« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Záměr obce Doubravice č. 5-19,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr 5-19.PDF
ZvelejnEni zhmilru obce Doubravice i.5- L9
V Doubravici,29.5.20t9
<br> Obec Doubravice nabizf pron6jem nebytovych prostor v piizemi budovy ip.155
( OU Doubravice).Jednf se o soubor mistnosti o celkov6 plo5e 33 m2 (2115 m2
mistnost d.105,614 m2 iek6rna (,<.> 104,5,1m2 WC pro pacienty a pro person6l
d.108.Cena pronSjmu: 20Ki/ mtlmEsic.V cend n6jemn6ho je osvdtleni mistnostf
a spotieba vody.Vytfp6ni je elektrickfmi piimotopy,tyto maji vlastni podruZn6
mdieni a XXXX zavytilplni bude piefakturovfvhna dle skuteinX spotieby <.>
Odpady budou likvidovSny prostiednictvim odpadovf'ch nfdob obce
Doubravice,cena za sluibu je stanovena na lz roilniho poplatku za I osobu dle
piislu5n6 vyhl65ky obce Doubravice.Doba pronfjmu: 6 let s moZnosti
prodlouZeni prondimu <.>
<br> VyuZiti: na zhklad6 rozhodntti ZO E.l7l07 ze dne 29.3.2007 jako prostory pro
zdravotni,rehabilitaini nebo mas6rsk6 sluZby <.>
<br> Milo5 Val65ek - starosta
<br> Zveiejndno na riiedni desce dne:29.5.2019
Zveiejndno na elektronick6 iriedni desce dne 29.5.2019
Sejmuto dne:
<br> Tei':499 3g7 129,lC:005 E0 759

Načteno

edesky.cz/d/3029552

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz