« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Územní studie krajiny ORP Žatec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní studie krajiny ORP Žatec
Sdéleni Obce Ziielice k INFORMAéNiKU
<br> pro gpoluobéanv na§ich vesnic é.1/2019
<br> Na zékladé dotazfl obéanfi vam sdéluji,ie 5 vydénim,distribuci am' 5 obsahern
lNFORMACNiKU pro snoluobéany naSich vesnic é.1/2019 nemé Obec
Ziielicc nic spoleéne’ho.Je to soukromé aktivita pam’ Jaroslavy Mangové <.>
<br>
<br> Jsou zdc prezentované soukrome’ nézory a postoje vydavatelky a Obec Ziielice
se plné distancuje 0d téchto neobjektivnich informaci <.>
<br> S ohledem na fakt,2e tiskovina obsahuje citlivé osobni fidaje nasich obéami <,>
v souéasnostj provéi‘ujeme fakt,zda nedo§lo k jejich ziskéni postupem,ktery
neni v souladu s platnou legislativou <.>
<br> Pfipadné dotazy 6i pfipominky k témarfim,které jsou v tiskoviné publikovény <,>
jsem pfipravena objektivné prezentovat <,>
<br> Ziielice due 27.5.2019
<br> //Ziéz w L// Mic/x7;
Bc.Helena Makukové
Mistostarostka Obce Ziielice

Načteno

edesky.cz/d/3057755

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz