« Najít podobné dokumenty

Obec Jankovice (Pardubice) - Zápis z jednání ZO 4/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jankovice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZO 4/2019
Obec JANKOVICE
Jankovice 27,535 01 Přelouč
<br> obecjankovice@seznam.cz
www.obec-jankovice.cz
<br>
<br> Zápis z jednání zastupitelů obce Jankovice č.4/2019 ze dne 16.5.2019
<br> Účast:
Přítomno: 6 zastupitelů – Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Pavel
Křinka,XXXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXXX <.>
Omluveni: XXXXXX XXXXX <.>
<br> Návrh programu:
<br>
X.Zahájení a presence přítomných členů ZO <.>
2.Určení zapisovatele,ověřovatelů zápisu a projednání programu <.>
3.Seznámení s návrhem projektu „Splašková kanalizace Jankovice,Kozašice“ <.>
4.Schválení aktualizace Požárního řádu obce Jankovice <.>
5.Schválení směny části pozemků p.č.249/3,obec Jankovice /575101/,k.ú.Jankovice
<br> /656801/,č.LV 10001,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití pozemku ostatní
komunikace,výměra pozemku 59 m2 za část pozemku p.č.33/4,obec Jankovice
/575101/,k.ú Jankovice /656801/,druh pozemku zahrada,výměra pozemku 121 m2 <.>
<br> 6.Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-2016250/VB/01
Seník,Poláková – kabel NN na pozemku p.č.374,v k.ú.Seník,obec Jankovice <,>
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj <,>
Katastrální pracoviště Pardubice <.>
<br> 7.Žádost společnosti Další cesta z.s.Choltice,o sponzorský dar na rozjezd,zařízení
a nábytek (Centrum denních služeb určených pro tělesně i mentálně handicapované
dospělé spoluobčany) <.>
<br> 8.Diskuse,připomínky a náměty <.>
9.Usnesení číslo 4/2019 <.>
10.Závěr <.>
<br>
Průběh jednání:
<br> 1) Jednání zahájil a vedl starosta obce Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX <.>
<br> X) Zastupitelé obce schválili program jednání a zároveň schválili doplnění o 2 mimořádné
XXXX do jednání zastupitelstva přednesené starostou obce <.>
<br> Mimořádné body zařazené do programu:
<br>
1) Návrh rozpočtové změny č.2/2019
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
2) Projednání opravy obecního domu č.p.10 Jankovice <.>
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ověřovateli zápisu byli určeni p.XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/2999547

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jankovice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz