« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Obec Popovice - Závěrečný účet za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Amfík Bukovina příloha
AA.informace podle 9 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Příloha ZÁKLADNÍ
<br> Amfík Bukovina Popovice p.o <.>,Popovice 379,686 04,Popovice,IČ 71294953
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 05.08.2018
<br> Číslo poaman“- ÚČETNÍ oaooai N | z.č.ř.položkv m" po " ky učet BĚŽNÉ MINULÉ P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 1 64 385,02 65 111,02 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2 11 552.00 11 552.00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 52 833.02 53 559,02 3.Vyřazené pohledávky 905 4 4.Vyřazené závazky 906 5 5.Ostatní majetek 909 6 P.II.Krátkodobé podmíněná pohledávky z transferů a krátkodobě 7 podmíněné závazky : transferů 1.Krátkodobé podmíněné pohledavky z předtinancovanl transfen'i 911 8 2.Krátkodobé podmíněné závazky : přeďíinancování transferů 912 9 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních iransfenJ 913 10 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahranicnich transferů 914 11 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferu 915 12 5.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferu 916 13 P.III.Podmíněná pohledávky : důvodu užívání majetkujinou osobou 14 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 15 jinou osobou 921 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky : důvodu úplatného užívání majetku 15 jinou osobou 922 :.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 17 osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 18 osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 s.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 19 osobou z jiných důvodů 925 6.Dlouhodobé podmíněné pohledavky z důvodu užívání majetku jinou 20 osobou z jiných důvodů 926 P.IV.Další podmíněné pohledávky 21 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 22 majetku 931 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 23 majetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky...
Amfík Bukovina výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Amfík Bukovina Popovice p.o <.>,Popovice 379,686 04,Popovice,IČ 71294953 sestavený k 31.12.2017
<br> ( v Kč.s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestaveni: 05.00.2018
<br> 1 | 2 [ 3 | 4 ÚČETNÍ oeooeí put-šišky Název položky Syntetáog č.ř.BĚŽNÉ MINULÉ Hlavni činnost Hospodářská č.Hlavnl činnost Hospodářská č.A.NÁKLADY CELKEM AJ.až A.V.1 3 709 341.21 69 693,00 3 442 580.67 105 387,00 I.Náklady z činnosti A.I.1.až A.l.36.2 3 700 341.21 69 603,00 3 442 580,67 105 387.00 1.Spotřeba materiálu 501 3 889 766,07 862 327.16 2.Spotřeba energie 502 4 254 715.85 7 634,00 169 531 „07 10 818,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 5 4.Prodané zboží 504 6 9 955.00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 114 6.Aktivace oběžného majetku 507 115 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 116 8.Opravy a udržování 511 7 18 056,24 541.00 45 999.38 2 62600 9.Cestovné 512 8 10.Náklady na reprezentaci 513 9 11.Aktivace vnitroorganizačnlch služeb 516 117 12.Ostatní služby 518 10 383 019,30 11 480,00 402 712,74 9 555,00 13.Mzdové náklady 521 11 1 300 023,00 38 965.00 1 129 885,00 54 496,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 13 369 437,00 11 073.00 313 439,00 17 892.00 15.Jiné sociální pojištěni 525 14 16.Zákonné sociální náklady 527 15 20 779,98 14 677.35 17.Jiné sociální náklady 528 16 16.Daň silniční 531 17 1 050,00 19.Daň z nemovitostí 532 18 20.Jiné daně a poplatky 538 19 22.Smluvní pokuty a úroky : omdlení 541 21 23.Jiné pokuty a penále 542 22 15 063.00 24.Dary a jiná bezúplatné předáni 543 23 25.Prodaný materiál 544 24 26.XXXXX a škody XXX XX XX.Tvorba fondů XXX XX 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 27 464 922.00 440 208.00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 28 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 29 31.Prodané pozemky 554 30 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 31 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 32 34.Náklady : vyřazených pohledávek 557 33 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 118 3 222,13 13 778,17 3...
Amfík Bukovina rozvaha
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Amfík Bukovina Popovice p.o.<.> Popovice 379,686 04,Popovice,IČ 71294953 sestavená k 31.12.2017
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa )
<br> okamžik sestaveni: 05.00.2018
<br> 1 2 3 l 4 _ _ ÚČETNÍ OBDOBÍ poČlltřzlgy Název položky Syntetacčkeyl č.ř.BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTlVA CELKEM A.a B.1 19 375 464.58 4 890 799,85 14 484 564,71 14 751 283,10 A.Stálá aktiva AJ.až A.!V.2 19 112 104.03 4 890 799,85 14 221 384,15 14 439 212,58 1.Dlouhodobý nehmotný majetek A.|.1.až A.l.9.3 9 000,00 9 000,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4 2.Sonware 013 5 3.Ooenitelná práva 014 6 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 B 9 000.00 9 000,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10 B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13 ||.Dlouhodobý hmotný majetek A.ll.1.až A.Il.10.14 19 103 184,03 4 801 799,05 14 221 384,10 14 439 212,50 1.Pozemky 031 15 2.Kulturní předměty 032 16 3.Stavby 021 1? 14 515 866.05 1 977 429,00 12 639 437,05 12 921 953,05 4.ŽŠÉÉŠĚSVTÍŠÉVÉŠM "ět" a “"h““ 022 18 2 733 347.13 1 151 400.00 1 581 947,13 1 517 259,53 F 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 1 752 970.85 1 752 970.55 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21 &.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25 III.Dlouhodobý finanční majetek A.III.1.až A.III.8.26 1.Majetkové účastí v osobách 5 rozhodujícím vlivem 061 27 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28 3.Dluhove cenné papíry držené do splatnosti 063 29 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31 6.Ostatní dlouhodobý tinančnl majetek 069 32 [V.Dlouhodobé pohledávky A.IV.1.až A.IV.6.35 1.Poskytnuté návratné ňnančnl výpomoci dlouhodobe 462 30 2.Dlouhodobé pohled...
Amfík Bukovina - zpráva o hospodaření
Zpráva o hospodaření za rok 2017
<br> Název: Amfik Bukovina Popovice Typ: Příspěvková organizace
<br> 1Č(): 71294953
<br> Sídlo: Popovice 379„ 686 O4 Kunovice
<br> Zřizovatel: Obec Popovice,IČO: 00291269.Popovice 303„ 686 04
<br> Obsah zprávv o hospodaření za rok 2017
<br> awřwwr
<br> Základní údaje o organizaci Zpráva o hospodaření Peněžní fondy
<br> Majetek
<br> Kontroly
<br> Výkazy
<br> 1.Základní ůdaie o organizaci
<br> Příspěvková organizace Amíik Bukovina Popovice vznikla 26.8.2013 za účelem zajištění provozu sportovně—rekreačního areálu Amfik Bukovina Popovice.Zřizovatelem je Obec Popovice <.>
<br> Mezi hlavní úkoly organizace patří organizování a realizace veškeré žánrově různorodé kulturní činnosti pro všechny věkové kategorie.kultumí spolupráce se školami všech typů„ spolky a zájmové uměleckými kolektivy.organizování sportovních aktivit a provoz ubytovacího & stravovacího zařízení <.>
<br> K 31.12.2017 byly v organizaci zaměstnaní 3 pracovníci: ředitelka organizace.provozní restaurace a kuchařka <.>
<br> 2.Zpráva o hospodaření
<br> Příspěvková organizace hospodařila s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele.Příspěvek z obce činil 1 580 000 Kč.Tato částka byla ve výši 1 280 000Kč použita na krytí nákladů 2 hlavní činnosti organizace a ve výši 300 000Kč na koupi dlouhodobého hmotného majetku — osobni automobl <.>
<br> Tržby z vlastní činnosti tvoří tržby 2 restaurace,tržby 1 ubytování.tržby z nájmu nebytových prostor,tržby ze vstupného,tržby z pronájmu sportovišť a tržby z pronájmu reklamní ploch <.>
<br> Výnosy z transferů jsou tvořeny neúčelovou neinvestiční dotací ve výši 1 580 000 Kč,výnosy z transferu na pořízení majetku ve výši 270 046 Kč a dotace od Úřadu práce ve výši 60 000Kč <.>
<br> V roce 2017 nebyl čerpán fond odměn <.>
<br> Výnosy em Výnosy zprodeje vlastnich výrobků 124772327 602 Vy'nosyzprodeje služeb 52414259 603 Výnosyz pronájmu 7160003 648 Čerpání fondů soooono 649 ...
ZŠ a MŠ příloha
Licence.DLGQ
<br> PŘÍLOHA
<br> příspěvkové organizace zřizované ÚSC
<br> (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa) Obdobíí 12 I 2017
<br> IČO: 70930993
<br> NáZEV: Základní škola a Mateřská škola Popovice,příspěvková organizace
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2017
<br> Sídlo učetni jednotky ulice.č.p.obec PSČ,pošta
<br> Udaje n orqamzaui identifikační čislo právni forma
<br> Popovice 150 Popovice 586 04
<br> 70980993 příspěvková organizace
<br> zřizovatel Obec Popovice KDIiT.=!—'išl= udělit?
<br> telefon
<br> fax
<br> e-maii
<br> WWW stránky Cunha uclpuvčdná za liCE'EnIuÁn/I
<br> Zdenka Šnajdarová Podpisový záznam osoby odpovědné
<br> za správnost údajů
<br> Okamžik sestaveni (datum,čas): 15.02.2018,23h32m33$
<br> !& 02 2018 23h32m335
<br> Misto podnikani ulice„ č.p.obec PSČ,pošta
<br> Předmět podnikání hlavni činnost vedlejši činnost CZ-NACE
<br> Razítko uci-1m „Minutky
<br> Staiutarm ?;mtnin px
<br> Mgr.Vit Černý
<br> Podpisový záznam statutárního
<br> orgánu
<br> Zpracováno systémem GiNJS Express - UCR GORDIC spol 5 r.o
<br> XCRGUPXA fF'YA (08032017 I' 0101201 ?)
<br> předá kolni výc hova a základni vzděláni
<br> 801020
<br> 33319an škola a iskú školu Popovice,příspěvkem organizace,68604 Popovice 150
<br> !Č0170980993 “
<br>.?
<br> strana 1 ! 19
<br> XCRGUPXA !PYA [05032017] 01012017)
<br> Uconaa:DLGQ _ _ __ ___—__f 4
<br> tao—22018 zakazu-im * _ - _ _ —Zpramváno systšmam GINIS slzám - ucn GORDIC span,ším * strana?/19
<br> Licence; DLEQ
<br> Číslo * Maio! PJ <.>
<br> theses—-
<br> P.II <.>
<br> awauta—=
<br> F.III <.>
<br> _GIm-th—A
<br> PJV <.>
<br>.1
<br> F.<.>.<.>.<.> Nepromwmsnewm—
<br> 15 02.2015 23h32m33$
<br> “= Informace podle—5 T(odst.5 zákona oistavu účtů v knize podrozvahových-"účtů
<br> XCRGUPXA !PYA (08032017 ! 0101201 ?)
<br> Podmzvahový _ __ ___ __qcemi 69005! Název položky _ __ i __ _ _ _ _ _ _ účat_ ______ _ i _ _ _QÉŽNÉ * _ _ _ _ _ _MINýÉ—m" * Majetek a závazky účetní jednotky 291 291,19 _ fr 2:91— 072,65" Jiný drobný dtouhodobý ...
ZŠ a MŠ výkaz zisku a ztráty
Licence DLGO XCRGUVXA ! VYA (01012017101012017)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 l 2017
<br> lCO: 70980993
<br> Název: Základní škola a Mateřská škola Popovice,příspěvková organizace
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2017
<br> Sidiu ničema jednotky Misto podnikání ulice.č.p.Popovice 150 ulice.č.p.obec Popovice obec PSČ.pošta 535 04 PSČ.pošta Usiajo o organizaci Přetimůt podnikani identifikační číslo 70980993 hlavni činnost předškolní výchova a základní vzděiáni právni forma příspěvková organizace vedlejši činnost zřizovatel Obec Popovice CZ-NACE 801020 ix: HlššU'lÍ uriajc RŘTIUICI [EIZEÍHÍ jednotky lelefon fax e-mail WWW stránky (ju-Mm oripnw'gdná za iičeiniriw Surinam: mstupce Zdenka Šnajderové Mgr.Vit Černý Podpisový záznam osoby odpovědné /- Podpisový záznam statutárního ? za správnosi údajů 4 orgánu
<br> 'áHodní olo a Mateřská škola Popovice,příspěvková organizace,686_04 Popovice 150
<br> ICO: 70990993 '3
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 15.02.2018,23h31m4ns
<br> 15 022018 23h31m4as Zpracováno systémem GfNi'S Express - UCR GORDIC spol s r o sfrana 1 /4
<br> Licencei DL SQ XCRGUVXA ! VYA (01012017/ 01012017)
<br> Číslo ' ' Syntetickýl ' Běžná období uinuíáobdaof paiožky Název patníky účet\ Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 J 4
<br> a,<.> Náklady-celkem 6 mm;: 5153 3935“ I.Náklady z_člnnostt _ _,V _6 209_2093: * 5 153 719311 _ 1.Spotřeba materiálu 501 542 533.99 516 260.63 _ * 2.Spotřeba energie 502 329 011.95 253 329.46 3.Spotřeba jinych neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboži 504 500.00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastni vyroby 508 &.Opravy a udržování 511 90 343.60 62 381.00 9.Cestovné 512 77.00 10.Náklady na reprezentaci 513 1 240,00 11.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516 12.Ostatní služby 518 459 347.48 343 969.96 13.Mzdové náklady 521 3 484 077.00 3 ...
ZŠ a MŠ rozvaha
Licence“ DLSQ XCRGURXA ! RYA (0102201 ? ! f402201 ?)
<br> ROZVAHA
<br> příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 1212017
<br> IČO: 70930993
<br> Název: Základní škola a Mateřská škola Popovice,příspěvková organizace
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2017
<br> Sídlo učen-n jednotky Místo podnikání ulice.č.p.Popovice 150 ulice,č.p,obec Popovice obec PSČ,pošta 586 04 PSČ.pošta Udaje (» organizací Přcrlmél podnikani identiňkačni číslo 70980993 hlavní činnost předškolní výchova a základní vzdělání právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost zřizovatel Obec Popovice CZ-NACE 801020 i- nn udaje Razítko UCCTHI jednotky telefon fax e-mail WWW stránky OHHIFF mlpovódná za lllTťEÍIHEfVI Smluv—rn: mp: ;
<br> Zdenka Šnajdarová.Mgr.Vit Černý Podpisový záznam osoby odpovědné „ * Podpisovy' záznam statutárního [ za správnost údajů orgánu
<br> Okamžik sestaveni (datum,čas): 15.02.2018,23h30m24s _ _ _ _ _.„uklůdnl škola a XXXXXXX skolu Popowra <,>
<br> příspěvková organizace,XXXXX Popovice 150 m;: 70990493 “3
<br> 15 02 2013 23h30m245 Zpracovane systémem GJNIS Express - UCR GORDIC spor s r a strana 1 „is
<br> Licence DLEQ
<br> Číslo položky Název položky
<br> AKTNA gen-Kem
<br> A.Stálá aktiva_ _ |.Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenký na emise a preterenčni limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dtouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturni předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostu Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatni dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji III.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v ...
Základní škola a Mateřská škola - zpráva o hospodaření
Základní škola a Mateřská škola Popovice,příspěvková organizace,okres Uherské Hradiště
<br> :čo 70980993 Zpráva o hospodaření za rok 201 7
<br> Osnova: <,>
<br>.Uvod
<br>.Druhy finančních prostředků
<br> ' Přehled příjmů
<br>.Přehled výdajů
<br>.Hospodaření ve fondech
<br>.Zhodnocení kontrol
<br>.Závěr
<br> Úvod
<br> Základní škola a Mateřská škola Popovice vznikla jako příspěvková organizace 1.9.2002.Tím se stala samostatným právním subjektem.jejímž zřizovatelem je Obec Popovice <.>
<br> Druhy finančních prostředků
<br> Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky získanými vlastní činností.Základní škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze dvou zdrojů:
<br> ].Kraj — přímé neinvestiční výdaje — jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti.Jde o účelové prostředky na platy.odvody zákonného pojištění,na pracovní pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků.Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením MŠMT.Na rok 2017 byly schváleny celkem přímé NIV ve výši 4 588 048 Kč na limit počtu zaměstnanců 12,27 včetně účelových dotací.Z účelové dotace UZ 33073 byla vratka ve výši 8 293 Kč <.>
<br> 2.Obec Popovice (zřizovatel ) —pr0vozní prostředky- tento příspěvek je určen k úhradě nákladů souvisejících sjejí hlavní činností,včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu majetku obce ve správě organizace.Na rok 2017 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 1 276 000 Kč <.>
<br> 0
<br> Přehled yý'nosu
<br> Dotace v roce 2017 činila:
<br> Kraj — přímá neinvestiční dotace (státní rozpočet) 4 579 755,00 Provozní dotace od zřizovatele 1 276 000.00 Celkem 5 855 755,00
<br> Přehled nákladů
<br> Náklady čerpané ; dotace ; kraje [ ze státního rozpočtu):
<br> Tyto náklady se skládají z prostředků na:
<br> Mzdy 3 300 399.00 Mzdy OON O Zákonné sociální a zdravotní pojištění 1 120 203,00 Příděl do FKSP 66 480,00 Ostatní neinvestiční náklady 92 673,00 Celkem 4 579 755,00
<br> Nákladv čerpané z provozni dotace od zřizovatel...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
z:.<.> Krajský úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraie
<br> Obec Popovice Popovice 303 686 O4 Kunovice
<br> Odbor ekonomický Oddělení kontrolní
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.února 2018 XXXXX XXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXXXXXX? IAK
<br> Zpráva č.326/201 TIIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Popovice,IC: 00291269 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 22.11.2017 - 24.11.2017 (dílčí přezkoumání) 22.2.2018 - 26.2.2018 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 22.11.2017 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 26.2.2018 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Popovice Popovice 303 686 04 Kunovice
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání XXXXX XXXXXXXXX
<br> Obec Popovice zastupovaly:
<br> XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX účetní XXXXXX XXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXX tř.Tomáše Bati ll.tel.: 577 043 206.Fax: 577 043 202 761 90 Zlín e-mail: podatelna'Q.kr-zlinsk_v.cz.\\'\\'\\'.kr-zlínsk_\.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh pisem nosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 30.11.2016 do 16.12.2016 vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce na internetových stránkách obce a na úřední desce v souladu s 5 11 odst.3) zákona 25012000 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> Rozpočet obce Popovice byl schválen před I.lednem rozpočtového roku,hospodaření obce se neřídilo pravidly rozpočtového provizoria dle 5 13 zákona č.25012000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějšíc...
Inventurní zpráva
Obec Popovice,Popovice 303,686 04 okres Uherské Hradiště
<br> IČO: 00291269
<br> Inventarizační zpráva za rok 2017
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnici pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017
<br> Průběh inventarizace Inventarizace byla zahájena dne: 31.12.2017
<br> inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2018
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> Ústřední inventarizační komise: Předseda ÚiK: XXXXX XXXXXXXX
<br> Člen ÚIK: XXXXXX XXXXXX
<br> Inventarizační komise: Předseda iK: XXXXXX XXXXXXXX
<br> Člen iK: Vlasta Turečková
<br> Výsledek inventarizace:
<br> 018 078 1 DDNM 27944613 279.446.13 000 0,00 019 55930000 559.30000 079 2 Ostatní DNM 324.44600 324.44800 000 0.00 021 90.509.378.23 90.50937823 081 3 Stavby 17.54350500 17.54350500 000 0,00 022 408501100 4.88501100 082 4 Samostatné mov.věci 186796400 186796400 000 0.00 028 5 DDHM 377962211 37795221 1 0.00 0.00 088 031 6 Pozemky 23.307.141,72 23.307.141.72
<br> 0.00 0.00 032 7 Kulturni předměty 7188610 7188610
<br> 000 0.00 042 8 Nedokončený DHM 79208900 79208900
<br> 0.00 0.00 069 9 Ostatní DFM 277800000 277800000
<br> 0,00 0,00 112 10 Materiál na skladě 15.18900 1518900
<br> 000 0.00 132 11 Zboží na skladě 10.53500 10.53500
<br> 0,00 000 231 12 Běžný účet Ú—SC 11.611.746.30 11.611.746.30
<br> 0.00 0.00 261 13 Pokladna 0,00 000
<br> 0,00 000 263 14 Ceniny 1508.00 1.50800
<br> 000 0.00 311 15 8947900 8947900 194 Odběratelé 4797600 4797600 000 0.00 314 16 Krátkodobposkytzálohy 57.96500 57.96500
<br> 0.00 0.00 315 17 5734700 5734700 192 Jiné pohl.2 hl.činn.4017510 4017510 000 0,00 321 18 Dodavatelé 17256308 17256308
<br> 0.00 000 331 19 Zaměstnanci 9231400 9231400
<br> 000 0.00 336 20 Sociální zabezpečení 3897400 3897400
<br> 0,00 0,00 337 ...
Příloha
P R | L 0 H A územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obec Popovice; IČO 00291269; Popovice 303„ 686 04 Popovice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 15.2.2018 v 14:03
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Infomace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
<br> a) Účtování zásob způsobem A <.>
<br> B) Účtování opravných položek k 31.12.daného účetního období <.>
<br> C) Obec provádí odpisování dlouhodobého majetku na základě odpisoveho plánu prostřednictvím rovnoměrných čtvrtletních odpisů <.>
<br> D) Jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je vykazován majetek v oceněni od 500 do 40000.- Kč <.>
<br> E) Jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek je vykazován majetek v oceněni od 7.XXX do XXXXX,- Kč <.>
<br> F) Daň z příjmů právnických osob je v účetnictví účetní jednotky zaúčtována do nákladů & součaasně zobrazena jako výnos příštího obdobi prostřednictvím účtu 384 <.>
<br> Účetní metody.které účetní jednotka použivá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.<.> o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů & ČUS č.701 - č.710 <.>
<br> AA.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍ oeooel Číslo Název SU BÉZNÉ MINULÉ PJ.Majetek a závazky účetní jednotky 5 349 563,24 4 969 557,21 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohtedávky 905 4.Vyřazené závazky 906 | 5.Osta1ní majetek 909 5 349 583.24 4 969 557,21 P.ll.Kratk.podm.poht.z transferů a kratk.podm.zúvazky : transferu 0.00 0.00 1.Kratk.podm.pohledavky z předtínancování transferu 911 2.Krátkpodmzávazkv z předlinancování transferů 912.3.Krátkpodmpohledáv...
Výkaz zisku a ztráty
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY oocl.REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obal:: Popovice; IČO 00291269; Popovice 303,686 04 Popovice Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2017 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 14:02
<br> 1 l 2 | 3 4 _ 3M OBDOBÍ _ _ Název položky účet 352“ """"“á Hlavni činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 108908913! 101808503? 1.Náklady : člnnosll ? 4118 osadil '! 535 869,11
<br> 1.SPM-luhů mmerlálu 501 219 701.50: 212 114,01
<br> 2.Spotřeba energie 1 502 429 042.33 222 181.91
<br> 3.Spotřebajlnýoh naaldaoovaloinýd'l dodavek | 503
<br> 4.Prodané zboží ' 504 30 946.00 2 526.00
<br> & Aktivace dlouhodobého majalku f 505
<br> S.Aktivaoa oběžného malatku | 50?
<br> 7.Změna stavu zásob vlastni výroby | 508
<br> a Opravy a udiz'ovdní i 511 500 099.130 092 999,10
<br> a.Cesmvrlé ' 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 45 196.00 50 443,00 11.Aktivace vnitroorgaoizačnloh alu.—tab.516
<br> 12.Ostalrll služby 518 1 38240333 1 721 99175 13,Mzdové náklady 521 2 035 365,00 2 005 3126.00 14.Zákonné sociální pojištění 524 539 196,00 528 516,00 15 Jiné aoolálnl pojištěni 525 4 080100 5 016.00 15.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17 Jiné 500111111 naklady 528 3 128.03
<br> 18.Dan silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitosti ' 532 958.00
<br> 20.Jiné daně a poplatky i 538 5 212.00 18 258.00 22 Smluvnl pokuty a úroky z prodlení ' 541
<br> 23 Jiné pokuty & penále \ 542
<br> 24.Dary a pod bezúplatné předání 543 7? 909.00 44 813.00 25.Prodaný malarlál 544
<br> 26.Mank- a škody * 547
<br> 27.Tvorba fondů : 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 939 769,00 1 “HD 247,00 29.Prodaný oiouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 3D Prodaný dlouhodobý hmotný 015191511 553
<br> 317 Prodané pozemky 554 16 661.00 5 532.00 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33,Tvorba a zúoiovanl opravných položek 556 30 388,40 9...
Rozvaha
ROZVAHA
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obec Popovice: IČO 00291269; Popovice 303.686 04 Popovice
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavniho města Prahy
<br> Předmět činnosti:
<br> sestavená k 31.12.2017 ív Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 14:03
<br> '— 1 2 _ j 3 4 _ účemí oeooel Název položky SU BÉŽNÉ _ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 146 918 511,90 2211101113634 1200135777530 111 29932490 A.Stálá aktiva 127 131 074,29 23 794 505,24 103 330 089,05 9? 059 909,30 T.olouhmotny'mMÍ _ _ _ sss 746,13._ mama _ žušzmo _ Ěmm 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 V 2.Software 013 a.Ooenltelná práva 014 _l 4.Povolenky na emise & preferenční limity 015 | 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek OTB 279 446.13 279 446,13 i 67 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetok 019 559 300,00 324 448.00 234 052,00 251 640,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 & Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 123 345 120,16 23 191 091.11 100 154 037.05 93 860 260,30 1.Pozemky 031 23 307 141.72 23 307 141,72 23 303 086,72 2.Kulturní předměty 032 71 886,10 71 886,10 71 886.10 3.Stavby 021 90 509 378,23 17 543 505.00 72 965 873.23 65 563 931.43 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věcí 022 4 885 011,00 1 867 964.00 3 017 047,00 3 259 007,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 &.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 770 522,11 3 779 622,11 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 V 792 039,00 792 089,00 600 648.00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III.Dlouhodobý flnančnl majetok 2 770 000,00 0,00 2 770 000,00 2 770 000,00 1.Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhová cenné papiry držené do splatnostl 00...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Popovice Popovice 303,686 04 Popovice
<br> 002912692017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 900 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 587 900,00 2 776 914,28146,15 107,30
<br> 0000 895 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 53 000,00 74 393,868,31 140,37
<br> 0000 180 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 255 000,00 259 269,38144,04 101,67
<br> 0000 1 870 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 2 279 000,00 2 759 703,08147,58 121,09
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 146 000,00 145 160,000,00 99,42
<br> 0000 4 200 000,001211 Daň z přidané hodnoty 5 563 000,00 5 600 493,70133,35 100,67
<br> 0000 470 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 496 000,00 494 845,00105,29 99,77
<br> 0000 9 000,001341 Poplatek ze psů 17 200,00 17 232,00191,47 100,19
<br> 0000 10 000,001361 Správní poplatky 13 500,00 13 290,00132,90 98,44
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 180 000,00 181 075,850,00 100,60
<br> 0000 20 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 20 000,00 17 515,2787,58 87,58
<br> 0000 50 000,001383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 35 000,00 34 252,2068,50 97,86
<br> 0000 700 000,001511 Daň z nemovitých věcí 847 000,00 862 268,05123,18 101,80
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 25 000,00 25 000,000,00 100,00
<br> 0000 200 600,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 200 600,00 200 600,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinv...
Závěrečný účet obce za rok 2017
Obec Popovice Popovice čp.303 PSC 686 04
<br> IČ : 00291269
<br> Závěrečný účet obce za rok 2017
<br> zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Obsah 2
<br> I.Základní informace o obci
<br> II.Zastupitelstvo obce
<br> III.Rozpočtový výhled,schválený rozpočet & rozpočtová opatření IV.Plnění rozpočtu
<br> V.Přijaté dotace
<br> VI.Příspěvky poskytnuté z rozpočtu obce
<br> VII.Učetní závěrka
<br> VIII.Majetek
<br> IX.Bankovní účty,hotovost
<br> X.Pohledávky
<br> XI.Závazky
<br> XII.Příspěvkové organizace a jejich hospodaření XIII.Přezkoumání hospodaření
<br> I.Základní informace o obci
<br> Název 3 Obec Popovice
<br> Adresa : Popovice čp.303,PSČ 686 04
<br> Telefon 2 572 574 110
<br> Fax 3 572 574 110
<br> E-maíl : obegažpopovicebz
<br> Webové stránky obce na adrese : http:/lwwwpopovicenz
<br> ID adresa: rw6bzqz
<br> Bankovní spojení : ZBÚ Komerční banka a.s <.>,pobočka Uherské Hradiště,č.ú.: 862772110100 ČNB,pobočka Brno,č.ú.: 94—6314721/0710
<br> Počet obyvatel k 1.1.2017 2 1048 Počet obyvatel k 31.12.2017 2 1047
<br> Rozloha katastru obce ! 860 ha
<br> Obec je členem : Mikroregion Dolni Poolšavi MAS Dolní Poolšavi Svaz měst a obcí ČR
<br> Zpracování agendy v programech:.Program KEO,ALIS,spol.s.r.o <.>,Mariánská 538,Ceská Lipa
<br> II.Zastupitelstvo obce
<br> volební období 2014 ' 2018
<br> starostka obce : XXXXX XXXXXXXX
<br> místostarostové : XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce je X členné <.>
<br> Jmenný seznam členů zastupitelstva :
<br> XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXX <.>
<br> Počet jednání zastupitelstva za rok XXXX : Veřejné zasedání ZO ve dnech 20.2 <.>,27.4 <.>,26.6 <.>,28.8 <.>,23.10 <.>,4.12 <.>,18.12.Celkem 7 jednání <.>
<br> Výbory a komise!
<br> kontrolní výbor
<br> finanční výbor
<br> komise pro výstavbu a územní plánování
<br> komise sociálně zdravotni
<br> komise pro výchovu a vz...

Načteno

edesky.cz/d/3040377

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz