« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Závěrečný účet Obce Vepřová za rok 2018 - SCHVÁLENÝ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21/19/7
_ l_NVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2018
<br> Obec Vepřová IČ: 00374440 Datum zpracování: 30.1.2019 Druh inventarizace: řádná
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci
<br> 1.1.Plán inventur
<br>.Pián inventur byt zpracován 18.12.2018.Inventarizační komise postupovala v souladu s ust.5 5 vyhl.č.270/2010 Sb.a Směrnici o provedení inventarizace č.3/2011 <.>
<br> ' i
<br> Fermínv provedení inventarizace:
<br> zahájení inventarizace dne 19.12.2018
<br> ukončení inventarizace 30.1.2019
<br> 1.2 Proškolení členů inventarizačních komisi Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 20.12.2018.Provedení proškošenije doloženo
<br> ve složce inventarizace prezenční listinou <.>
<br> 1.3 Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Inventarizace proběhia řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny
<br> na skutečnost.U inventur byiy vždy členy komise osoby odpovědné za majetek,přičemž v plánu
<br> inventur na prvním místě uvedený člen komise - předseda,plnil funkci osoby odpovědné za pro-
<br> ? vedení inventarizace <.>
<br> i,š'utečný stav byi porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur,které byly sestaveny ke konci rozvahového dne (31.12.2018) <,>
<br> do data vytvoření inventarizační zprávy <.>
<br> 1.4.inventurní soupisy Výsledky inventur jsou zachyceny v inventurních soupisech <.>
<br> 018.<.>.-.-.Í.OI1'8' :
<br> 019 000
<br> 021 0200 021 0300 021 0400 021 0500 021 0600
<br> iii-.osi'agňrřdlčiihóačbý 666816163? majetek
<br> - 021,' <.>
<br> 022 0410 022 0510
<br> 028 0410 028 0420 028 0510 028 0610 028 0710 028 0720
<br> 0.28 __ _;
<br> 031 0200 031 0300 031 0320 031 0330 031 0400 031 0420 0310430 031 0500 031 0520 031 0610
<br> *_Íizlos -_'-_'_-__;.'.-
<br> 042 0100 042 0210 042 0300 042 0500 ".:"042
<br> Hmotněmovité věci a'šoubory: 'ÍÍ.' '
<br>....
21/19/6
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Vepřová 2z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec VepřováNázev:
<br> Sídlo: Vepřová 36
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00374440Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 4.2.2019 15:50:17
<br> Zpusob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové úcty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kc <.>
Z techto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek,tj.soucet výsledku hospodarení hlavní i hospodárské cinnosti
se prenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve
zaokrouhleny a poté secteny do souctových rádku <.>
<br> Zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech byl novelizován zákonem č <.>
501/2012 Sb <.>
Vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č <.>
563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní
jednotky byla novelizována vyhláškou č.460/2012 Sb <.>
Vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky byla novelizována vyhláškou č.473/2013 Sb <.>,ve Sbírce zákonů <,>
v částce č.182,dne 31.12.2013 <.>
Účinnost od 1.ledna 2014,část změn od 1.1.2015 <.>
Novela vyhlášky reaguje na změny související s novelou občanského zákoníku.Pozměňuje také náplň účetních výkazů –
rozvaha,výkaz zisku a ztráty a příloha a upřesňuje některé účetní metody <.>
Vyhláška č.383/2009 Sb <.>,o účetních záznamech v technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního ...
21/19/5
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Vepřová 3z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 20 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.20 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 180 087,00 0,00 82 406,00 0,00
<br> 35.558 179 813,00 0,00 125 933,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 91 805,30 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 056 626,00 0,00 970 744,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 27 588,00 0,00 15 632,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 22,00 0,00 70 230,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 8 596,00 0,00 9 265,00 0,00
<br> 15.525 2 708,00 0,00 1 960,00 0,00
<br> 14.524 287 327,00 0,00 237 109,00 0,00
<br> 13.521 1 454 099,00 0,00 1 231 053,00 0,00
<br> 12.518 1 072 929,68 0,00 829 549,72 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 3 321,00 0,00 6 247,00 0,00
<br> 9.512 20 110,00 0,00 35 391,00 0,00
<br> 8.511 286 540,00 0,00 995 001,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 252 561,00 0,00 252 755,00 0,00
<br> 1.501 195 747,00 0,00 169 595,64 0,00
<br> I.5 119 879,98 0,00 5 032 871,36 0,00
<br> A.5 732 009,98 0,00 5 593 811,36 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Vepřová
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Vepřová 36
<br> ...
21/19/4
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Vepřová 5z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 9 911 689,80 0,00 9 911 689,80 7 481 534,47
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 2 000,00 0,00 2 000,00 22 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.2 000,00 0,00 2 000,00 22 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 937 840,00 0,00 937 840,00 801 605,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 599 332,00 1 599 332,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 5 040 844,20 1 688 412,00 3 352 432,20 3 563 936,20
<br> 3.021 43 470 357,65 9 459 548,00 34 010 809,65 34 763 478,65
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 2 801 991,04 0,00 2 801 991,04 2 669 932,70
<br> II.53 850 364,89 12 747 292,00 41 103 072,89 41 798 952,55
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 416 530,00 121 379,00 295 151,00 220 178,00
<br> 5.018 87 567,20 87 567,20 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.504 097,20 208 946,20 295 151,00 220 178,00
<br> 54 356 462,09 12 956 238,20 41 400 223,89 42 041 130,55
<br> 64 268 151,89 12 956 238,20 51 311 913,69 49 522 665,02
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Vepřová
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Vepřová 36
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00374440Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesn...
21/19/3
oddíl I./ 1
0000 0,00 33 885,004111 33 885,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 100,00
<br> 0000 250 000,00 312 210,821511 312 210,82Daň z nemovitých věcí 124,88 100,00
<br> 0000 30 000,00 33 734,591382 33 734,59Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 112,45 100,00
<br> 0000 2 500,00 3 200,001361 3 200,00Správní poplatky 128,00 100,00
<br> 0000 3 200,00 2 240,001344 2 240,00Poplatek ze vstupného 70,00 100,00
<br> 0000 4 000,00 4 495,001341 4 495,00Poplatek ze psů 112,38 100,00
<br> 0000 150 000,00 151 436,001340 151 436,00Poplatek za provoz systému KO 100,96 100,00
<br> 0000 0,00 1 195,031335 1 195,03Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0,00 100,00
<br> 0000 1 000,00 0,001334 1 000,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 0,00
<br> 0000 2 400 000,00 2 894 392,381211 2 894 392,38Daň z přidané hodnoty 120,60 100,00
<br> 0000 0,00 116 470,001122 116 470,00Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 100,00
<br> 0000 1 100 000,00 1 175 693,951121 1 175 693,95Daň z příjmů práv.osob 106,88 100,00
<br> 0000 120 000,00 128 055,801113 128 055,80Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 106,71 100,00
<br> 0000 30 000,00 32 418,181112 32 418,18Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 108,06 100,00
<br> 0000 1 030 000,00 1 373 445,321111 1 373 445,32Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 133,34 100,00
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2018 12 00374440
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2018
<br> Obec Vepřová,Vepřová 36
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3727 66 000,00 80 806,002111 80 806,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 122,43 100,00
<br> 3727 Prevence...
21/19/2
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJ137948l2019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vepřová
<br> se sídíem Vepřová 38,592 11 Velká Losenice,IČO: 00374440 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 byío zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 2.listopadu 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 17.května 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumáni dne 17.května 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vepřová Vepřová 36 592 11 Velká Losenice
<br> Přezkoumání vykonaía:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Mírosíav Nejedlý — XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotíivých skutečností podie předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Vepřová nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČO: 708907491 lD datové schránky: ksab3eu,e—mail: posta©kr-vysooina.cz
<br> B.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
<br> a nedostatky nebo tyto nedostatky" již byly naprave...
21/19/1
Z á v ě r e č n ý ú č e t
<br>
<br> O b c e V e p ř o v á
<br>
<br> z a r o k 2 0 1 8
<br>
<br>
<br>
(zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> Obec Vepřová
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2018
<br>
Údaje o obci
<br>
<br> Sídlo: Vepřová 36,PSČ 592 11
<br>
<br> IČO: 00374440
<br> Datová schránka ID: p4auv3g
<br> Emailová adresa obce: obec.veprova@tiscali.cz
<br> Webové stránky obce: www.veprova.cz
<br>
<br>
<br> Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Žďár nad Sázavou
<br> - základní běžný účet: 16020751/0100
<br>
<br> Počet obyvatel k datu 31.12.2018 : 418
<br>
<br>
ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2018
<br> ( 9-ti členné zastupitelstvo)
<br>
<br> Volební období 2014-2018
<br>
Starosta: XXXXX XXXXXXXX č.p.XX
<br> Místostarosta: XXXXXXXX XXXXXXX č.p.XX
<br>
<br>
<br> Ostatní členové zastupitelstva obce:
Mgr.XXXXXX XXXX č.p.XX
<br> XXXXX XXXXXXXX č.p.X
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX č.p.XXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX č.p.XX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX č.p.XXX
<br> XXXXX XXXXXXXX č.p.XX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX č.p.XX
<br>
<br>
<br> Volební období 2018-2022
<br> Starosta: XXXXXXXX XXXXXXX č.p.XX
Místostarosta: Ing.XXXXXX XXXXXXX č.p.XXX
<br>
<br> Ostatní členové zastupitelstva obce:
<br> XXXXX XXXXXXXX,č.p.XX
<br> Mgr.XXXXXX XXXX č.p.XX
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX č.p.XX
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX č.p.X
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX č.p.XX
<br> XXXXXX XXXXX č.p.XX
<br> Bc.XXXXXX XXXXX č.p.XX
<br> Vydané vyhlášky a nařízení obce platné v roce 2018
<br> • Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
<br> Vepřová
<br> • Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru <,>
přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> • Obecně závazná...

Načteno

edesky.cz/d/3058610

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz