« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uložení kabelové vedení v obci Bukov
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00RJMWK
MURAX00RJMWK
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/26031/2019/Prch AZ Elektrostav,a.s <.>
IČO 45149909
Bobnická č.p.2020/8
288 02 Nymburk
<br> Č.j.: MURA/27565/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
mprchalova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 31.5.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/26031/2019/Prch <.>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Rakovník podle ust.§
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle § 171 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti
kterou dne 20.5.2019 podala společnost AZ Elektrostav,a.s <.>,IČO 45149909,Bobnická č.p.2020/8 <,>
288 02 Nymburk (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
Policie ČR č.j.KRPS-/133997-2ČJ-2019-011206 ze dne 14.5.2019
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) silničního zákona přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích na silnici č.III/00611 v k.ú.Bukov u Hořoviček,z důvodu uložení kabelového
vedení v obci Bukov <.>
<br>
Podmínky provedení přechodného dopravního značení (dále jen DZ):
<br> 1.Přechodné DZ bude umístěno dle DIO,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
2.Přechodné DZ bude umístěno pouze v době provádění pr...

Načteno

edesky.cz/d/3047529

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz