« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Závěrečný účet za rok 2018 obec Kuňovice schválen 24.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsl. přezk. hosp.obce 2018
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHD AUDETU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spZn: SZ_G75344/2018/KUSK Stejnopis č <.>,; Cj.: 00070312019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KUŘOVICE IČ: 00473553 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření obce Kuňovice za rok 2018 bylo zahájeno dne 9.1.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícim orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 8.4.2019 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2018 - 31.12.2018 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Kuňovice Kuňovice 7
<br> 257 65 Čechtice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXX » starosta
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle © X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,& 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedouci Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> — peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami...
závěrečný účet 2018 – schválený 24.5.2019
1
<br> Závěrečný účet
<br> hospodaření obce Kuňovice
<br> v roce 2018
<br> -------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2018 dne 29.12.2017 jako vyrovnaný <.>
<br>
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Příjmy celkem 1 713 000,00 Kč 2 213 901,00 Kč 2 199 782,91 Kč
<br> Výdaje celkem 1 713 000,00 Kč 2 224 041,00 Kč 2 167 143,46 Kč
<br> Převaha výdajů nad příjmy 0,00 Kč 10 140,00 Kč -32 639,45 Kč
<br>
<br> Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce
<br>
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Daňové příjmy 1 408 000,00 Kč 1 414 000,00 Kč 1 403 777,15 Kč
<br> Nedaňové příjmy 250 000,00 Kč 623 000,00 Kč 619 104,76 Kč
<br> Kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Přijaté dotace 55 000,00 Kč 176 901,00 Kč 176 901,00 Kč
<br> Příjmy celkem 1 713 000,00 Kč 2 213 901,00 Kč 2 199 782,91 Kč
<br> Běžné výdaje 888 000,00 Kč 1 002 041,00 Kč 951 441,87 Kč
<br> Kapitálové výdaje 825 000,00 Kč 1 222 000,00 Kč 1 215 701,59 Kč
<br> Výdaje celkem 1 713 000,00 Kč 2 224 041,00 Kč 2 167 143,46 Kč
<br>
<br> Konečný stav základního běžného účtu k 31.12.2018 970.056,27 Kč
<br>
<br> Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem.Zastupitelstvo
<br> obce schválilo v roce 2018 změny rozpočtu celkem 4 rozpočtovými opatřeními.V příjmové
<br> části se úpravy rozpočtu týkaly převážně navýšení původně plánovaných jednotlivých druhů
<br> příjmů.Ve výdajové části byly upravovány položky s přihlédnutím ke skutečnému plnění <.>
<br> Bylo XXXXX do rozpočtu přidat i některé položky,které nebyly ve schváleném rozpočtu
<br> zahrnuty.Byla dokončena přístavba budovy obecního úřadu,kde v patře vznikl taneční sál
<br> pro pořádání kulturních akcí.Bylo dokončeno vypracování územního plánu a
<br> započata přístavba požární zbrojnice.Obec také získala bezúplatným převodem automobil
<br> VW Transporter,který slouží hasičům <.>
<br>
<br> Přezkoumání hospo...
Výkazy 12-2018
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 004735532018 13
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kuňovice
<br> Kuňovice 7
<br> 257 65 Kuňovice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 350 000,00 300 000,00 299 644,48 85,6 99,90000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 7 045,97 70,5 70,50000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.30 000,00 30 000,00 27 843,84 92,8 92,80000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 280 000,00 256 000,00 255 695,33 91,3 99,90000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 40 000,00 6 000,00 5 700,00 14,3 95,00000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 500 000,00 630 000,00 629 075,32 125,8 99,90000 1211
<br> Poplatek ze psů 1 000,00 1 000,00 690,00 69,0 69,00000 1341
<br> Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 300,00 15,0 15,00000 1361
<br> Zruš.odvod z loterií a pod.her 5 000,00 8 000,00 7 338,78 146,8 91,70000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 190 000,00 171 000,00 170 443,43 89,7 99,70000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 24 041,00 24 041,00 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.55 000,00 60 900,00 60 900,00 110,7 100,00000 4112
<br> Ost.invest.přij.transf.ze SR 91 960,00 91 960,00 100,00000 4216
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200 000,00 550 000,00 549 566,00 274,8 99,91032 2111
<br> Podpora produkční činnosti 200 000,00 550 000,00 549 566,00 274,8 99,91032
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 32 000,00 38 000,00 37 748,00 118,0 99,32141 2131
<br> Vnitřní obchod 32 000,00 38 000,00 37 748,00 118,0 99,32141
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 000,00 4 000,00 3 500,00 350,0 87,53613 2132
<br> Nebytové hospodářství 1 000,00 4 000,00 3 500,00 350,0 87,53613
<br> Přij.nekapit.příspěvky,...

Načteno

edesky.cz/d/3041385

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz