« Najít podobné dokumenty

Obec Zádveřice-Raková - Nabídka pozemků dle §11 a odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zádveřice-Raková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k.u._Zadverice_-_seznam_pozemku.pdf
smí:! STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> PGZEMKUVÝ
<br> ÚŘAD.Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 — Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 KPÚ pro Zlínský kraj,Zarámí 88,76041 Zlín Nabidka pozemku SPU k nahradnlm restituc1m - katastr Poslední den podání žádosti za okres: Zlín Datum vyhlášení kola: 0 nabídnuté pozemky : v katastru: Zádveřice 3.6.2019 3.7.2019 Adresa určená pro zaslání žádosti: KPÚ pro Zlínský kraj,Zarámí 88,76041 Zlín Druh čísla parcely Parcela (kmen!podlomeníldíl) Druh pozemku Výměra v m2 Cena Pronajato Doplňující informace: Katastr nemovitostí- pozemkové 478/2 orná půda 1724 34 360,50 Kč ano Na pozemku se nachází krajinný prvek.Katastr nemovitostí- pozemkové 1294/2 trvalé travní porosty 598 12 303,50 Kč ano Celkem 2322 46 664,00 Kč
<br> Počet jednotek 2
<br> datum vyvěšení: datum sejmutí oznámení:
<br> 3.6.2019 3.7.2019
<br> razítko,podpis pracovníka
<br> razítko,podpis pracovníka obecního úřadu:
<br> obecního úřadu:
<br> * je uzavřena smlouva 0 nájmu na dObU UFČÍÍOU min.5 let Státní pozemkový úřad si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit 1 / 1
<br> 27.5.2019 Nabidka SQL 2016.965c/ ÚP25
text_k_nabidce_3_6_2019.pdf
1/2
<br>
<br> VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK URČENÝCH K P EVODU OPRÁVN NÝM
OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPC M PODLE ZÁKONA č.229/1991 Sb.<,>
V ÚPLNÉM ZN NÍ (ZÁKON O P D ),UVE EJN NÁ STÁTNÍM POZEMKOVÝM
Ú ADEM DNE 03.06.2019
<br> 1) Oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně
<br> dokládají své nároky na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu (SPÚ) <,>
které pozemek nabízí.Lze tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky
na úřední desce obecního úřadu.Podle ustanovení § 11a odst.7 zákona o půdě žádost
o nabídnutý pozemek musí být doručena na určenou adresu včas a musí mít
písemnou formu.Jinak je neplatná.Adresa pro doručení (tj.určená adresa) je uvedena
na seznamu pozemků vyvěšeném na úřední desce obce.Kompletní seznam doručovacích
adres je zveřejněn na webových stránkách SPÚ (http://spucr.cz) v rubrice Kontakty <.>
U žádostí doručených pomocí datové schránky mohou být na jedné žádosti uvedeny
pouze pozemky,které mají shodnou doručovací adresu.Pokud žadatel žádá
o pozemky,které mají jinou doručovací adresu,musí do datové schránky SPÚ zaslat více
žádostí tak,aby byla splněna podmínka uvedená v předchozí větě.V nabídce pozemk
vyhlášené na ú ední desce obecního ú adu dne 03.06.2019 musí být žádosti
doručeny do 03.07.2019 do 17.00 hodin.Tato mezní lhůta se týká i žádostí podaných
faxem nebo v elektronické podobě <.>
<br> a) K žádosti učiněné faxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě <,>
že nebude nejpozději do 3 pracovních dnů po uvedené mezní lhůtě doplněna
doručením originálu žádosti v písemné formě na určenou adresu.Originál žádosti musí
být shodného znění a s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce <.>
Zástupce žadatele dokládá současně originál plné moci s úředně potvrzeným
podpisem nebo její úředně ověřenou kopii.V případě,kdy plná moc nebyla doručena
faxem nebo v elektronické podobě do uvedené mezní lhůty nebo v případě,že originál
plné moci nebo její úředně ověřená kopie nebudou do...

Načteno

edesky.cz/d/3045345


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zádveřice-Raková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz