« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - VeřejnáVyhláškaBD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV0105.pdf 410,05 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
Odbor výstavby,dopravy a ŢP
Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň 22
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
<br> SZ UMO5/1099/2015
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
beranji@plzen.eu
uXXbXyk
<br> Plzeň – Křimice,dne: 19.01.2016
Č.j.: UMO5/0105/2016
<br> CORTUSA GROUP s.r.o <.>,Ţitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
<br> USNESENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
Výroková část:
Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP,jako příslušný správní orgán
vydal dne 22.12.2015,pod č.j.: UMO5/1267/2015 rozhodnutí,které se týká stavebního povolení na:
Novostavbu bytového domu:
<br> 2x bytový dům Křimice,II.etapa - BD č.2
Plzeň 5 - Křimice,Žitná ul <.>
Správní orgán usnesením podle § 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
opravuje a doplňuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost,v textu Pro provedení
stavby se stanoví tyto podmínky na straně 3 a to tak,ţe text zřejmé nesprávnosti:
"32.Stavbu lze uţívat na základě Oznámení o užívání stavby dle § 120 stavebního zákona."
opravuje textem:
<br> "32.Stavbu lze uţívat na základě Kolaudačního souhlasu stavby dle §122 stavebního
zákona.Ke kolaudačnímu řízení stavebník doloţí mj.: kolaudační souhlas na inţ.sítě <,>
veřejné osvětlení,dopravní napojení na místní komunikace,chodníky,sjezdy,popis a
zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace nebo
dokumentů (v případě,ţe v průběhu stavby dojde k odchylkám od stavebního povolení) s
informací,zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby,doklad o
zajištěbní souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí
technického vybavení ještě před zakrytím),geometrický plán stavby,dokumentace
skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám oproti stavebnímu povolení)."
Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
CORTUSA GROUP s.r.o <.>,Ţitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
Odůvodnění:
V části odůvodnění písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost,která se netýkala
výroku rozhodnutí.Správní orgán usnesením zřejmou nesprávnost opravil <.>
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa veřejného statku města Plzně,oddělení veřejného osvětlení,XXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX <,>
Správa ţelezniční dopravní cesty,státní organizace,Správa ţelezniční dopravní cesty,s.o <.>,Oblastní
<br> Č.j.UMO5/0105/2016
<br> str.2
<br> ředitelství Plzeň,Stavební bytové druţstvo Plzeň-sever,XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXXX <,>
XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Vasyl Kozak,XXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ondřej
Brousil,XXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX <,>
XXXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Václava Kučerová,XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXX,Miroslav
Tintschl,Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX,Dušan Blaţek,Stavební bytové druţstvo Plzeň-sever,Petr
Procházka,XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,Bc <.>
XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Bc.XXX XXXXXXX
Poučení účastníků:
Podle § XX správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník,který jím můţe
být přímo dotčen.Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu
města Plzně,Odboru stavebně správnímu podáním u zdejšího správního orgánu.Podle § 76 odst.5
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek <.>
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak,aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis.Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné <.>
<br> XXXX XXXXX
referent odboru výstavby,dopravy a ŢP
Úřadu městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
"otisk úředního razítka"
<br> Obdrţí (veřejnou vyhláškou):
účastníci
CORTUSA GROUP s.r.o <.>,IDDS: xit2pwd
sídlo: Ţitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
Správa veřejného statku města Plzně,oddělení veřejného osvětlení,IDDS: 2hnk7u2
sídlo: Klatovská třída č.p.348/10,Jiţní Předměstí,301 00 Plzeň 1
XXXX XXXXXX,Revoluční č.p.XXX/XX,Lobzy,312 00 Plzeň 12
XXXXXXXXX XXXXXX,Vochov č.p.XXX,XXX XX Nýřany
Správa ţelezniční dopravní cesty,státní organizace,IDDS: uccchjm
sídlo: Dláţděná č.p.1003/7,Nové Město,110 00 Praha 1
Správa ţelezniční dopravní cesty,s.o <.>,Oblastní ředitelství Plzeň,IDDS: uccchjm
sídlo: Sušická 23,326 00 Plzeň 26
Stavební bytové druţstvo Plzeň-sever,IDDS: emasm79
sídlo: Jagellonská č.p.493/5,Jiţní Předměstí,301 00 Plzeň 1
XXXX XXXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXXX XXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXX XXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
Vasyl Kozak,Ţitná č.p.483/40,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXX XXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXX,Ţitná č.p.XXX/XX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXX XXXXXXX,Ţitná č.p.XXX/...

Načteno

edesky.cz/d/305813

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz