« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Závěrečný účet obce Pohleď za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz PAR
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
<br> sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01.2019 14:50:36
<br> Název účetní jednotky: Obec Pohleď Sídlo: Pohleď 26
<br> Pohled
<br> 582 91 Světlá nad Sázavou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00179761
<br> Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: XXXXXXXX XXXXX,oupohled©seznam.cz,+XXXXXXXXXXXX
<br> Základní
<br> údaje
<br> Datum uzavření
<br> smlouvy
<br> Druh projektu
<br>.j | 4
<br> Obchodní ňrma.jméno nebo
<br> """""" nadevše“
<br> název
<br> Rok zahájení
<br> Sta-vební“ fáze; A ' " ' '
<br> Rok
<br> Projekt
<br> Ocenění pořizovaného majetku dle
<br> majetku
<br> i
<br> +
<br>.j <.>,<.>.<,>
<br> Projekt
<br>.„„ANÍWÍNNNJFNG <.>
<br>,<.>.<.>.<.>._.<.> _,„Y„,__
<br> Výdaje na pořízení majetku
<br> Výdaje na pořízení
<br> majetku
<br> _ "15
<br> Výdaje na pořízení majetku
<br> Projekt
<br> \ Platby za dostupnost
<br> 1 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „-.<.>.„ ooooooooooooo
<br> ! Výdaje na pořízení majetku
<br> l l.<.> „„„„„„„j„ ____________
<br> 23
<br> „_ |.<.>
<br> Výdaje na pořízení majetku celkem
<br> 24
<br> | | »
<br> plnění
<br> EC POHLEĚ
<br> Podpisový záznam:
<br> got/*oem
<br> Pohled'ZG 582 91 Světlá nad Sázavou
<br> f IČ: 00179761
Výkaz GAR
Údaje o poskytnutých garancích
<br> sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 15.01.2019 14:50:22
<br> Název účetní jednotky: Obec Pohleď Sídlo: Pohleď 26
<br> Pohled
<br> 582 91 Světlá nad Sázavou Právní forma: uzemni samosprávný celek IČO :00179761
<br> Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: XXXXXXXX XXXXX,oupohled©seznam.cz.+XXXXXXXXXXXX
<br> Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým
<br> IČO účetní Í Název účetní jednotky - jednotky - 3 věřtele
<br> Hodnota
<br> zajištěné pohledávky
<br> Datum poskytnutí garance
<br> celkem
<br> jistina ; úrok věřitele '
<br> ručitele-m
<br> 'v dáňéňiřóóe '
<br> IČO „
<br> účetní,Název účehíjednotky - jednotky „ Í dlužníka dlužníka
<br> Datu m plnění ručitelem
<br> Předmět ručení.M11.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„„„„„„„„„„
<br> „j.„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „
<br> 3 Celková výše Í plneni
<br> l
<br> ručitelem od 1 poskytnutí garance
<br> Druh dluhového nástroje
<br> IČO:00179761 Obec Pohlaď
<br> Údaje o poskytnutých garancích
<br> Údaje k poskytnutým garancím ostatnim
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavený !( 31.12.2018
<br> iGO 3 účetní jednotky-5 věřitele ;
<br> Název účehí jednotky - věřlele
<br> ECO účetní jednotky - dlužníka
<br> dlu'mika
<br> Hodnota zajištěné Datum :
<br> l
<br> poskytnutí 3
<br> ' _ "Výšégpíněňí ' ' “L 44444444444444444 L'
<br> v danem roce
<br> Datum plnění ručitelem v „daném roce
<br> úrok
<br> Bb
<br> Celkovávýšeujl
<br> ručitelem od
<br> plnění Druh
<br> i dluhového poskytnutí : nástroje garance
<br> Podpisový záznam:
<br> ?““de /
<br> Út,—BEC POHLED Pohled' 26.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 582 91 Světlá nad Sázavou IČ: 00179761
Příloha
Přítoha
<br> sestavená k 31.12.201B (v Kč.s přesnosti na dvě desetinná místa; okamžik sestaveni: 17012019 20t43z25 Název účetní jednotky: Obec Pohled“ Sídlo: Pohled 26 Pohled 582 91 Světlá nad Sázavou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00179751
<br> 1.Inform-me podle &? odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka bude i nadále účtovat.:: skutečnostech,které jsou předmětem účetnictví a to do období s nímž účetní skutečností časově ).věcně souvisejí.Účetní jednotka bude i nadále pokračovat ve své činnosti
<br> a nenastane u ní žadná skutečnosL,kteIá by j1 omezovala nebo ji zabraňovala V této Činnosti pokračovat; 1 v dohledné budoucností <.>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018 (v Kč.:: přesnosti na dvě desetinná mista) okamžik sestavení: 17.01.2019 204325
<br> Název účemi jednotky: Obec Pohled Sídlo: Pohleď 26
<br> Pohled" 582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Právní forma: územní samosprávný celek IČO :00179751
<br> AA.Intormace podle 51 costs zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Č slo
<br> N azev položky
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> učet
<br> nesmi osoosl \
<br> same ] „mms—I
<br> A.2„ Informace podle &? ndst„4 zákona
<br> Účetní "jednotka vede své účetníc vi na základě příslušných zákonů a vyhlášek a standardů (tj,dle vyhlášky č.410!2DUB ve znění pozdějších předpisů: <.>
<br> A.3„ lntorri-iace podle 51 ods-1.5 láknna
<br> Použíto metody lng.Schneiderová <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 5.51.002 Strana 1
<br> EL
<br> Majetek a zéVazky ůčetru jednotky
<br> Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazené pohledávky
<br> Vyřazené závazky
<br> Ostatni majetek
<br> r'Nm'v'Lo'
<br> Krátkodobé podm pohledávky : lransieru a krátkodobé podm závazky z transleru
<br> Kr podm pohledávkyz predlin transferú KI.podm závazky : předfin.transfeiů
<br> l<r.podm.pohledavky ze zahran.translerú Kl.podrri.závazky ze zahran transferu Ostatni kr.podm pohledávky z transferu Ostatni kr,podm.závazky ?.transleru
<br> rnim'v'inro
<br>.Podmíněné p...
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 15.01.2019 14:44:10 Nazev účetní jednotky: Obec Pohled
<br> Sídlo: Pohleď 26
<br> Pohled
<br> 582 91 Světlá nad Sázavou Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00179761
<br> Syntet BEZNÉ r MINULÉ tickýl —————————————————————————————————————————————————————————————————————— účet| Hlavní \ Hospodářská | Hlavní | Hospodářská
<br> | činnost | činnost | činnost ! činnost
<br> Číslo položky
<br> >| & m G H O 0.4 > © N WCS 2
<br> Spotřeba materiálu 501 62 518 31 39 322,30 Spotřeba energie 502 43 136,09 31 725 82 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 Prodané zboží 504 Aktivace dlouhodobého majetku 506 Aktivace oběžného majetku 507 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 Opravy a udržování 511 688 322,55 212 100,00
<br> Cestovné 512 928,00 1 843,00 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorqanizačnich služeb 516 12.Ostatní služby 518 316 394,14 215 533,73 13.Mzdové náklady 521 334 655,00 336 327,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 53 976,00 59 185,00 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné socialni náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 10 616 00 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 l 835 00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543
<br> z—INMWMKQF—COG
<br> FENIX,Výkaznictví 8.51.002 Strana 1 Tisk: 17.01.2019 20:48:38
<br> IČO: 00179761,Výkaz zisku a ztráty (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Obec Pohled ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNE CELKY,SVAZKY OBCI,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2018
<br> |Synte| BEZNÉ | MINULÉ
<br> | | _ \ Cislo | Název položky |tický\ —————————————————————————————————————————————————————————————————————— položkyl | účet| Hlavní \ Hospodářská | Hlavní \ Hospodářská |
<br> | | činnost \ Činnost | činnost \ činnost
<br> 25.Prodan...
Rozvaha
Rozva ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí <,>
<br> Nazev účetní jednotky: Obec Pohleď Sídlo: Pohleď 26
<br> Pohled
<br> 582 91 Světlá nad Sázavou Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00179761
<br> ha
<br> REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestaveni: 15.01.2019 14:44:10
<br> Název položky Itickýl
<br> BÉŽNÉ
<br> KOREKC
<br> OBDOBÍ
<br> E |
<br> 1 účet| ———————————————————————————————————————————————————— \ | | BRUTTO
<br> ISyntel ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
<br> MINULÉ
<br> l Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2 Software 013 3 Ocenitelná prava 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> 34 164
<br> 34 114
<br> 49
<br> 275,00
<br> 49
<br> 275,00
<br> 1.Pozemky 031 2 2.Kulturní předměty 032
<br> 3 Stavby 021 6 4 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022
<br> 5 Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
<br> 7 <.>
<br> 8
<br> 9
<br> 0
<br> <.>
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> 704 47
<br> 865
<br> isk: 17.01.2019 20:48:38
<br> FENIX,Výkaznictví 8.51.002 Strana 1
<br> T
<br> IČO:
<br> 00179761 Obec Pohleď
<br> Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) REGIONU SOUDRZNOSTI sestavená k 31.12.2018
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhove cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> ...
FIN 2 -12 M
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> A
<br> sesta
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> ROK MESIC IČO 2018 12 00179761
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Pohleď Pohleď 26 Pohleď 582 91 Světlá nad Sázavou
<br> REGIONÁLNÍCH RAD
<br> vený k 31.12.2018
<br> Fin 2 — 12 M
<br> příj.fyz.os.z XXX.výd.č.příj.fyz.os.z kapit.výn.příjmů právnických osob
<br> příjmů práv.osob za obce 0000 1211 Daň z přidané hodnoty
<br> 0000 1340 Popl.za prov.sys.líkv.kom.odp.0000 1341 Poplatek ze psů
<br> 0000 1344 Poplatek ze vstupného
<br> 0000 1361 Správní poplatky
<br> 0000 1381 Daň z odvodu loterií
<br> 0000 1382 Daň z odvodu loterií a jiných
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věci
<br> 0000 4111 Neinv.přijate transf.z VPS SR
<br> 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR—s.d.vzt.0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů
<br> 1036 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1036 Správa v lesním hospodářství
<br> 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2310 Pitná voda
<br> 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3412 Sport.zařízení v majetku obce
<br> 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin <.>
<br> 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 8.51.002
<br> Schválený rozpočet
<br> 170 000,00
<br> 161 35 60
<br> 127
<br> 382
<br> 382 12 12
<br> počet Výsledek od změnách počátku roku %RS %RpZ
<br> 000,00 532 886,53 136,6 100,0
<br> 000,00 160 904,81 94,6 99,9 599,00 35 599,00 100,0 900,00 60 900,00 100,0 100,0 000,00 127 000,00 100,0 000,00 381 988,00 152,8 100,0 000,00 381 988,00 152,8 100,0 200,00 12 200,00 122,0 100,0 200,00 12 200,00 122,0 100,0
<br> Tisk: 17.01.2019 20:48:38
<br> IČO: 00179761 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU Úsc,DSO A RR Obec Pohleď
<br> (v Kč) sestavený k 31.12.2018
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
<br> 3723 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 6 000,00 5 846,00 58,5 97,4 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 10 000 00 6 000 00 5...
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> C.j.: KUJI 2625112019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohled'
<br> se sídlem Pohleď 26,582 91 Světlá nad Sázavou,IČO: 00179761 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 31.října 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 2.dubna 2019 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 2.dubna 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pohleď Pohled“ 26 582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložil: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 708907491 ID datové schránky: ksab3eu,e—rnail: posta©kr-vysocína.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Pohleď nebyly zjištěny chyby a nedostatky svýjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny & jsou uvedeny v části B zprávy <.>
<br> B.Plnění opatření přiiatých k nápravě chi/La nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky b...
Závěrečný účet obce Pohleď za rok 2018
Závěrečný účet obce Pohleď za rok 2018:
(podle §17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve  znění pozdějších předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018:
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací jsou součástí tabulkové přílohy „Závěrečný účet za rok 2018“ vytvořené programem Fenix <.>
<br>
<br>
<br>
Plnění k 31.12.2018
<br> %
Třída 1 – daňové příjmy
1 264 632,37 Kč
<br> 99,9 %
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy
<br>
507 989,70 Kč
<br> 99,9 %
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy
<br>
0,00 Kč
<br> 0 %
<br> Třída 4 - přijaté transfery
<br>
223 499,00 Kč
<br> 100 %
<br> Příjmy celkem:
<br>
1 996 121,07 Kč
<br> 99,9 %
Třída 5 – běžné výdaje
<br> 1 619 542,59 Kč
99,9 %
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje
<br>
0,00 Kč
0 %
<br> Výdaje celkem:
<br>
1 619 542,59 Kč
99,7 %
Třída 8 – financování
<br>
- 376 57,48 Kč
<br> Komentář:
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby,údaje o celkovém hospodaření obce Pohleď jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Pohledi a zveřejněny na elektronické úřední desce obce Pohleď - http://www.pohled-ves.cz/
· Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12M sestavený k 31.12.2018
· Rozvaha ÚSC sestavená k 31.12.20178
· Výkaz zisku a ztráty ÚSC sestavený k 31.12.2018
· Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2018 + výkazy GAR a PAR
K překročení daňových a nedaňových příjmů došlo téměř u všech položek,a proto byla provedena rozpočtová změna k 31.12.2018.Běžné výdaje v několika položkách byly překročeny na úkor jiných položek,které nebyly realizovány <.>
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 223 499,00 Kč
<br> Rozpis přijatých dotací:
4111 - dotace zVPS SR (volby prezident ČR ) 20 000,00 Kč
<br> 4111 - dotace zVPS SR (volby senát a zastupitelstvo) 15 599,00 Kč
<br> 4112 - běžná neinvestiční dotace na činnost místní s...

Načteno

edesky.cz/d/3009559

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz