« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Veřejnoprávní smlouvy na dotace spolkům 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva na dotace SDH Chotíkov 2019
1 / 6
<br>
<br> SMLOUVA
<br>
o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost
<br> Sboru dobrovolných hasičů Chotíkov
<br> na rok 2019
<br>
<br>
I <.>
<br> Smluvní strany
<br>
<br> Obec Chotíkov
<br> Se sídlem: Chotíkov 118
<br> IČO: 00257834
<br> DIČ: CZ 00257834
<br> zastoupená: Evou Hirschfeldovou,starostkou obce
<br> Bankovní spojení: 4528371/0100
<br>
jako poskytovatel dotace,na straně jedné
<br> (dále jen poskytovatel dotace nebo poskytovatel)
<br>
<br> a
<br>
Sbor dobrovolných hasičů Chotíkov
<br> Se sídlem: Chotíkov 115,330 17
<br> IČO: 49746529
<br> zastoupený: Martinem Hakenem,starostou
<br> Bankovní spojení: 107401306/0300
<br>
<br>
jako příjemce dotace,na straně druhé
<br> (dále jen příjemce dotace nebo příjemce)
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ust.§ 10a odst.2 a 3
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto smlouvu:
<br>
<br>
<br> II <.>
<br> Předmět a účel smlouvy
<br>
<br> 1.Podkladem pro udělení dotace jsou:
<br>
a) Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu obce Chotíkov,schválená
Zastupitelstvem obce Chotíkov dne 16.9.2015 usnesením č.11 <.>
<br>
<br> 2 / 6
<br>
<br> b) Písemná žádost příjemce dotace ze dne 23.10.2018,(dále jen
„žádost“) o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chotíkov na činnost
<br> příjemce dotace <.>
<br>
<br> c) Usnesení Zastupitelstva obce Chotíkov č.10 ze zasedání dne
18.12.2018 o přidělení účelové dotace příjemci dotace <.>
<br>
<br> 2.Předmětem smlouvy je,v souladu s usnesením č.10 Zastupitelstva obce
Chotíkov ze zasedání dne 18.12.2018,poskytnutí účelové finanční dotace
<br> z rozpočtu obce Chotíkov v celkové výši 114 000,- Kč (slovy: sto čtrnáct
<br> tisíc korun českých),na realizaci financování činnosti příjemce <.>
<br>
<br> 3.Finanční dotace je poskytovatelem dotace poskytována k financování
činnosti příjemce dotace v roce 2019 <.>
<br>
<br> 4.Finanční dotace je poskytovatelem poskytována jako účelová dotace <,>
určená v...
Smlouva na dotace Rybářský spolek Chotíkov 2019
1 / 6
<br>
<br> SMLOUVA
<br>
o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost
<br> Rybářského spolku Chotíkov
<br> na rok 2019
<br>
<br>
I <.>
<br> Smluvní strany
<br>
<br> Obec Chotíkov
<br> Se sídlem: Chotíkov 118
<br> IČO: 00257834
<br> DIČ: CZ 00257834
<br> zastoupená: Evou Hirschfeldovou,starostkou obce
<br> Bankovní spojení: 4528371/0100
<br>
jako poskytovatel dotace,na straně jedné
<br> (dále jen poskytovatel dotace nebo poskytovatel)
<br>
<br> a
<br>
<br>
Rybářský spolek Chotíkov
<br> Se sídlem: Chotíkov 151,330 17
<br> IČO: 22684972
<br> zastoupený: Janem Teršlem,předsedou
<br> Bankovní spojení: 4041233001/5500
<br>
jako příjemce dotace,na straně druhé
<br> (dále jen příjemce dotace nebo příjemce)
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ust.§ 10a odst.2 a 3
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto smlouvu:
<br>
<br>
<br> II <.>
<br> Předmět a účel smlouvy
<br>
<br> 1.Podkladem pro udělení dotace jsou:
<br>
a) Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu obce Chotíkov,schválená
Zastupitelstvem obce Chotíkov dne 16.9.2015 usnesením č.11 <.>
<br>
<br> 2 / 6
<br>
<br> b) Písemná žádost příjemce dotace ze dne 24.10.2018,(dále jen
„žádost“) o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chotíkov na činnost
<br> příjemce dotace <.>
<br>
<br> c) Usnesení Zastupitelstva obce Chotíkov č.14 ze zasedání dne
18.12.2018 o přidělení účelové dotace příjemci dotace <.>
<br>
<br> 2.Předmětem smlouvy je,v souladu s usnesením č.14 Zastupitelstva obce
Chotíkov ze zasedání dne 18.12.2018,poskytnutí účelové finanční dotace
<br> z rozpočtu obce Chotíkov v celkové výši 55 000,- Kč (slovy: padesát pět
<br> tisíc korun českých),na realizaci financování činnosti příjemce <.>
<br>
<br> 3.Finanční dotace je poskytovatelem dotace poskytována k financování
činnosti příjemce dotace v roce 2019 <.>
<br>
<br> 4.Finanční dotace je poskytovatelem poskytována jako účelová dotace <,>
určená výhradně na krytí nák...
Smlouva na dotace Myslivecký spolek Chotíkov 2019
1 / 6
<br>
<br> SMLOUVA
<br>
o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost
<br> Mysliveckého spolku Chotíkov
<br> na rok 2019
<br>
<br>
I <.>
<br> Smluvní strany
<br>
<br> Obec Chotíkov
<br> Se sídlem: Chotíkov 118
<br> IČO: 00257834
<br> DIČ: CZ 00257834
<br> zastoupená: Evou Hirschfeldovou,starostkou obce
<br> Bankovní spojení: 4528371/0100
<br>
jako poskytovatel dotace,na straně jedné
<br> (dále jen poskytovatel dotace nebo poskytovatel)
<br>
<br> a
<br>
<br>
Myslivecký spolek Chotíkov
<br> Se sídlem: Chotíkov 120,330 17
<br> IČO: 47733705
<br> zastoupená: Ivanem Krystlem,jednatelem
<br> Bankovní spojení: 245476680/0300
<br>
jako příjemce dotace,na straně druhé
<br> (dále jen příjemce dotace nebo příjemce)
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ust.§ 10a odst.2 a 3
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto smlouvu:
<br>
<br>
<br> II <.>
<br> Předmět a účel smlouvy
<br>
<br> 1.Podkladem pro udělení dotace jsou:
<br>
a) Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu obce Chotíkov,schválená
zastupitelstvem obce Chotíkov dne 16.9.2015 usnesením č.11 <.>
<br>
<br>
<br> 2 / 6
<br>
<br> b) Písemná žádost příjemce dotace ze dne 30.10.2018,(dále jen
„žádost“) o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chotíkov na činnost
<br> příjemce dotace <.>
<br>
<br> c) Usnesení Zastupitelstva obce Chotíkov č.11 ze zasedání dne
18.12.2018 o přidělení účelové dotace příjemci dotace <.>
<br>
<br> 2.Předmětem smlouvy je,v souladu s usnesením č.11 Zastupitelstva obce
Chotíkov ze zasedání dne 18.12.2018,poskytnutí účelové finanční dotace
<br> z rozpočtu obce Chotíkov v celkové výši 28 000,- Kč (slovy: dvacet osm
<br> korun českých),na realizaci financování činnosti příjemce <.>
<br>
<br> 3.Finanční dotace je poskytovatelem dotace poskytována k financování
činnosti příjemce dotace v roce 2019 <.>
<br>
<br> 4.Finanční dotace je poskytovatelem poskytována jako účelová dotace <,>
určená výhradně na krytí...
Smlouva na dotace HC Chotíkov 2019
1 / 6
<br>
<br> SMLOUVA
<br>
o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost
<br> HC Chotíkov občanské sdružení
<br> na rok 2019
<br>
<br>
I <.>
<br> Smluvní strany
<br>
<br> Obec Chotíkov
<br> Se sídlem: Chotíkov 118
<br> IČO: 00257834
<br> DIČ: CZ 00257834
<br> zastoupená: Evou Hirschfeldovou,starostkou obce
<br> Bankovní spojení: 4528371/0100
<br>
jako poskytovatel dotace,na straně jedné
<br> (dále jen poskytovatel dotace nebo poskytovatel)
<br>
<br> a
<br>
<br>
<br>
HC Chotíkov občanské sdružení
<br> Se sídlem: Chotíkov 178,330 17
<br> IČO: 22662553
<br> zastoupená: Mgr.Romanem Čechurou,prezidentem
<br> Bankovní spojení: 738394309/0800
<br>
jako příjemce dotace,na straně druhé
<br> (dále jen příjemce dotace nebo příjemce)
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ust.§ 10a odst.2 a 3
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto smlouvu:
<br>
<br>
<br> II <.>
<br> Předmět a účel smlouvy
<br>
<br> 1.Podkladem pro udělení dotace jsou:
<br>
a) Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu obce Chotíkov,schválená
Zastupitelstvem obce Chotíkov dne 16.9.2015 usnesením č.11 <.>
<br>
<br> 2 / 6
<br>
<br> b) Písemná žádost příjemce dotace ze dne 31.10.2018,(dále jen
„žádost“) o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chotíkov na činnost
<br> příjemce dotace <.>
<br>
<br> c) Usnesení Zastupitelstva obce Chotíkov č.8 ze zasedání dne
18.12.2018 o přidělení účelové dotace příjemci dotace <.>
<br>
<br> 2.Předmětem smlouvy je,v souladu s usnesením č.8 Zastupitelstva obce
Chotíkov ze zasedání dne 18.12.2018,poskytnutí účelové finanční dotace
<br> z rozpočtu obce Chotíkov v celkové výši 194 400,- Kč (slovy: sto
<br> devadesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých),na realizaci financování
<br> činnosti příjemce <.>
<br>
<br> 3.Finanční dotace je poskytovatelem dotace poskytována k financování
činnosti příjemce dotace v roce 2019 <.>
<br>
<br> 4.Finanční dotace je poskytovatelem poskytována jako účel...
Smlouva na dotace FC Chotíkov zájmové sdružení 2019
1 / 6
<br>
<br> SMLOUVA
<br>
o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost
<br> FC Chotíkov 1932 zájmové sdružení
<br> na rok 2019
<br>
<br>
I <.>
<br> Smluvní strany
<br>
<br> Obec Chotíkov
<br> Se sídlem: Chotíkov 118
<br> IČO: 00257834
<br> DIČ: CZ 00257834
<br> zastoupená: Evou Hirschfeldovou,starostkou obce
<br> Bankovní spojení: 4528371/0100
<br>
jako poskytovatel dotace,na straně jedné
<br> (dále jen poskytovatel dotace nebo poskytovatel)
<br>
<br> a
<br>
FC Chotíkov 1932 zájmové sdružení:
<br> Se sídlem: Chotíkov 344,330 17
<br> IČO: 72065940
<br> zastoupená: Zdeňkem Poklopem,předsedou
<br> Bankovní spojení: 211667956/0600
<br>
jako příjemce dotace,na straně druhé
<br> (dále jen příjemce dotace nebo příjemce)
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ust.§ 10a odst.2 a 3
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto smlouvu:
<br>
<br>
<br> II <.>
<br> Předmět a účel smlouvy
<br>
<br> 1.Podkladem pro udělení dotace jsou:
<br>
a) Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu obce Chotíkov,schválená
Zastupitelstvem obce Chotíkov dne 16.9.2015 usnesením č.11 <.>
<br>
<br> 2 / 6
<br>
<br> b) Písemná žádost příjemce dotace ze dne 30.10.2018,(dále jen
„žádost“) o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chotíkov na činnost
<br> příjemce dotace <.>
<br>
<br> c) Usnesení Zastupitelstva obce Chotíkov č.12 ze zasedání dne
18.12.2018 o přidělení účelové dotace příjemci dotace <.>
<br>
<br> 2.Předmětem smlouvy je,v souladu s usnesením č.12 Zastupitelstva obce
Chotíkov ze zasedání dne 18.12.2018,poskytnutí účelové finanční dotace
<br> z rozpočtu obce Chotíkov v celkové výši 280 500,- Kč (slovy: dvě stě
<br> osmdesát tisíc pět set korun českých),na realizaci financování činnosti
<br> příjemce <.>
<br>
<br> 3.Finanční dotace je poskytovatelem dotace poskytována k financování
činnosti příjemce dotace v roce 2019 <.>
<br>
<br> 4.Finanční dotace je poskytovatelem poskytována jako účelová dotace...
Smlouva na dotace FC Chotíkov z.s. 2019
1 / 6
<br>
<br> SMLOUVA
<br>
o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost FC Chotíkov 1932 z.s <.>
<br> na rok 2019
<br>
<br>
I <.>
<br> Smluvní strany
<br>
<br> Obec Chotíkov
<br> Se sídlem: Chotíkov 118
<br> IČO: 00257834
<br> DIČ: CZ 00257834
<br> zastoupená: Evou Hirschfeldovou,starostkou obce
<br> Bankovní spojení: 4528371/0100
<br>
jako poskytovatel dotace,na straně jedné
<br> (dále jen poskytovatel dotace nebo poskytovatel)
<br>
<br> a
<br>
<br>
FC Chotíkov 1932 z.s <.>
<br> Se sídlem: Chotíkov 344,330 17
<br> IČO: 14702312
<br> zastoupený: Miroslavem Hauerem,předsedou
<br> Bankovní spojení: 209369909/0300
<br>
<br>
jako příjemce dotace,na straně druhé
<br> (dále jen příjemce dotace nebo příjemce)
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ust.§ 10a odst.2 a 3
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto smlouvu:
<br>
<br>
<br> II <.>
<br> Předmět a účel smlouvy
<br>
<br> 1.Podkladem pro udělení dotace jsou:
<br>
a) Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu obce Chotíkov,schválená
zastupitelstvem obce Chotíkov dne 16.9.2015 usnesením č.11 <.>
<br>
<br>
<br> 2 / 6
<br>
<br> b) Písemná žádost příjemce dotace ze dne 31.10.2018,(dále jen
„žádost“) o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chotíkov na činnost
<br> příjemce dotace <.>
<br>
<br> c) Usnesení Zastupitelstva obce Chotíkov č.13 ze zasedání dne
18.12.2018 o přidělení účelové dotace příjemci dotace <.>
<br>
<br> 2.Předmětem smlouvy je,v souladu s usnesením č.13 Zastupitelstva obce
Chotíkov ze zasedání dne 18.12.2018,poskytnutí účelové finanční dotace
<br> z rozpočtu obce Chotíkov v celkové výši 376 000,- Kč (slovy: tři sta
<br> sedmdesát šest tisíc korun českých),na realizaci financování činnosti
<br> příjemce <.>
<br>
<br> 3.Finanční dotace je poskytovatelem dotace poskytována k financování
činnosti příjemce dotace v roce 2019 <.>
<br>
<br> 4.Finanční dotace je poskytovatelem poskytována jako účelová dotace <,>
urče...
Smlouva na dotace ČSŽ 2019
1 / 6
<br>
<br> SMLOUVA
<br>
o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost
<br> Českého svazu žen z.s <.>
<br> na rok 2019
<br>
<br>
<br> I <.>
<br> Smluvní strany
<br>
<br> Obec Chotíkov
<br> Se sídlem: Chotíkov 118
<br> IČO: 00257834
<br> DIČ: CZ 00257834
<br> zastoupená: Evou Hirschfeldovou,starostkou obce
<br> Bankovní spojení: 4528371/0100
<br>
jako poskytovatel dotace,na straně jedné
<br> (dále jen poskytovatel dotace nebo poskytovatel)
<br>
<br> a
<br>
<br> Český svaz žen z.s <.>
<br> Se sídlem: Chotíkov,330 17
<br> IČO: 00442801
<br> zastoupená: Jitkou Paterovou,předsedkyní
<br> Bankovní spojení: 227497832/0300
<br>
jako příjemce dotace,na straně druhé
<br> (dále jen příjemce dotace nebo příjemce)
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ust.§ 10a odst.2 a 3
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto smlouvu:
<br>
<br>
<br> II <.>
<br> Předmět a účel smlouvy
<br>
<br> 1.Podkladem pro udělení dotace jsou:
<br>
a) Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu obce Chotíkov,schválená
Zastupitelstvem obce Chotíkov dne 16.9.2015 usnesením č.11 <.>
<br>
<br> 2 / 6
<br>
<br> b) Písemná žádost příjemce dotace ze dne 17.10.2018 (dále jen
„žádost“) o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chotíkov na činnost
<br> příjemce dotace <.>
<br>
<br> c) Usnesení Zastupitelstva obce Chotíkov č.9 ze zasedání dne
18.12.2018 o přidělení účelové dotace příjemci dotace <.>
<br>
<br> 2.Předmětem smlouvy je,v souladu s usnesením č.9 Zastupitelstva obce
Chotíkov ze zasedání dne 18.12.2018,poskytnutí účelové finanční dotace
<br> z rozpočtu obce Chotíkov v celkové výši 38 000,- Kč (slovy: třicet osm
<br> tisíc korun českých),na realizaci financování činnosti příjemce <.>
<br>
<br> 3.Finanční dotace je poskytovatelem dotace poskytována k financování
činnosti příjemce dotace v roce 2019 <.>
<br>
<br> 4.Finanční dotace je poskytovatelem poskytována jako účelová dotace <,>
určená výhradně na krytí nákl...

Načteno

edesky.cz/d/3053039

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz