« Najít podobné dokumenty

Obec Cvrčovice - Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu "Obnova místních komunikací v obci Cvrčovice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cvrčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

P5 kryci list - komunikace Cvrcovice
Příloha č.5 ZD
<br> Krycí list nabídky
<br> 1.Identifikace zakázky
<br> Název zakázky:
Obnova místních komunikací v obci Cvrčovice
<br> Název projektu:
Obnova místních komunikací v obci Cvrčovice
<br> Předmět zakázky:
Stavební práce
<br> 2.Zadavatel
<br> Název:
Obec Cvrčovice
<br> Sídlo:
Třída Rudé armády 142,273 41 Cvrčovice
<br> IČ:
00234231
<br> Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> Kontaktní osoba:
Ing.Zbyšek Čelikovský
<br> Telefon:
<br> Fax:
 
<br> Mobil:
777 122 092
E-mail:
celikovsky@tntconsulting.cz
<br> Web:
http://www.tntconsulting.cz/
<br> 3.Uchazeč
<br> Obchodní firma / název:
 
<br> Sídlo:
 
<br> IČ:
 
DIČ:
 
<br> Osoba odpovědná jednat jménem uchazeče:
 
<br> Osoba odpovědná za realizaci zakázky:
 
<br> Kontaktní osoba:
 
<br> Telefon:
 
Fax:
 
<br> Mobil:
 
E-mail:
 
<br> 4.Nabídková cena
<br> Nabídková XXXX XXX DPH (v Kč):
<br>
<br> Celkem DPH (v Kč):
<br>
Nabídková cena vč.DPH (v Kč):
<br>
5.Datum,podpis,razítko
<br> Datum zpracování nabídky:
 
<br>  
<br> Podpis:
 
<br>
Razítko:
 
P4 Projektova dokumentace - komunikace Cvrcovice
P3 SOD navrh - komunikace Cvrcovice
(VZOR Smlouvy o dílo - Příloha č.3)
<br> SMLOUVA
O DÍLO č.XXX/2019
uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne,měsíce a roku mezi stranami
<br> 1.OBJEDNATEL:
Obec Cvrčovice
<br>
<br> se sídlem: Třída Rudé armády 142,273 41 Cvrčovice
zastoupená: Stanislavem Plecitým,starostou obce
<br>
<br> IČ: 00234231 DIČ: neplátce DPH
<br>
<br> Bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
Číslo účtu: 8421141/0100
tel.: +420 312 283 704,e-mail: ou.cvrcovice@seznam.cz
<br>
<br> dále jako „Objednatel“
2.ZHOTOVITEL:
…………………………….<.>
<br>
<br> se sídlem ………………………………………………………….<.>
<br>
<br>
IČ: ………………… DIČ: …………………….<.>
<br>
<br> bankovní spojení: ………………………………
<br> č.ú.……………………… <.>
<br> tel.:……………… <.>,e-mail: _________
<br> Subjekt zapsaný v OR,vedeném u
dále jen „Zhotovitel“
<br> t a k  t o :
<br> Preambule
<br> 1.Objednatel tímto prohlašuje,že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající <.>
<br> 2.Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje,že je právnickou osobou (obchodní společností) řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky,a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající <.>
<br> 3.Obě smluvní strany prohlašují,že tato smlouva je projevem jejich pravé,svobodné a omylu prosté vůle.Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují,že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek <.>
<br> Část I <.>
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.1 Objednatel výslovně prohlašuje,že je oprávněn realizovat stavbu – Obnova místních komunikací v obci Cvrčovice,spočívající v opravě komunikací – odstranění stávajícího krytu komunikací a nahrazení jednotným asfaltovým povrchem.Délka opravovaných úseků je 1365 m a celková plocha je 7378 m2.Objekt je umístěn na pozemcích: p.č.st.13/1,p.č.250/2,250/9,250/10,250/19,377/1,377/24,377/27,383/8,383/9,388/8,521/1,521/2,530/3,575,3...
P2 Vykaz vymer - komunikace Cvrcovice
Rekapitulace stavby Export Komplet 2.0 ZAMOK False False {71f09c4a-5d1e-4781-8cb0-5497cec10d8b} 0,01 21 0,01 15 REKAPITULACE STAVBY v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v Návod na vyplnění 0,001 Kód: 2019/007 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči,pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství,pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) 0,01 Stavba: Oprava komunikace - Cvrčovice 0,1 KSO: CC-CZ: 1 Místo: Cvrčovice Datum: 10 100 Zadavatel: IČ: 0,1 DIČ: 0,1 0,1 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj 0,1 Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 0,1 False Projektant: IČ: False DIČ: True 0,01 Zpracovatel: IČ: 0,01 Kadeřábek DIČ: True Poznámka: Náklady z rozpočtů 0.00 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00 XXXX XXX DPH X.XX Sazba daně Základ daně Výše daně DPH základní 21.00% 0.00 0.00 snížená 15.00% 0.00 0.00 zákl.přenesená 21.00% 0.00 0.00 sníž.přenesená 15.00% 0.00 0.00 nulová 0.00% 0.00 0.00 XXXX s DPH v CZK X.XX Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Uchazeč Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 2019/007 Stavba: Oprava komunikace - Cvrčovice Místo: Cvrčovice Datum: Zadavatel: Projektant: Informatívní údaje z listů zakázek Uchazeč: Zpracovatel: Kadeřábek Kód XXXXX XXXX XXX DPH [CZK] XXXX s DPH [CZK] Typ z toho Ostat.náklady [CZK] DPH [CZK] Normohodiny [h] DPH základní [CZK] DPH snížená [CZK] DPH základní přenesená [CZK] DPH snížená přenesená [CZK] Základna DPH základní Základna DPH sní...
P1 Cestne prohlaseni kvalifikace - komunikace Cvrcovice
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti nezbytné pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu – Příloha č.1
„Obnova místních komunikací v obci Cvrčovice“
<br> Prohlašuji,že jako účastník zadávacího řízení splňuji základní způsobilost,neboť jsem účastníkem:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,trestný čin obchodování s lidmi,trestné činy proti majetku v podobě podvodu,úvěrového podvodu,dotačního podvodu,podílnictví,podílnictví z nedbalosti,legalizace výnosů z trestné činnosti,legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,trestné činy hospodářské v podobě zneužití informace a postavení v obchodním styku,sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné dražbě,pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,pletichy při veřejné dražbě,poškození finančních zájmů Evropské unie,trestné činy obecně nebezpečné,trestné činy proti České republice,cizímu státu a mezinárodní organizaci,trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných v podobě trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,trestné činy úředních osob,úplatkářství a jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu,splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu,a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele <,>
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek n...
Zadávací dokumentace.pdf
Název programu: zadávací dokumentace MMR Pořadové číslo žádosti: 102405 Název projektu: Obnova místních komunikací v obci Cvrčovice Název zakázl
Výzva k podání nabídek na zakázku v MMR.pdf
DopoRučnNň vÝ zv a,r ponÁNí Nl.níoBK NA zltxÁzr.a v MMR Název programu: MMR Pořadové číslo žádosti: 102405 Název projektu: Obnova místních komunikací v obci Cvrčovice Název zakázky: Obnova místních komunikací v obci Cvrčovice Předmět zakázlry: Stavební práce Tato zakázka není realizována dle zákona č.13412016 Sb <.>,ale na základě výjimky dle §31 a dle směrnice obce kzadávání VZMR.Zakázka je realizována vrežimu zakázl

Načteno

edesky.cz/d/2999111

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cvrčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz