« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

47.pdf
vonnvsnostezsnv KEF-„J_- geí—„isnv ůřšíčíl ČĚSL.CZ! 22 ?vlLÚI.“J'f [EI-Ú [Ji-'! TKL-íj- -L'r -|
<br> [J-í'thrO „Íýflří Ilit?
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> SMLDUUA nor.člsšo rok _„ zlo-_ osli,—.<.> _ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezskěho kraje
<br> I.Smluvní strany _ '._ _:;.':t | i 1.Moravskoslezský kraj ' ' 43ng se sídlem: 28.njna 1133 102 18 Ostrava 15 []5 3315 | |_ zastoupen: _ Jenom Krkoškou _.<.> <.>,Žabí? | Ě/ | neměslkem hejtmana kraje Í jf?.<.> ".Í; ' Ičo: zosonsez._.| í DIC: (;.Z?DBBDE'32 - ' ' ' bankovní spojení: Ceská spořitelna,as.číslo účtu: 1550363450800 (dále jen „Půskvtovater'j
<br> 2.Obec Hostašovioe
<br> se sídlem: Hostašovioe 44,?41 UI Hostašovice zastoupen: Zdeňkem Kelnarem,starostou
<br> Ičo: oosoozzs
<br> DIČ:
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
<br> číslo účtu: 23624301íůlůů
<br> (dále jen „příjemce“j
<br> II.Základní usja novoní
<br> 1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavrenou dle 5 lůa odst.5 zákona č 25ůí2ůůů Sb.o rozpočtovvoh pravidlech územních rozpočtů ve znení pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.25Df2EIDD Sb.“] <.>
<br> 2.Dotaoe je ve smvslu zákonač.320í2ů01 se <.>,ofinanční kontrole ve veřejne správě a o zmene některých zákonů (zákon o finanční kontrolej,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hnanční kontrole ],veřejnoUI ůnanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona <.>
<br> 3.Smluvní stranv prohlašují ze pro právní vztah založení? touto smlouvou jsou stejně jako
<br> ustanovení této smlouvv právně závazná ustanovení obsazená ve vvhlásenem dotačním programu „Podpora ohnovv a rozvoje venkova Moravskoslezskěho kraje 2019“ (dále jen„ Dotační program“),o jehož vvhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č.51f4599 ze dne 21 11.21318 <.>
<br> 4.Neoprávněne použití dotaoe nebo zadáení penězních prostředků poskytnutých z rozpočtu
<br> poskvtovatele je porusením rozpočtová kázně ...

Načteno

edesky.cz/d/3045208


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz