« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Rozvaha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

42.pdf
Licence: DPMK XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 72545691
Název: Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 28 496 256,23  2 431 072,35  26 065 183,88  26 588 811,88 
<br> A.Stálá aktiva 28 292 332,46  2 431 072,35  25 861 260,11  26 416 197,11 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 22 555,20  22 555,20     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 22 555,20  22 555,20     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 28 269 777,26  2 408 517,15  25 861 260,11  26 416 197,11 
<br> 1.Pozemky 031 334 176,39    334 176,39  334 176,39 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 27 746 832,72  2 219 749,00  25 527 083,72  26 082 020,72 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022        
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 188 768,15  188 768,15     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 31.01.20...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz