« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - OZV č. 1/2019 obce Bylany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4378.pdf (1.55MB)
OBEC BYLANY
<br> Obecně závazná vyhláška obce Bylany č.1/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Bylany se na svém zasedání dne 20.5.2019 usnesením č.12 usneslo
<br> vydat na základě š 14 odst.2 zákona c.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d) a584 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Článek 1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bylany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále také „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad1 (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> Článek 2 Poplatník
<br> (1) Poplatek plat?: a) fyzická osoba,1.která má v obci trvalý pobyt <,>
<br> 2.které byl podle zákona upravujícmo pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> ' g 14 odst.3 zákona o místních poplatcích 2 5 10b odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> (2)
<br> (4)
<br> (5)
<br> (6)
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-Ii ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> Za fyzické osoby tvořící domácnost m...

Načteno

edesky.cz/d/3014019

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz