« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Klánovice - Vyhlášení výzvy k předložení cenové nabídky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Oprava klánovických komunikací 2019"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Klánovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh smlouvy o dílo - akce "Oprava klánovických komunikací 2019"
Příloha č.4 Výzvy
<br> SMLOUVA O DÍLO
návrh
uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,Občanský zákoník,v platném znění a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách v platném znění,kterou níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
<br>
1.Městská část Praha-Klánovice <,>
se sídlem: U Besedy 300,190 14 Praha-Klánovice
zastoupená: Mgr.Zorka Starčevičová - starostka MČ Praha-Klánovice
IČ: 002 40 281,DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
Číslo účtu: 2000707339/0800
(dále jen „objednatel“)
1.xxxxx
se sídlem: xxxxx
zastoupená: xxxxx
IČ: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
registrace v xxxxx,oddíl xxxxx,vložka xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
<br>
I <.>
Předmět smlouvy
1.Předmětem této smlouvy je provedení akce:
„Oprava klánovických komunikací 2019“ (dále jen dílo),v k.ú.Klánovice <.>
Dílo je blíže specifikováno přílohou č.1 - výkaz výměr,která byla součástí zadávací dokumentace této akce <.>
<br>
II <.>
Vymezení díla
1.Rozsah díla je oprava komunikací dle čl.I <.>,odst.1 této smlouvy a přílohy
č.1 - Výkaz výměr,která byla součástí zadávací dokumentace k této zakázce <.>
2.Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele.Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně,jako by je provedl sám <.>
3.V ceně díla,která je uvedena v čl.IV <.>,jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se zhotovením díla,a to zejména:
· náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
· atesty materiálů,potřebné zkoušky,měření a revize,provozní předpisy a řády,zaškolení obsluhy,výstražné tabulky,informační zařízení a schémata
· veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
provozní i komplexní vyzkoušení díla
· náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho protokolárního předání
· případné škody na majetku objednatele,které budou dotčeny zhotovením díla,včetně škod způsobených subd...
Čestné prohlášení - akce "Oprava klánovických komunikací 2019"
Příloha č.3 Výzvy k předložení nabídek na akci:
„Oprava klánovických komunikací 2019“
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE - ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
<br> Prohlašuji místopřísežně,že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji níže uvedenou základní způsobilost ve všech bodech a to ke dni podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku <.>
1) Jsem způsobilým uchazečem a dodavatelem,který:
a.nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v odstavci 4 tohoto prohlášení nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
b.nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c.nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
d.nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
e.není v likvidaci,proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> 2) Je-li dodavatelem právnická osoba,splňuje podmínku podle odstavce 1 písm.a) tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,splňuje podmínku podle odstavce 1 písm.a)
a.tato právnická osoba <,>
b.každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c.osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele <.>
<br> 3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a.u zahraniční právnické osoby,splňuje podmínku podle odstavce 1 písm.a) tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu <,>
b.u české právnické osoby,splňují podmínku podle odstavce 1 písm.a) osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu <.>
<br>...
Krycí list - akce "Oprava klánovických komunikací 2019"
Příloha č.2 Výzvy
Krycí list nabídky
pro právnické a fyzické osoby
pro veřejnou zakázku
Název veřejné zakázky:
„Oprava klánovických komunikací 2019“
<br>
<br> Uchazeč o veřejnou zakázku - identifikační údaje *
<br> Obchodní firma / název případně
jméno a příjmení
<br>
Sídlo / místo podnikání
případně
místo trvalého pobytu
(celá adresa vč.PSČ )
<br>
Právní forma:
<br>
Kontaktní e-mail uchazeče:
<br>
IČ:
<br> DIČ:
<br>
<br> Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče
(jméno,příjmení,email,tel.)
<br>
<br>
Osoba odpovědná za zhotovení nabídky
(jméno,příjmení,email,tel.)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Celková nabídková cena v Kč bez DPH **
Zakázka „Oprava klánovických komunikací 2019“
Kč
<br> Daň z přidané hodnoty v Kč:
Kč
<br>
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:
Kč
<br>
<br>
V ……………………….dne ……………
<br> ………………………………… <.>
razítko a podpis uchazeče
* silně vyznačená část je určena ke čtení při otevírání obálek
**celková nabídková cena musí obsahovat opravu všech komunikací uvedených ve Výkazu výměr (metodou recyklace za studena se specializovaným pojivem RoadCEM) včetně výškových úprav znaků inženýrských sítí a odvodnění vozovky
Výkaz výměr - akce "Oprava klánovických komunikací 2019"
Příloha č.1-výkaz výměr
Slepý výkaz výměr - příloha č.1 Výzvy
Akce: "Oprava klánovických komunikací 2019"
<br> Ulice Rozsah Současná vozovka Plocha zvolené metody k opravě (m2) Nabídková cena (Kč bez DPH) Návrh provizorního odvodnění vozovky
Šířka
(m) Délka (m) Plocha
(m2) Povrch* Recyklace za studena s obrusnou vrstvou** Recyklace za studena s obrusnou vrstvou (za m2) Recyklace za studena s obrusnou vrstvou (celkem) Popis*** Nabídková cena za odvodnění uvedeného úseku ve sloupci D
(Kč bez DPH)
Smidarská Slavětínská - Voňkova 4.0 270 1,080 A+Š 1,080 0 do zel.plochy
Voňkova Riegrova - Smidarská 4.0 90 360 N 360 0 do zel.plochy
Malá Smidarská Libřická - Smidarská 2.4 90 216 A 216 0 do zel.plochy
XXXX XXX DPH X.XX Kč X,XXX X,656 0.00 Kč 0.00 Kč
Cena včetně DPH 0.00 Kč
<br> * A = asfalt; N = nezpevněný povrch; Š = štěrk
** recyklace za studena: jedná se o souvislou opravu obrusné a ložní vrstvy vozovek.Technologie musí být provedena v souladu s TP 208 a musí se skládat z rozpojení vrstev frézováním nebo rozrytím a předrcením,přidání pojiv,přísad,rozprostření a zhutnění.Požadovaný technologický postup: metoda recyklace za studena se zlepšením zemin příměsí hydraulického pojiva a specializovaného pojiva RoadCEM.Na obrusnou vrstvu bude použit asfaltobeton ACO 11 v tlouštce 6 cm.navržené řešení musí reflektovat TP č.170 MDČR pro navrhování vozovek pozemních komunikací.Použití musí předcházet diagnostický průzkum za účelem postihnutí variability konstrukčních vrstev,únosnosti podloží,prokázání vhodnostirecyklace stávajících vrstev <.>
*** Do zelené plochy: povrch vozovky bude vyspádován k okraji vozovky.Prostor za okrajem vozovky bude seříznut v šířce cca 30 cm a do hloubky cca 10 cm a dosypán vrstvou štěrkodrtí frakce 08/32 <.>
Nabídková cena musí obsahovat jako součást dodávky výškové úpravy povrchových znaků inženýrských sítí (kanalizace,vodovod,plynovod,případně další nalezené) <.>
Výzva k předložení cenové nabídky - akce "Oprava klánovických komunikací 2019"
Výzva k předložení nabídky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „ Oprava klánovických komunikací 2019 “
<br> Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu se zněním zákona č.134/2016 Sb <.>,zákona o zadávání veřejných zakázek <.>
<br> 1.Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
<br> Předmětem zakázky jsou:
<br> stavební práce — oprava klánovických komunikací
<br> Specifikace požadavků na technické řešení je definováno Výkazem výměr,který tvoří přílohu
<br> č.1 této Výzvy,kde je popsán i požadovaný způsob a rozsah oprav <.>
<br> Další podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy o dílo,který tvoří přílohu č.4 této Výzvy k předložení nabídky <.>
<br> Veškerá dokumentace této Výzvy vč.příloh je v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách zadavatele <.>
<br> 2.Identifikační údaje zadavatele
<br> Obchodní jméno: Městská část Praha-Klánovice
<br> Sídlo: U Besedy 300,190 14 Praha-Klánovice
<br> IČ: 00240281
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> Zastoupené: Mgr.Zorkou Starčevičovou — starostkou městské části Praha-Klánovice
<br> 3.Doba a místo plnění
<br> Místo plnění: MČ Praha-Klánovice Termín prací: předpoklad zahájení — červenec 2019 termín dokončení- maximálně do 30.listopadu 2019
<br> 4.Kritérium pro hodnocení nabídek
<br> |vv'
<br> 5.Lhůta a místo pro podání nabídek,otevírání obálek
<br> Lhůta podání nabídek: do středy 12.6.2019 do 11:00 hodin Místo pro podání nabídek: Úřad městské části Praha-Klánovice
<br> U Besedy 300
<br> 190 14 Praha-Klánovice
<br> Otevírání obálekje veřejné a proběhne dne 12.6.2019 v 11:15 hod <.>
<br> 1 Městská část Praha-Klánovice,U Besedy 300,tel.: 281 960 216,www.praha-klanovíce.cz,č.ú.: 2000707339/0800,IDS: 2u4ak58
<br> Nabídku zájemce p_ředloží v zalepené obálce označené
<br> „NEOTVÍRAT — VR — " Oprava klánovíckých komunikací 2019 “ v podatelně Úřadu městské části Praha-Klánovice nebo poštou na adresu zadavatele.Uzavřené obál...

Načteno

edesky.cz/d/3012223

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Klánovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz