« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Záměr MČ Praha - Nebušice - nebytové prostory (statek). (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr nebytové prostory a pozemky - statek.pdf [0,14 MB]
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEBUŠICE
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
Nebušická 128,Praha 619,164 00 Telefon 22096 1439 Fax 22096 0288 www.prahanebusice.cz
<br> e-mail: nebusice@prahanebusice.cz
<br>
<br> ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-NEBUŠICE
<br> Městská část Praha-Nebušice v souladu s ust.§ 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> č.131/2000 Sb.v platném znění a v souladu se Směrnicí o pronajímání bytů a nebytových
<br> prostor určených k bydlení zveřejňuje svůj záměr pronajmout tyto prostory sloužící
<br> k podnikání a pozemky:
<br> 1.pozemek parc.č.1/1,zast.plocha a nádvoří o výměře 8.739 m2 <,>
2.stavbu č.p.8 na pozemku parc.č.1/1 <,>
3.pozemek parc.č.2,zast.plocha a nádvoří o výměře 385 m2,jehož součástí je stavba
<br> č.p.56
<br> vše zapsáno na LV č.996,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní
<br> město Prahu,Katastrální pracoviště Praha pro obec Praha a k.ú.Nebušice
<br> těmto stávajícím nájemcům:
<br> RENEX s.r.o <.>,IČ 27241556
<br> XXXXX XXXXXX,IČ XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXX,IČ XXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,IČ XXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXX,IČ XXXXXXXX
<br> XXXX XXXXXX,IČ XXXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXX Kirilov,IČ XXXXXXXX
XXXX XXXXXX,IČ XXXXXXXX
<br> ATLANTIS LTD,s.r.o <.>,IČ 26687674
<br> XXXXXX XXXXX,IČ XXXXXXXX
<br> Moto Pikna s.r.o <.>,IČ 28254490
<br> International School of Prague s.r.o <.>,IČ 62503740
<br> HORTULUS s.r.o <.>,IČ 27220290
<br>
Poučení
<br> Podle výše citovaného usnesení mají zájemci se právo k tomuto záměru vyjádřit a předložit své
<br> nabídky,a to písemně prostřednictvím podatelny Městské části Praha – Nebušice,nejpozději do
<br> posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br> Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce v papírové podobě a elektronicky na úřední
<br> desce webových stránek MČ Praha – Nebušice <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta MČ Praha – Nebušice
<br> otisk úředního razítka
<br> Č.j.: MCPNE 01268/2019
<br> Záměr byl vyvěšen dne: 03.6.2019
<br> Záměr byl sejmut dne: 19.06.2019
<br> V P...

Načteno

edesky.cz/d/3044843

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz