« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Zpráva nezávislého auditora
<br> o ověření „ účetní závěrky
<br> k 31.prosinci 2018
<br> statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
<br> Praha,březen 2019
<br> „.<.>._.':.Tel.: +420 221 584 30; +420 22; _5_8 -' Fax: +420 221 584 319
<br> _ E- maii: nexiaprague©nexiaprague__.<.> http: l/www_ nexiaprague.cz
<br> Nexia AP
<br> 0
<br> Název účetní jednotky: Sídlo:
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> Zástupce územního celku: Ověřované období: Příjemce zprávy:
<br> Název společnosti: Evidenční číslo auditorské společnosti: Sídlo:
<br> Zápis proveden u:
<br> Zápis proveden pod číslem: IČO:
<br> DIČ:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Odpovědný auditor: Evidenční číslo auditora:
<br> Údaje o auditovaná účetní jednotce
<br> Údaje o auditorské společnosti
<br> statutární město Brno,městská část Brno — Utěchov
<br> Dominikánské náměstí 1,Brno PSČ 601 67
<br> 449 92 785
<br> CZ44992785
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXX,starosta
<br> X.leden XXXX až XX.prosinec 2018 zastupitelstvo městské části
<br> NEXIA AP a.s.č.096
<br> Sokolovská 5/49,186 00 Praha 8 Karlín
<br> Městského soudu v Praze oddíl B,číslo vložky 14203 481 17 013
<br> CZ48117013
<br> +420 221 584 302 nexiaprague©nexiapraguea Ing.XXXXX XXXXX
<br> č.XXXX
<br> Str.XX
<br> o se
<br> Zpráva nezávislého auditora zastupitelstvu statutárního města Brna,městské části Brno-Útěchov Výrok auditora
<br> Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky statutárního města Brna,městské části Brno - Útěchov sestavené na základě českých účetních předpisů s výjimkou těch oblastí,které upravuje & doplňuje Metodika účetnictví statutárního města Brna (dále také Metodika“),platnými k31.prosinci 2018,která se skládá z rozvahy k 31.12.2018,výkazu zisku a ztráty,přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky,která obsahuje popis použitých podstatných účetních XXXXX a další vysvětlující informace <.>
<br> Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv stat...
Zpráva o ověření účetní závěrky 2018
Zpráva nezávislého auditora
<br> o ověření „ účetní závěrky
<br> k 31.prosinci 2018
<br> statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
<br> Praha,březen 2019
<br> „.<.>._.':.Tel.: +420 221 584 30; +420 22; _5_8 -' Fax: +420 221 584 319
<br> _ E- maii: nexiaprague©nexiaprague__.<.> http: l/www_ nexiaprague.cz
<br> Nexia AP
<br> 0
<br> Název účetní jednotky: Sídlo:
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> Zástupce územního celku: Ověřované období: Příjemce zprávy:
<br> Název společnosti: Evidenční číslo auditorské společnosti: Sídlo:
<br> Zápis proveden u:
<br> Zápis proveden pod číslem: IČO:
<br> DIČ:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Odpovědný auditor: Evidenční číslo auditora:
<br> Údaje o auditovaná účetní jednotce
<br> Údaje o auditorské společnosti
<br> statutární město Brno,městská část Brno — Utěchov
<br> Dominikánské náměstí 1,Brno PSČ 601 67
<br> 449 92 785
<br> CZ44992785
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXX,starosta
<br> X.leden XXXX až XX.prosinec 2018 zastupitelstvo městské části
<br> NEXIA AP a.s.č.096
<br> Sokolovská 5/49,186 00 Praha 8 Karlín
<br> Městského soudu v Praze oddíl B,číslo vložky 14203 481 17 013
<br> CZ48117013
<br> +420 221 584 302 nexiaprague©nexiapraguea Ing.XXXXX XXXXX
<br> č.XXXX
<br> Str.XX
<br> o se
<br> Zpráva nezávislého auditora zastupitelstvu statutárního města Brna,městské části Brno-Útěchov Výrok auditora
<br> Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky statutárního města Brna,městské části Brno - Útěchov sestavené na základě českých účetních předpisů s výjimkou těch oblastí,které upravuje & doplňuje Metodika účetnictví statutárního města Brna (dále také Metodika“),platnými k31.prosinci 2018,která se skládá z rozvahy k 31.12.2018,výkazu zisku a ztráty,přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky,která obsahuje popis použitých podstatných účetních XXXXX a další vysvětlující informace <.>
<br> Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv stat...
Stáhnout
ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ čÁsn BRNO - ÚTĚCHOV ZA oeooeíoo 1.1.2018 D0 31.12.2018
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu
<br> č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení š- 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
<br> hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále i XXX „zákon
<br> č.XXX/XXXX Sb.“ nebo „zákon o přezkoumání") <.>
<br> 1 VŠEOBECNĚ INFORMACE
<br> Název územního samosprávného celku:
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-Útěchov
<br> IČO:
<br> 44992785
<br> Právní forma:
<br> územní samosprávný celek
<br> Sídlo:
<br> Dominikánské náměstí 1,Brno PSČ 601 67
<br> Statutární orgán:
<br> PhDr— XXXXXX XXXXXX,starosta městské části Brno-Útěchov
<br> Misto přezkoumání:
<br> IV!
<br> Prostory úřadu městske casti Brno-Útěchov
<br> Doba provedení dílčího přezkoumání:
<br> 21.9.2018
<br> Doba provedení závěrečného přezkoumání:
<br> 21.2.2019
<br> Určení zahájení přezkoumání hospodaření:
<br> Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 5.9.2018
<br> Určení ukončení přezkoumání hospodaření:
<br> Projednání a předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Určení zprávy:
<br> Zastupitelstvo MČ Brno-Útěchov,zveřejnění
<br> Audítorská společnost:
<br> NEXIA AP a.s <.>
<br> Sokolovská 5/49,186 00 Praha 8
<br> učo 48117013
<br> Evidenční číslo KAČR č.096
<br> Osoby provádějící přezkoumání hospodaření:
<br> lng.XXXXX XXXXX - odpovědný auditor Ing.XXXXXXXX XXXX - manažer Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditorské společnost provedla přezkoumání hospodaření městské části Brno-Útěchov v souladu s ust...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018
ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ čÁsn BRNO - ÚTĚCHOV ZA oeooeíoo 1.1.2018 D0 31.12.2018
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu
<br> č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení š- 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
<br> hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále i XXX „zákon
<br> č.XXX/XXXX Sb.“ nebo „zákon o přezkoumání") <.>
<br> 1 VŠEOBECNĚ INFORMACE
<br> Název územního samosprávného celku:
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-Útěchov
<br> IČO:
<br> 44992785
<br> Právní forma:
<br> územní samosprávný celek
<br> Sídlo:
<br> Dominikánské náměstí 1,Brno PSČ 601 67
<br> Statutární orgán:
<br> PhDr— XXXXXX XXXXXX,starosta městské části Brno-Útěchov
<br> Misto přezkoumání:
<br> IV!
<br> Prostory úřadu městske casti Brno-Útěchov
<br> Doba provedení dílčího přezkoumání:
<br> 21.9.2018
<br> Doba provedení závěrečného přezkoumání:
<br> 21.2.2019
<br> Určení zahájení přezkoumání hospodaření:
<br> Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 5.9.2018
<br> Určení ukončení přezkoumání hospodaření:
<br> Projednání a předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Určení zprávy:
<br> Zastupitelstvo MČ Brno-Útěchov,zveřejnění
<br> Audítorská společnost:
<br> NEXIA AP a.s <.>
<br> Sokolovská 5/49,186 00 Praha 8
<br> učo 48117013
<br> Evidenční číslo KAČR č.096
<br> Osoby provádějící přezkoumání hospodaření:
<br> lng.XXXXX XXXXX - odpovědný auditor Ing.XXXXXXXX XXXX - manažer Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditorské společnost provedla přezkoumání hospodaření městské části Brno-Útěchov v souladu s ust...
Stáhnout
Statutární město Brno,Městská část Brno-Útěchov
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013
<br> (517 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 4499278529
<br> název Statutární město Brno,Městská část Brno-Útěchov ulice,č.p.Adamovská 1516
<br> obec Brno
<br> PSČ,pošta 644 00
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 541 239 135 e-mail info©utechov.brno.cz WWW stránky www.brno-utechov.cz
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů |||.Stavy a obraty na bankovních účtech IV.Majetek V.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a rozpočtům krajů a obcí
<br> VI.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> |.PLNĚNÍ PŘÍJMÚ ROZPOČTU 2018
<br> Příjmy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy (tř.1) 36 000,00 87 000,00 86 451,00 Nedaňové příjmy (tř.2) 148 000,00 246 000,00 246 165,00 Neinvestiční přijaté transfery (tř.41) 3 466 000,00 3 333 034,00 3 333 030,00 Investiční přijaté dotace (tř.42) 0,00 692 725,00 692 725,00 Příjmy celkem (tř.1+2+3+4) 3 650 00,00 4 358 759,00 4 358 371,00
<br> Daňové příjmy - tato složka se skládá z příjmů z daní,místních a správních poplatků <.>
<br> Nedaňové příjmy — příjmy z vlastní činnosti,jedná se o příjmy za využití sportovišť a pronájem denní místnosti ve sportovním areálu <.>
<br> Přehled přijatých transferů je uveden níže v bodu V <.>
<br> H.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ 2018
<br> Výdaje Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje (tř.5) 3 050 000,00 4 059 034,00 6 646 600,31 Kapitálové výdaje (tř.6) 600 000,00 1 174 725,00 979 415,00 Výdaje celkem (tř.5+6) 3 650 000,00 5 233 759,00 7 626 015,31 '
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na ÚMČ (výkaz FiN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Rozpočet na rok 2018 byl schvá...
Návrh závěrečného účtu 2018
Statutární město Brno,Městská část Brno-Útěchov
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013
<br> (517 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 4499278529
<br> název Statutární město Brno,Městská část Brno-Útěchov ulice,č.p.Adamovská 1516
<br> obec Brno
<br> PSČ,pošta 644 00
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 541 239 135 e-mail info©utechov.brno.cz WWW stránky www.brno-utechov.cz
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů |||.Stavy a obraty na bankovních účtech IV.Majetek V.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a rozpočtům krajů a obcí
<br> VI.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> |.PLNĚNÍ PŘÍJMÚ ROZPOČTU 2018
<br> Příjmy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy (tř.1) 36 000,00 87 000,00 86 451,00 Nedaňové příjmy (tř.2) 148 000,00 246 000,00 246 165,00 Neinvestiční přijaté transfery (tř.41) 3 466 000,00 3 333 034,00 3 333 030,00 Investiční přijaté dotace (tř.42) 0,00 692 725,00 692 725,00 Příjmy celkem (tř.1+2+3+4) 3 650 00,00 4 358 759,00 4 358 371,00
<br> Daňové příjmy - tato složka se skládá z příjmů z daní,místních a správních poplatků <.>
<br> Nedaňové příjmy — příjmy z vlastní činnosti,jedná se o příjmy za využití sportovišť a pronájem denní místnosti ve sportovním areálu <.>
<br> Přehled přijatých transferů je uveden níže v bodu V <.>
<br> H.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ 2018
<br> Výdaje Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje (tř.5) 3 050 000,00 4 059 034,00 6 646 600,31 Kapitálové výdaje (tř.6) 600 000,00 1 174 725,00 979 415,00 Výdaje celkem (tř.5+6) 3 650 000,00 5 233 759,00 7 626 015,31 '
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na ÚMČ (výkaz FiN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Rozpočet na rok 2018 byl schvá...

Načteno

edesky.cz/d/3044889

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz