« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Příloha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

45.pdf
Licence: DPMK XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 72545691
Název: Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- zák. č. 563/1991 o účetnictví , v platném znění <,>
- zák. č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění <,>
- zák. č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, prováděcími předpisy (vyhláškami ke zmíněným zákonům) <,>
- vyhl. č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě , v platném znění <,>
- vyhl. č. 270/2010 Sb <.>, o inventarizaci majetku a závazku, - Českými účetními standarty pro vybrané účetní jednotky č. 701-710 <.>
- vyhl. č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Na tyto právní předpisy navazují interní předpisy (směrnice), které dále konkretizují obecnou problematiku na účetní podmínky účetní jednotky <.>
<br> 31.01.2019 14h54m 2s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: DPMK XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky    
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tra...

Načteno

edesky.cz/d/3015738

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz