« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.5.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 27.5.2019
<br> v zasedací místnosti OU v Horním Slivně Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX.XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXX Omluveni: XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX Hosté: XXXXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Program '|ed|_X_gi_r_X_í; ].Úvod
<br> X,Rozpočtové opatření č.5
<br> 3.Dělení pozemku &.545 v k.ú.Horni Slivno 4.Akce na rok 2019
<br> 5.Různé
<br> 6.Diskuze
<br> 7.Závěr
<br> od 1.2: Úvm! Starostka přivítala přítomné.konstatovala.že zastupitelstvo obce je usnášení schopné a seznámila přítomné 5 programem.Program doplnila o [ bod — žádost o finanční dar pro linku bezpečí.2.5 <.>
<br> ZO schvaluje program jed náni Pro: 5 proti: 0 zd ržel se: 0
<br> Na minulém zastupile-Istvu bylo hlasování o finančním daru na provoz Linky bezpečí odloženo.stím.že paní olarostka doplní informace o provozu & Iinancováni Linky bezpečí.Linka bezpečí je financována zčásti státem a zčásti z darů podniků.měst a obcí i fyzických osob,Linka poskytuje anonymně pomoc dětem na lince se stálým provozem.poskytuje také pomoc rodičům dětí - byly nám zaalány i letáčky.které jsou vyvěšeny na desce OÚ.Po diskuzi k danému tématu byl dar pro Linku bezpečí schválen.ZO schvaluje darovací smlouvu na iinanční dar ve výši 3000 Kč Lince bezpečí.2.5 <.>
<br> Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> LdJJ: Rozpočtové opaM'č.5 Přijmy i výdaje souvisí s volbami do Evropského parlamentu.výdaj na poskytnutí finančního daru Lince bezpečí.2.5.-zména_ien v rámci paragrafů.ZO schvaluje rozpočtové opatření č.5
<br> Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 3543.11: Dělení pozemku č.545 v iná Hany'Slfvno
<br> Na základě jednání v březnu bylo p.B.předloženo nové rozdeleni pozemku.ZO si dokumentaci prostudovalo a nemá žádné připomínky.Rozděleníje v souladu s územním plánem a závěry březnového jednáni <.>
<br> ZO schvaluje rozdělení pozemku č.545 v k.ú.Horní Slivno dl...

Načteno

edesky.cz/d/3034428

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz