« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Veřejnoprávní smlouva č. 2/2016 TJ Sokol Hněvošice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č.2/2016
<br> o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Hněvošice |.SMLUVNÍ STRANY
<br>.Obec Hněvošice
<br> se sídlem Hněvošice,Opavská 170,PSČ: 747 35 IČ: 00300071 bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Opava číslo účtu: 1842406319/0800 zastoupena Josefem Kremserem,starostou obce - dále jen „poskytovatel podpory"
<br> a.Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Hněvošice,z.s.se sídlem Opavská XXX,74735 Hněvošice |č: 47813695 bankovní spojení: ČSOB číslo účtu:236599400/0300 zastoupena Ing.Stanislavem Hartmannem,předsedou TJ - dále jen „příjemce podpory“
<br> II <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> Poskytovatel podpory se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci podpory podle dále sjednaných podmínek účelově určenou podporu a příjemce podpory se zavazuje podporu přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením <.>
<br> Ill <.>
<br> výše DOTACE Poskytovatel podpory podle této smlouvy poskytne příjemci účelovou podporu z rozpočtu Obce Hněvošice,schválenou zastupitelstvem obce na svém zasedání dne 15.2.2016 <,>
<br> meněžní prostředkv ve Výši 100 000,— Kč slovy: jednostotisíc korun českých (dále jen „podpora“)
<br> a příjemce podpory tuto podporu přijímá.Podpora se poskytuje jako účelová a příjemce podporyji smí použít výhradně k účelu uvedenému v článku IV.této smlouvy <.>
<br> lV.ÚČELOVÉ URČENÍ DOTACE
<br> Příjemce podporyje povinen dotaci použít výhradně k tomuto účelu:
<br> - k úhradě energií,vody,pronájem tělocvičen,startovné žáků na turnaje vzimním období,zajištění běžeckého dne pro širokou veřejnost,organizace žákovských turnajů v letním období,údržba a příprava hřišť,údržba zahradního traktoru,příspěvek na cestovné k venkovním fotbalovým utkáním,nákupu upomínkových a reklamních předmětů k 90.výročí založeníTJ <.>
<br> V.ZPÚSOB ÚHRADY PODPORY Podpora bude poskytnuta po předchozí domluvě na účet příjemce do 10 dnů od podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br> Vl.VYÚČTOVÁNÍ PODPORY
<br> Příjemce podpory je povinen předložit posky...

Načteno

edesky.cz/d/3017658

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz