« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Návrh závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
) Výtisk &.1
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
<br> určená
<br> zastupitelstvu obce
<br> ŽIŽELICE
<br> o přezkoumání hospodaření obce v roce 2018
<br> | Zprávu předldádá: LN — AUDIT s.r.o.Louny,Na Valích 510 oprávněni KAČR č.333 Odpovědný-auditor: lng.XXXXX XXXX Louny,V Domcích XXXX oprávnění KAČR č.XXXX
<br> _2-
<br> Název úsc: Obec Žiželice
<br> Adresa: Žiželice 7,PSČ: 438 01 Žatec IČO: 00 26 57 57
<br> Přezkoumávaný rok: 2 0 1 8
<br> Jména osob provádějících přezkoumání: Ing.XXXXX XXXX,auditor
<br> Ing.XXXX XXXXX,asistent auditora XXXXXX XXXXXXXX.DiS,asistent auditora
<br> Misto přezkoumání: obecní úřad.kancelář auditora
<br> Přezkoumání proběhlo ve dnech: 5.11.2018.28.2.2019.29.4.2019
<br> Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Žiželice za rok 2018 v souladu s ustanovením 5 4 odst.7 zákona č.420í2004 Sb.<.> ustanovením s 2 písm.c) zákona č.932009 Sb.<.> o auditorech a o změně některých zákonu.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> I.Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení €; 2 odst.1 zákona č.420í2004 Sb.<.> údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.2502000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) b) c) d) e) f)
<br> 9)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> ňnančnl operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými : Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.vyúčtování a vypořádání finan...
Výkaz zisků a ztrát
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Žiželice; IČO 00265772; Žiželice 7,438 01 Žiželice
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 12:59
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 7 219 290,86 1 173 007,37 6 524 064,81 938 548,00
<br> I.Náklady z činnosti 6 998 370,31 1 173 007,70 6 124 333,83 938 548,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 550 313,01 12 035,77501 400 485,05 3 445,00
<br> 2.Spotřeba energie 342 635,00 30 060,00502 524 323,00 67 000,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 162 801,00 3 160,00503 140 792,00 3 000,00
<br> 4.Prodané zboží 964 967,93504 735 947,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 178 317,90511 405 297,61
<br> 9.Cestovné 64 540,00512 79 532,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 20 835,00513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 222 951,57 3 704,00518 838 652,59 3 559,00
<br> 13.Mzdové náklady 2 843 318,00 121 000,00521 2 225 096,00 102 996,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 751 566,00 38 080,00524 618 934,00 22 601,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 7 000,00525 5 000,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 20 405,00527 17 850,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 4 000,00538 4 500,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 2 000,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 82 514,00543 74 977,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX XX XXX,XX
<br> XX.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlou...
Rozvaha
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Žiželice; IČO 00265772; Žiželice 7,438 01 Žiželice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 13:00
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 12 362 144,37 37 453 851,6949 815 996,06 36 176 224,20
<br> A.Stálá aktiva 12 362 144,37 26 199 233,0638 561 377,43 25 915 235,55
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 415 844,00 627 994,001 043 838,00 606 315,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 149 041,00149 041,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 266 803,00 571 971,00838 774,00 606 315,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 56 023,0056 023,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 11 946 300,37 22 951 470,0634 897 770,43 22 678 630,89
<br> 1.Pozemky 4 143 281,414 143 281,41 4 180 488,24031
<br> 2.Kulturní předměty 5,005,00 5,00032
<br> 3.Stavby 10 521 576,42 18 015 885,6528 537 462,07 18 089 231,65021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 204 115,00 71 691,00275 806,00 82 806,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 220 608,951 220 608,95028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 720 607,00720 607,00 326 100,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 2 585 000,002 585 000,00 2 585 000,00
<br> 1.Majetkové účasti...
FIN 2- 12
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Žiželice Žiželice 7,438 01 Žiželice
<br> 002657722018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 100 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 226 000,00 1 211 195,73110,11 98,79
<br> 0000 110 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 110 000,00 28 826,1226,21 26,21
<br> 0000 110 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 115 000,00 119 935,75109,03 104,29
<br> 0000 1 200 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 089 240,9190,77 90,77
<br> 0000 2 223 000,001211 Daň z přidané hodnoty 2 705 000,00 2 754 163,00123,89 101,82
<br> 0000 10 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000,00 5 265,9152,66 52,66
<br> 0000 1 000,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 170 000,001337 Poplatek za komunální odpad 170 000,00 172 400,00101,41 101,41
<br> 0000 7 000,001341 Poplatek ze psů 7 000,00 5 800,0082,86 82,86
<br> 0000 5 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 8 000,001361 Správní poplatky 8 000,00 2 295,0028,69 28,69
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 40 000,00 31 216,810,00 78,04
<br> 0000 25 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 5 000,00 20,660,08 0,41
<br> 0000 1 256 000,001511 Daň z nemovitých věcí 1 256 000,00 1 298 940,35103,42 103,42
<br> 0000 40 000,002460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 40 000,00 24 814,6662,04 62,04
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 58 500,00 58 500,000,00 100,00...
Návrh závěrečný účet za rok 2018
Obec Žiželice Návrh závěrečný účet za rok 2018
Obec Žiželice
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br>
Název
Obec Žiželice
<br>
Adresa
Žiželice
<br>
<br> 43801 Žiželice
<br>
IČ
00265772
<br>
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br>
Telefon
415728658
<br>
E-mail
ouzizelice@seznam.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
Rozpočet obce Žiželice na rok 2018 byl sestaven na základě požadavků jednotlivých výborů obce,v souladu
se zákonemč.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě údajů rozpisu platného státního rozpočtu <.>
Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne 22.12.2017 návrh rozpočtu byl vyvěšen jako přebytkový s celkovými příjmy 7.089.000,-Kč,celkovými výdaji 6.886.000,-Kč,financování -200.000,-Kč,ve smyslu zákona č.250/2000 Sb.<.>
Hlavní část plánovaných příjmů obcí činil podíl na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní a to ve výši 6.370.000,- Kč,dále vlastní nedaňové příjmy,kapitálové příjmy,přijaté dotace <.>
Schválený rozpočet za rok 2018 byl upravován 6 rozpočtovými opatřeními schválených ZO <.>
V závěrečném účtu je obsaženo hodnocení finančního hospodaření,údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
a dalších operacích a údaje o majetku a závazcích obce <.>
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob <.>
Návrh závěrečného účtu musí být vhodným způsobem zveřejněn,na úřední a elektronické úřední desce obce,nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v Zastupitelstvu obce.Návrh závěrečného účtu bude vyvěšen
ve zkrácené formě na úřední desce na adrese Obecního úřadu Žiželice 7,438 01 Žatec
od 3.6.2018 do konání ZO a zároveň v plném znění s přílohami na http://www.obeczizelice.cz/ minimálně po dobu od 3.06.2018 do konání ZO.Dokumenty jsou zároveň ...

Načteno

edesky.cz/d/3047565

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz