« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 8. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 21.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz
<br> Zápis z 8.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného dne 21.5.2019
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešovice
<br> Zastupitelstvo obce Třešovice Číslo jednací: OUTŘ/57/2019
<br> Přítomni: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,Hana Haviasová,XXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX Omluvena: XXXX XXXXXXXXX Dis <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program: 1.Zahájení 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu 3.Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2018 4.Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018 5.Přezkum hospodaření za rok 2018 — náprava chyb 6.Rozpočtové opatření č.3 7.Projednání darovací smlouvy Oblastní charitě Strakonice 8.Projednání povinnosti vyhodnocování územního plánu obce 9.Projednání výše příspěvku na Dětský den konaný dne 2.6.2019 10.Ostatní 11.Diskuze
<br> 1.Zahájení Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou.Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX.Zapísovatelkou zápisu byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
<br> Usneseníč.15/19 schváleno Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželo se: O
<br> 3.Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2018
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet 2018 včetně projednání zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2018 <.>
<br> Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz
<br> Závěrečný účet a zpráva o přezkumu hospodaření byli vyvěšení po zákonnou dobu 15-ti dnů (23.4.— 20.5.2019) na úřední desce OÚ a www stránká...

Načteno

edesky.cz/d/3060140

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz