« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - MrZCR Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4385.pdf (3.78MB)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion západně od Chrudimi; IČO 69861111; Stolany 44,538 03 Stolany
<br> Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 04:23
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4 530,004 530,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 530,004 530,00901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátko...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4384.pdf (764.18kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion západně od Chrudimi; IČO 69861111; Stolany 44,538 03 Stolany
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 04:22
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 166 101,20 633 383,17
<br> I.Náklady z činnosti 156 101,20 515 883,17
<br> 1.Spotřeba materiálu 106 177,50501
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 464 500,00
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 10 011,00513 4 680,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 9 872,70518 10 135,17
<br> 13.Mzdové náklady 28 600,00521 26 600,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 1 440,00524 1 260,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 8 708,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanč...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4383.pdf (633.65kB)
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Mikroregion západně od Chrudimi; IČO 69861111; Stolany 44,538 03 Stolany
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 04:23
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 447 288,00 175 952,56623 240,56 32 414,48
<br> A.Stálá aktiva 447 288,00 0,00447 288,00 0,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 35 727,00 0,0035 727,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 35 727,0035 727,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 411 561,00 0,00411 561,00 0,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 411 561,00411 561,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4382.pdf (3.73MB)
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Mikroregion západně od Chrudimi Stolany 44,538 03 Stolany
<br> 698611112018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 205 100,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 309 100,00 309 462,00150,88 100,12
<br> 205 100,00 309 100,00 309 462,000000 * 150,88 100,12
<br> 205 100,00 309 100,00 309 462,00000 ** 150,88 100,12
<br> 6310 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 200,00 177,2817,73 88,64
<br> 1 000,00 200,00 177,28Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 17,73 88,64
<br> 1 000,00 200,00 177,28Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 17,73 88,64
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 11 000,00 11 000,000,00 100,00
<br> 0,00 11 000,00 11 000,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 100,00
<br> 0,00 11 000,00 11 000,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 100,00
<br> 206 100,00 320 300,00 320 639,28PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 100,11155,57
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 3639 9 600,005021 Ostatní osobní výdaje 28 600,00 28 600,00297,92 100,00
<br> 3639 0,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 450,00 1 440,000,00 99,31
<br> 3639 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 106 200,00 106 177,500,00 99,98
<br> 3639 0,005161 Poštovní služby 100,00 88,000,00 88,00
<br> 3639 6 000,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 7 250,00 7 221,00120,...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4381.pdf (481.58kB)
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion západně od Chrudimi
<br> IČ:69861111
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 18.září 2018 jako dílčí přezkoumání
<br> 20.února 2019 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno vsídle dobrovolného svazku obcí dne
<br> 18.9.2018 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno vsídle dobrovolného svazku obcí dne
<br> 20.2.2019 Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: - Ing.Věra Loužilová Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: Jiří Sokol- předseda svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e-mail: Ivana.bednarikova©pardubickykraj.cz 1
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 20.2.2019
<br> A.Výsledek d...
http://www.chrudim.info/zpravy/images/4380.pdf (3.09MB)
Mikroregion západně od Chrudimi
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Mikroregion západně od Chrudimi
<br> Stolany
<br> 53803 Stolany
<br> 69861111
<br> Dobrovolný svazek obcí
<br> Telefon 605946596
<br> E-mail mikroregionchrudimsko@seznam.cz
<br> Mikroregion západně od Chrudimi Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> I.Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Příjmy dle paragrafů
<br> Výdaje dle paragrafů
<br> III.Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> IV.Majetek
<br> V.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.290
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> Mikroregion západně od Chrudimi KEO-W 1.11.290 / Uc15f
<br> Třída
<br> PŘÍJMY
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 177,28 1 000,00 200,00 88,6417,73 22,72
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 309 462,00 205 100,00 309 100,00 100,12150,88 -362,00
<br> 309 639,28 206 100,00 309 300,00 -339,28150,24 100,11C E L K E M P Ř Í J M Y
<br> Třída
<br> VÝDAJE
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 166 101,20 206 100,00 166 300,00 99,8880,59 198,80
<br> 166 101,20 206 100,00 166 300,00 198,8080,59 99,88C E L K E M V Ý D A J E
<br> KEO-W 1.11.290 Strana 1
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> Mikroregion západně od Chrudimi KEO-W 1.11.290 / Uc15f
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýTřída % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> -143 538,08 0,00 -143 000,00 538,080,00 100,388115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
<br> -143 538,08 0,00 -143 000,00 538,080,00 100,38CELKEM FINANCOVÁNÍ
<br> KEO-W 1.11.290 Strana 2...

Načteno

edesky.cz/d/3025025

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz