« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Oznámení o zahájení řízení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1103 - vyhlaska_VP_bez_SEA-2787.pdf [0,28 MB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změny
<br> Z 2787/00
vlny IV celoměstsky významných změn
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 53 odst.2 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vlny IV celoměstsky
významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen
„Změna ÚP“) oznámením o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny
ÚP <.>
<br> Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.33/8
ze dne 12.12.2013,kterým bylo schváleno zadání této změny <.>
<br> Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci
společného jednání o návrhu Změny ÚP dne 17.6.2015 a v souladu s § 52 stavebního
zákona projednán v rámci veřejného projednání návrhu Změny ÚP dne 12.12.2016.Na
základě tohoto veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu,proto dle § 53
odst.2 pořizovatel rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změna ÚP vydává <.>
<br> Opakované veřejné projednání se bude konat 27.6.2019 od 10.00 hod <.>
v sále CAMP - amfiteátr
<br> Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3024130

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz