« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1093 - vyhlaska_VP_bez_SEA-2812_2822.pdf [0,27 MB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změn
<br> Z 2812/00 a Z 2822/00
vlny IV celoměstsky významných změn
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV
celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených
změn <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy
č.33/31 ze dne 12.12.2013 a č.18/22 ze dne 16.6.2016,kterými byla schválena zadání
Změn ÚP <.>
Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v
rámci společného jednání o návrhu Změn ÚP dne 21.11.2018 a 19.1.2017 <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změny ÚP vydávají <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 27.6.2019 od 11.00 hod <.>
v sále CAMP - amfiteátr
<br> Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Změn ÚP bude zveřejněna na
úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 28.5 <.>
2019 do 4.7.2019 včetně <.>
V téže době budou ko...

Načteno

edesky.cz/d/3024131

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz