« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky obce Tisová za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Tisová za rok 2018
KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE ' ODBOR EKONOMICKÝ _ óbDÉLENi PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ osci A KONTROLY „_„gfŠ/kroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> či: PK—EK12744/18
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Tisová,ICO: 00573809 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 05.04.2019
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,Opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Tisová Tisová 5,348 01 Stare Sedliště
<br> Přezkoumané období: 1.1.2018 — 31.12.2018
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Vendula Kotvanová - kontrolorka:
<br> - Ing.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová
<br> Při přezkoumání byly přítomny: — Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX — starostka obce - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> — XXXXXXX XXXXXXX — účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemností Návrh rozpočtu na rok 2018 zveřejněn od 16.11.do 2.12.2017 Rozpočtová opatření č.1 -7 Schválený rozpočet na rok 2018 schválen v ZO dne 13.12.2017 jako
<br> schodkový Střednědobý výhled na roky 2018 - 2023 rozpočtu Závěrečný účet za rok 2017 schválen v ZO dne 30.6.2018 s výhradou Bankovní výpisy vedená u KB a ČNB Faktury přijaté faktury od č.1 do č.343
<br> vydané faktury od č.1 do č.138 Hlavní kniha sestavená k 31.12.2018 lnventurní soupisy lnventarízace za rok 2018 majetku a závazků Pokladní doklady od č.P001 do č.V232 Pokladní kniha za období leden - prosinec 2018 Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2018 Rozvaha sestavená k 31.12.2018 Účetní doklady za období leden — prosinec 2018 Výkaz pro hodnocení se...
Příloha účetní uzávěrky
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Tisová 1z00573809IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec TisováNázev:
<br> Sídlo: Tisová 5,348 01 Tachov
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> 00573809Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 6.2.2019 7:51:47
<br> Účetní metody,jejichž použití je uloženo zákonem o účetnictví,byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a poctivého
obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky <.>
<br> Uspořádání a označení položek rozvahy,jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování je srovnatelné dle nové metody
stanovené vyhláškou 410/2009 Sb <.>
<br> Nejsou informace o XXX,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Tisová 2z00573809IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíně...
Výkaz zisku a ztrát
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Tisová 3z00573809IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,39 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 38 903,40 0,00 137 359,00 0,00
<br> 35.558 131 273,99 0,00 259 989,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 -2 279,00 0,00 10 599,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 1 044,00 0,00 206,94 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 058 006,00 0,00 943 693,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 63 351,00 0,00 34 272,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 34 427,00 0,00 1 607,00 0,00
<br> 20.538 529,00 0,00 1 404,00 0,00
<br> 19.532 325,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 700,00 0,00 600,00 0,00
<br> 15.525 4 258,00 0,00 1 806,00 0,00
<br> 14.524 406 439,00 0,00 325 344,00 0,00
<br> 13.521 1 487 002,00 0,00 1 168 889,00 0,00
<br> 12.518 2 979 904,35 0,00 2 347 715,69 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 25 163,90 0,00 43 670,00 0,00
<br> 9.512 34 709,00 0,00 20 857,00 0,00
<br> 8.511 1 003 888,12 0,00 4 211 159,72 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 15,00 0,00 370,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 211 628,00 0,00 247 537,65 0,00
<br> 1.501 185 927,14 0,00 377 743,91 0,00
<br> I.7 665 214,90 0,00 10 134 822,91 0,00
<br> A.9 019 715,29 0,00 10 903 523,91 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Tisová
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídl...
Rozvaha
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Tisová 5z00573809IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 21 636 495,30 147 976,60 21 488 518,70 19 146 700,66
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 269 000,00 0,00 269 000,00 269 000,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.269 000,00 0,00 269 000,00 269 000,00
<br> 10.036 370 190,00 0,00 370 190,00 263 890,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 1 744 740,00 0,00 1 744 740,00 3 845 992,71
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 595 609,86 1 595 609,86 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 1 681 474,50 1 076 165,00 605 309,50 326 693,50
<br> 3.021 46 698 924,51 11 376 964,00 35 321 960,51 31 064 810,09
<br> 2.032 10,00 0,00 10,00 10,00
<br> 1.031 30 238 555,29 0,00 30 238 555,29 28 997 084,21
<br> II.82 329 504,16 14 048 738,86 68 280 765,30 64 498 480,51
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 423 500,00 0,00 423 500,00 363 000,00
<br> 6.019 268 184,00 118 696,00 149 488,00 169 601,00
<br> 5.018 48 790,00 48 790,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.740 474,00 167 486,00 572 988,00 532 601,00
<br> 83 338 978,16 14 216 224,86 69 122 753,30 65 300 081,51
<br> 104 975 473,46 14 364 201,46 90 611 272,00 84 446 782,17
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Tisová
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Tisová 5,348 01 Tachov
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
oddíl I./ 1
<br> 1031 **** 0,00 3 511 667,002 884 000,00
<br> 1031 0,00 3 511 667,002111 2 884 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1031 Pěstební činnost
<br> 0000 **** 4 977 000,00 10 957 351,728 155 437,00
<br> 0000 0,00 450 000,004222 450 000,00Inv.př.transfery od krajů
0000 0,00 1 000 000,004216 1 000 000,00Ost.př.transfery ze státního rozpočtu
0000 0,00 133 272,004122 133 272,00NI.př.transf.od krajů
0000 0,00 665 798,004116 665 798,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 0,00 399 557,004113 399 557,00NI.př.transf.ze stát.fondů
0000 0,00 94 000,004112 94 000,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 52 530,004111 52 530,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 500 000,00 853 549,791511 500 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 2 000,00 25,611382 2 000,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 0,00 39 360,111381 33 000,00Daň z hazardních her
0000 15 000,00 2 430,001361 2 000,00Správní poplatky
0000 1 000,00 0,001344 1 000,00Poplatek ze vstupného
0000 1 000,00 0,001343 1 000,00Poplatek ze užívání veř.prostr <.>
0000 10 000,00 9 107,001341 10 000,00Poplatek ze psů
0000 316 000,00 337 114,001340 316 000,00Poplatek za provoz systému KO
0000 1 000,00 0,001334 1 000,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
0000 1 000,00 0,001332 1 000,00Poplatky za znečišťování ovzduší
0000 1 600 000,00 3 026 242,371211 1 600 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 0,00 363 280,001122 363 280,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 1 450 000,00 1 727 391,911121 1 450 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 130 000,00 149 544,581113 130 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 50 000,00 37 865,851112 50 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 900 000,00 1 616 283,501111 900 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<...
Návrh závěrečného účtu ÚSC Tisová za rok 2018
1
<br>
<br> Obec Tisová IČ: 00573809
<br> Tisová čp.5
<br> 347 01 Tachov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh
<br>
Závěrečného účtu obce Tisová za rok 2018
<br>
<br>
dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů v platném znění k 31.12.2018
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje v Kč)
<br>
Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br>
<br> Plnění
<br> k 31.12.2018
<br> % plnění
<br> upraveného
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 4 977 000 383 000 5 360 280 8 162 194 152,27 %
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 343 000 3 003 000 3 346 000 4 185 981 125,10 %
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy 105 000 16 000 121 000 16 000 13,22 %
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 0,00 9 697 157 6 295 157 6 295 157 100,00 %
<br> Příjmy celkem 5 425 000 13 099 157 15 122 437 18 659 332 123,39 %
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 9 893 690 7 353 433 17 247 123 11 883 870 68,90%
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 9 031 310 2 344 004 11 375 314 3 838 590 33,74%
<br> Výdaje celkem 18 925 000 9 697 437 28 622 437 15 722 460 54,93%
<br> Saldo: Příjmy - výdaje -13 500 000 0 -13 500 000 -2 936 872 -21,75 %
<br> Třída 8 – Financování 13 500 000 0 13 500 000 2 936 872 21,75%
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0 %
<br> Splátky úvěrů 0 0 0 0 %
<br> Prostředky minulých let 13 500 000 0 13 500 000 2 936 872 21,75 %
<br> Financování celkem 13 500 000 0 13 500 000 -2 936 872 - 21,75 %
<br> Přebytek (-),ztráta (+) - - - - -
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Tisové (výkaz FIN 2-12,rozbor
<br> čerpání příjmů a výdajů) a je dostupný dálkovým přístupem na www.tisova.eu
<br> Daňové příjmy – daňové příjmy byly po rozpočtových opatřeních splněny na 152,27% <,>
<br> k navýšení došlo zejména u daně z nemovitosti o 71% tj.354 tis.Kč <,>
<br> u DPH o 89% tj.1426 tis.<,>
<br> a u d...

Načteno

edesky.cz/d/3023159

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz