« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00RJXWF
MURAX00RJXWF
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/27038/2019/Vav Silnice Topolany a.s <.>
IČO 05758734
Skladová č.p.2438/6
326 00 Plzeň <,>
kterou zastupuje
Značky Plzeň s.r.o <.>
IČO 27971511
Drahotínská č.p.607
331 51 Kaznějov
<br> Č.j.: MURA/27733/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
rvavruskova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 3.6.2019
<br> Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/27038/2019/Vav <.>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Rakovník podle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti
kterou dne 27.5.2019 podala společnost Silnice Topolany a.s <.>,IČO 05758734,Skladová č.p.2438/6 <,>
326 00 Plzeň (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie
ČR č.j.KRPS-38064-3/ČJ-2019-011206 ze dne 21.3.2019 a vyjádření ze dne 3.6.2019
<br>
<br> n e s t a n o v í
<br>
ve smyslu ust.§ 77 odst.1,písm.c) a odst.4 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu
silničního provozu na silnici č.II/229 v obci Čistá a v obci Všesulov u rybníka na okrese
Rakovník,z důvodu provádění opravy průtahu silnice č.I/27 v rámci akce "DIO I/27 Jeseni...

Načteno

edesky.cz/d/3058584

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz