,00 18 434,30 99,60000 1334
<br> Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.135 000,00 186 000,00 185 888,50 137,7 99,90000 1340
<br> Poplatek ze psů 4 500,00 5 300,00 5 279,50 117,3 99,60000 1341
<br> Popl.užívání veřej.prostranst.2 000,00 2 200,00 2 200,00 110,0 100,00000 1343
<br> Poplatek ze vstupného 7 000,00 6 100,00 6 062,00 86,6 99,40000 1344
<br> Správní poplatky 1 500,00 7 000,00 6 957,00 463,8 99,40000 1361
<br> Daň z hazardních her 30 750,00 30 765,79 100,10000 1381
<br> Zruš.odvod z loterií kromě VHP 20,00 19,98 99,90000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 400 000,00 600 700,00 600 707,63 150,2 100,00000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 67 950,00 67 946,00 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.80 700,00 86 600,00 86 600,00 107,3 100,00000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 99 700,00 204 700,00 204 664,00 205,3 100,00000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 30 000,00 89 300,00 89 226,00 297,4 99,90000 4121
<br> Nei...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4407.pdf (5.35MB)
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> obce Bylany
<br> IČ:00269905
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 28.ledna 2019 jako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 2.1.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 28.01.2019
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: — Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - starosta obce od XX.XX.XXXX
<br> XXX XXXXX - starosta obce do XX.XX.XXXX Zdeňka Vavříková - účetní obce
<br> 'dubíce,tel.: +420 026 530,e-mail: Ivanabednaríkova©pardubickykraja _1 -
<br> <,>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 28.1.2019 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018
<br> ne...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4406.pdf (754.47kB)
16.Přílohy:
<br> 1.Zpráva o výsledku hospodařní Obce Bylany za rok 2018
<br> 2.Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2018
<br> 3.Výkaz Rozvaha k 31.12.2018
<br> 4.Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
<br> 5.Výkaz Příloha ÚSC k 31.12.2018
<br> 6.Závěrečná inventurní zpráva k 31.12.2018
<br> Inventury k 31.12.2018 - k nahlédnutí na Obecním úřadu Bylany <.>
<br> v Bylanech dne 02.05.2019
<br> XXXXX XXXXX,starosta,v.r <.>
<br> Návrh ZÚ byl vyvěšen na úřední desce ve zkráceném rozsahu dne 2.5.2019
<br> Návrh ZÚ byl vyvěšen elektronicky v plném rozsahu dne 2.5.2019
<br> Sejmuto dne: 20.5.2019
<br> Závěrečný účet Obce Bylany za rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem Obce Bylany
<br> na veřejném zasedání dne 20.5.2019
<br> Vyvěšeno na úřední desce ve zkráceném rozsahu dne 7.6.2019
<br> Vyvěšeno elektronicky v plném rozsahu dne 7.6.2019
<br> Sejmuto
<br> K nahlédutí v plném znění na www.bylany,cz - složka Rozpočet
<br> a v kanceláři OU Bylany v úřední dny,popř.po předchozí domluvě <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,starosta
<br> Bylany X.X.XXXX
<br> Zpracovala: Vavříková
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4405.pdf (767.56kB)
11.Hospodářská činnost
<br> Obec Bylany nemá k 31.12.2018 hospodářskou činnost <.>
<br> 12.Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
<br> Mateřská škola,Bylany,okres Chrudim IČ:70995419
<br> Obec Bylany jako zřizovatel poskytla MŠ Bylany neinvestiční příspěvek
<br> na provoz ve výši 223.830,00 Kč a průtokový transfer ve výši 99.700,00 Kč
<br> Účetní závěrku Mateřské školy,Bylany,okres Chrudim k 31.12.2018,výsledek hospodaření k 31.12.2018
<br> a rozdělení zisku za rok 2018 projednalo zastupitelstvo obce Bylany a schválilo takto:
<br> Výsledek hospodaření za rok 2018: 35 913,95 Kč
<br> Rozdělení zisku: fond odměn 10 000,00 Kč
<br> rezervní fond 25 913,95 Kč
<br> Roční účetní závěrka příspěvkové organozace včetně všech zákonem předepsaných výkazů
<br> je založena na Obecním úřadu Bylany <.>
<br> 13.Výsledek hospodaření obce Bylany k 31.12.2018
<br> Účetní závěrku obce Bylany k 31.12.2018 (rozvahu,výkaz zisku a ztrát,přílohu) projednalo
<br> Výsledek hospodaření obce Bylany k 31.12.2018: 1 436 474,38 Kč
<br> Přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2018 z účtu 431 na účet 432
<br> Závěrečnou inventarizační zprávu k 31.12.2018
<br> 14.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bylany za rok 2018 ze dne 28.1.2019
<br> Přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření ÚSC
<br> a DSO,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu Obce Bylany dne 28.1.2019 kontrolory
<br> Krajského úřadu Pardubického kraje <.>
<br> D.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> D.I.Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> zastupitelstvo obce Bylany a schválilo takto:
<br>
<br> Plné znění zprávy o prodedeném přezkoumání hospodaření obce Bylany za rok 2018 je přílohou
<br> č.1 k závěrečnému účtu obce Bylany za rok 2018 <.>
<br> 15.Usnesení
<br> "Zastupitelstvo Obce Bylany schvaluje celoroční hospodaření Obce Bylany za rok 2018,vč.Zprávy
<br> o výsledku p...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4404.pdf (860.61kB)
Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
<br> Ze státního rozpočtu 272 610,00 267 338,00 5 272,00
<br> Od státních fondů
<br> Celkem 272 610,00 267 338,00 5 272,00
<br> UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
<br> 13013 Operační systém Zaměstnanost 105 000,00 105 000,00
<br> 33063
<br> OP VVV - PO3 neinvestice
<br> 99 664,00 99 664,00
<br> 98008 Volba prezidenta 22 946,00 22 946,00
<br> 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 45 000,00 39 728,00 5 272,00
<br> Celkem ze státního rozpočtu 272 610,00 267 338,00 5 272,00
<br> UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
<br> Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách
<br> 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 89 226,00 30 000,00 89 300,00
<br> 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 120 000,00 120 000,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 017 000,00
<br> 10.Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy
<br> 10.1.Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu
<br> 10.2.Přehled přijatých transferů od státních fondů
<br> 10.3.Přehled přijatých transferů z rozp.krajů,obcí,DSO a převody z vl.fondů
<br>
<br> 10.Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy
<br> 10.1.Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu
<br> 10.2.Přehled přijatých transferů od státních fondů
<br> 10.3.Přehled přijatých transferů z rozp.krajů,obcí,DSO a převody z vl.fondů
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4403.pdf (846.99kB)
Název fondu Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav
<br> Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12.Konečný stav
<br> 231 10 - Základní běžný účet ÚSC/Komerční banka 2 775 302,35 -1 886 048,06 889 254,29
<br> 231 45 - Základní běžný účet ÚSC/Česká spořitelna 1 037 002,98 12 420,40 1 049 423,38
<br> 231 50 - Základní běžný účet ÚSC/Česká národní banka 415 288,00 -248 639,66 166 648,34
<br> 261 40 - Pokladna 24 774,00 24 774,00
<br> CELKEM 4 227 593,33 -2 097 493,32 2 130 100,01
<br> 8.Peněžní a ostatní fondy
<br> 9.Stavy na běžných účtech a v pokladně
<br>
<br> 8.Peněžní a ostatní fondy
<br> 9.Stavy na běžných účtech a v pokladně
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4402.pdf (843.18kB)
Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> 311 - Odběratelé 98 716,60 -17 036,60 81 680,00
<br> 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 81 013,22 -16 944,96 64 068,26
<br> 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2 984,00 2 984,00
<br> 343 - Daň z přidané hodnoty -6 434,78 66 786,32 60 351,54
<br> Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám
<br> 194 - Opravné položky k odběratelům -8 170,50 -3 894,30 -12 064,80
<br> Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav
<br> Krátkodobé závazky
<br> 321 - Dodavatelé 85 080,11 -58 547,03 26 533,08
<br> 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 160,00 -160,00
<br> 331 - Zaměstnanci 65 587,00 39 532,00 105 119,00
<br> 336 - Sociální zabezpečení 8 541,00 12 369,00 20 910,00
<br> 337 - Zdravotní pojištění 9 363,00 7 185,00 16 548,00
<br> 342 - Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 10 958,00 7 778,00 18 736,00
<br> 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 1 500,00 1 500,00
<br> 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 5 272,00 5 272,00
<br> 378 - Ostatní krátkodobé závazky 743,00 136,00 879,00
<br> Dlouhodobé závazky
<br> 451 - Dlouhodobé úvěry 1 515 713,22 -286 037,25 1 229 675,97
<br> 5.Pohledávky
<br> 6.Závazky
<br>
<br> Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav
<br> 451 50 - Dlouhodobé úvěry/Úver na kanalizaci 1 515 713,22 -286 037,25 1 229 675,97
<br> 7.Stav úvěrů a půjček
<br>
<br> 5.Pohledávky
<br> 6.Závazky
<br>
<br> 7.Stav úvěrů a půjček
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4401.pdf (1.02MB)
Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 146 936,40 146 936,40
<br> 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 522 320,00 522 320,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
<br> 021 - Stavby 60 187 670,65 4 373 505,00 64 561 175,65
<br> Kanalizace "Na Návrší" 2 896 532,00
<br> Veřejné osvětlení "Na Návrší" 56 400,00
<br> Rozšíření kapacity sociálního zařízení KD Bylany 1 328 719,00
<br> Vodovodní přípojka OÚ Bylany 91 854,00
<br> 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 697 542,00 149 776,00 847 318,00
<br> Zařízení kanceláře OU Bylany 107 187,00
<br> Hřiště //hrací prvek "Housenka" 42 592,00
<br> 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 452 354,05 132 865,00 1 585 219,05
<br> Nábytek OU 49 405,00
<br> žaluzie OU 9 000,00
<br> Tiskárna Brothet 7 744,00
<br> 2x rozhlasová ústředna 32 000,00
<br> IP Kamery OU 13 976,00
<br> Kontejnery na řtíděný odpad 4ks 40 000,00
<br> vysavač STIHL 8 271,00
<br> vyřazený a prodaný majetek -27 531,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
<br> 031 - Pozemky 1 811 996,94 -252 906,34 1 559 090,60
<br> k.ú.Medlešice -249 081,34
<br> k.ú.Bylany -3 825,00
<br> 4.Majetek
<br>
<br> Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
<br> 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 881 692,60 2 637 463,94 3 519 156,54
<br> 042 00 - Chodník I/17 246 840,00
<br> 042 04 - Kancelář starosta vybavení 102 170,00
<br> 042 10 - pozemky pod chodníky 6 203,00
<br> 042 95 - komunikace 9RD 2 143 375,27
<br> 042 54 - Kanalizace v MK IV.etapa 335 029,27
<br> 042 10 - ocelová lávka prodej/neuskutečněná investice -101 833,60
<br> z 042 převod do 021 -94 320,00
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 142 000,00 -20 000,00 2 122 000,00
<br> Prodej akcií České spořitelky za cenu 265.614,75 Kč -20 000,00
<br> Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
<br> 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maje...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4400.pdf (821.56kB)
Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 2 097 493,32 2 126 990,00 98,61
<br> Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -286 037,25 -300 000,00 -300 000,00 95,35 95,35
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 811 456,07 -300 000,00 1 826 990,00 99,15
<br> 3.Financování 2018
<br>
<br> 3.Financování 2018
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4399.pdf (984.24kB)
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 7 111 250,15 4 850 000,00 6 110 140,00 146,62 116,38
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 399 649,69 1 700 000,00 4 401 300,00 258,80 99,96
<br> CELKEM VÝDAJE 11 510 899,84 6 550 000,00 10 511 440,00 175,74 109,51
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5011 - Platy zaměst.v pp vyjma sl.m.568 945,00 240 000,00 573 300,00 237,06 99,24
<br> 5021 - Ostatní osobní výdaje 148 400,00 103 000,00 148 600,00 144,08 99,87
<br> 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 048 394,00 600 000,00 1 048 500,00 174,73 99,99
<br> 5031 - Pov.pojistné na soc.zab.<.>.157 714,00 64 000,00 159 300,00 246,43 99,00
<br> 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.131 477,00 83 000,00 131 700,00 158,41 99,83
<br> 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.3 880,00 3 300,00 4 030,00 117,58 96,28
<br> 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.1 000,00
<br> 50 - Běžné výdaje 2 058 810,00 1 094 300,00 2 065 430,00 188,14 99,68
<br> 5132 - Ochranné pomůcky 2 857,00 4 000,00 2 900,00 71,43 98,52
<br> 5134 - Prádlo,oděv a obuv 4 650,00
<br> 5136 - Knihy,učební pomůcky a tisk 28 253,00 11 450,00 30 300,00 246,75 93,24
<br> 5137 - DHDM 160 396,00 165 000,00 160 500,00 97,21 99,94
<br> 5138 - Nákup zboží 2 251,00 2 300,00 97,87
<br> 5139 - Nákup materiálu j.n.140 081,00 63 500,00 140 590,00 220,60 99,64
<br> 5141 - Úroky vlastní 17 262,75 27 000,00 17 300,00 63,94 99,78
<br> 5149 - Ost.úroky a ost.fin.výdaje 5 000,00
<br> 5151 - Studená voda 103 613,00 101 000,00 103 900,00 102,59 99,72
<br> 5153 - Plyn 49 589,00 50 000,00 50 000,00 99,18 99,18
<br> 5154 - Elektrická energie 252 520,00 135 000,00 252 800,00 187,05 99,89
<br> 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5 629,00 5 000,00 5 700,00 112,58 98,75
<br> 5161 - Poštovní služby 1 501,00 2 000,00 1 520,00 75,05 98,75
<br> 5162 - Služby elektronic.komunikací 46 609,51 20 000,00 46 700,00 233,05 99,81
<br> 5163 - Služby peněžních ústavů 44 934,60 47 000,00 45 ...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4398.pdf (910.68kB)
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 030 380,74 5 912 500,00 6 030 970,00 101,99 99,99
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 060 405,28 677 100,00 1 061 620,00 156,61 99,89
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 023 221,75 50 000,00 1 023 310,00 2 046,44 99,99
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 585 436,00 210 400,00 568 550,00 753,53 278,86
<br> CELKEM PŘÍJMY 9 699 443,77 6 850 000,00 8 684 450,00 141,60 111,69
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 1 306 502,25 1 327 100,00 1 306 600,00 98,45 99,99
<br> 1112 - Daň z příjmů FO placená poplat 29 593,16 33 100,00 29 600,00 89,41 99,98
<br> 1113 - Daň z příjmů FO vybír.srážkou 116 881,18 102 100,00 116 900,00 114,48 99,98
<br> 1121 - Daň z příjmů právnických osob 1 073 019,67 1 142 600,00 1 073 100,00 93,91 99,99
<br> 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 5 890,00 50 000,00 6 000,00 11,78 98,17
<br> 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.2 531 886,26 2 654 900,00 2 532 200,00 95,37 99,99
<br> 1211 - Daň z přidané hodnoty 2 642 179,78 2 707 600,00 2 642 200,00 97,58 100,00
<br> 12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 2 642 179,78 2 707 600,00 2 642 200,00 97,58 100,00
<br> 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.18 434,30 18 500,00 99,64
<br> 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.185 888,50 135 000,00 186 000,00 137,70 99,94
<br> 1341 - Poplatek ze psů 5 279,50 4 500,00 5 300,00 117,32 99,61
<br> 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.2 200,00 2 000,00 2 200,00 110,00 100,00
<br> 1344 - Poplatek ze vstupného 6 062,00 7 000,00 6 100,00 86,60 99,38
<br> 1361 - Správní poplatky 6 957,00 1 500,00 7 000,00 463,80 99,39
<br> 1381 - Daň z hazardních her 30 765,79 30 750,00 100,05
<br> 1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP 19,98 20,00 99,90
<br> 13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 255 607,07 150 000,00 255 870,00 170,40 99,90
<br> 1511 - Daň z nemovitých věcí 600 707,63 400 000,00 600 700,00 150,18 100,00
<br> 15 - Majetkové daně 600 ...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4397.pdf (582.11kB)
Obsah: listů
<br> Návrh - úvodní strana 1
<br> 1.Příjmy 2
<br> 2.Výdaje 3
<br> 3.Financování 1
<br> 4.Majetek 2
<br> 5 <.>,6 <.>,7.Zúčtovací vztahy 2
<br> 8 <.>,9.Účty a fondy 1
<br> 10.Transfery 1
<br> 11.-14.Hospodaření 1
<br> 15.Usnesení 1
<br> 16.Přílohy - seznam 1
<br>
<br> Zpracovala: Vavříková
<br> Obec Bylany
<br> IČO: 00269905
<br> Schválený
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BYLANY ZA ROK 2018
<br> (v Kč)
<br> (§17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)

Načteno

edesky.cz/d/3061533

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz