« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Veřejná nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam pozemků
<.> sm Nl
<br> PC?.EMKDv-i'
<br> ÚŘAD <.>
<br> Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> KPÚ pro Zlínský kraj,Zarámí 88,76041 Zlín
<br> Poslední den podání žádosti
<br> za okres: Uherské Hradiště Datum vyhlášení kola: 0 nabídnuté pozemky : v katastru: Popovice u Uherského Hradiště 3.6.2019 3.7.2019 Adresa určená pro zaslání žádosti: KPÚ pro Zlínský kraj,Zarámí 88,76041 Zlín Druh čísla parcely Parcela (kmen/podlomení/díl) Druh pozemku Výměra v m2 Cena Pronajato Doplňující informace: Katastr nemovitostí - pozemkové 208/15 orná půda 1518 30 668,00 Kč ne Na pozemku se nachází vedení VN Katastr nemovitosti- pozemkové 956/1 trvalé travní porosty 15962 132 705,68 Kč ano Věcné břemeno (podle listiny) provádění obsluhy,údržby,kontroly a opravy vodovodního řádu a za tím účelem vstupovat a vjíždět na pozemek Katastr nemovitosti- pozemkové 956/2 trvalé travní porosty 8024 68 102,80 Kč ano Katastr nemovitostí — pozemkové 956/5 trvalé travní porosty 681 5 669,33 Kč ano Věcné břemeno (podle listiny) provádění obsluhy,údržby,kontroly a opravy vodovodního řádu a za tím účelem vstupovat a vjíždět na pozemek Katastr nemovitostí- pozemkové 956/8 trvalé travní porosty 2298 19 683,85 Kč ano Počet jednotek 5 Celkem 28483 256 829,66 Kč
<br> datum vyvěšení: 36.201 9
<br> razítko,podpis pracovníka obecního úřadu:
<br> * je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min.5 let 27.5.2019 Nabídka SQL 2016.9650/ ÚPGO
<br> datum sejmutí oznámení: 37.201 9
<br> razítko,podpis pracovníka obecního úřadu:
<br> Státní pozemkový úřad si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit 1 / 1
Informace k nabídce
1/2
<br>
<br> VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK URČENÝCH K P EVODU OPRÁVN NÝM
OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPC M PODLE ZÁKONA č.229/1991 Sb.<,>
V ÚPLNÉM ZN NÍ (ZÁKON O P D ),UVE EJN NÁ STÁTNÍM POZEMKOVÝM
Ú ADEM DNE 03.06.2019
<br> 1) Oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně
<br> dokládají své nároky na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu (SPÚ) <,>
které pozemek nabízí.Lze tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky
na úřední desce obecního úřadu.Podle ustanovení § 11a odst.7 zákona o půdě žádost
o nabídnutý pozemek musí být doručena na určenou adresu včas a musí mít
písemnou formu.Jinak je neplatná.Adresa pro doručení (tj.určená adresa) je uvedena
na seznamu pozemků vyvěšeném na úřední desce obce.Kompletní seznam doručovacích
adres je zveřejněn na webových stránkách SPÚ (http://spucr.cz) v rubrice Kontakty <.>
U žádostí doručených pomocí datové schránky mohou být na jedné žádosti uvedeny
pouze pozemky,které mají shodnou doručovací adresu.Pokud žadatel žádá
o pozemky,které mají jinou doručovací adresu,musí do datové schránky SPÚ zaslat více
žádostí tak,aby byla splněna podmínka uvedená v předchozí větě.V nabídce pozemk
vyhlášené na ú ední desce obecního ú adu dne 03.06.2019 musí být žádosti
doručeny do 03.07.2019 do 17.00 hodin.Tato mezní lhůta se týká i žádostí podaných
faxem nebo v elektronické podobě <.>
<br> a) K žádosti učiněné faxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě <,>
že nebude nejpozději do 3 pracovních dnů po uvedené mezní lhůtě doplněna
doručením originálu žádosti v písemné formě na určenou adresu.Originál žádosti musí
být shodného znění a s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce <.>
Zástupce žadatele dokládá současně originál plné moci s úředně potvrzeným
podpisem nebo její úředně ověřenou kopii.V případě,kdy plná moc nebyla doručena
faxem nebo v elektronické podobě do uvedené mezní lhůty nebo v případě,že originál
plné moci nebo její úředně ověřená kopie nebudou do...

Načteno

edesky.cz/d/3042657


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz