« Najít podobné dokumenty

Obec Chleby (Benešov) - Zápis č. 5/2019 ze dne 13.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chleby (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 5/2019 ze dne 13.5.2019
Piftomni: peiek p <.>,Siskovd A <.>,Kebortova E.Omluveni: Hartych Z.- nemoc,Bartdk T.Host6: Charbuskd p <.>,Diizhalovd Vl <.>,lng.Dudkovd J._ (detnr Program: 1.Doplndni a schvdlen( programu 2.Urdenf ov6iovatel0 zdpisu 3.Kontrola zdpisu z minul6ho zaseddni 4.Ndvrh zSv6redn6ho ridtu obce Chreby za rok 201g - projedndnf 5.zpr6va o vrisledku piezkoumdnihospodaienIobce za rok 2018 6.Do5lii poita 7.Rtizn6 8.Diskuze 9.Zavbr 1.Doplndni a schvdleni programu starosta p' PeSek P' sezniimil s programem dneSniho zaseddnia piedlozil dopln6nfprogramu o bod i' 4' Ndvrh zdv6redneho ridtu obce chleby za rok2or}-projedndnia o bodi.5 zprdva o vlisledku piezkoumdnihospodaienrobce za rok 2org.Ndvrh usneseni: oZ schvaruje navrienli a doprn6nli program zaseddnf.Vyisledek hlasovdnl: pro 3 Usnesenid.1 bylo schvdleno.2.Urieni ov6iovatel& z6pisu starosta navrhljako ov6iovatere p.peska p.a p.Difzharovou vr.Ndvrh usneseni: ov6iovateri zdpisu budou p.peSek p.a p.Diizharovd vr.VlTsledek hlasovdn[: pro 3 Usnesenii.2 bylo schvdleno.3.Kontrola z6pis& z piedchozich zaseddni Utoty z minul6ho zaseddnf jsou pln6ny.4' Ndvrh z6vErein6ho riitu obce chreby za rok zoLg -projedndniudetn( ing' Dudkovd J' piedloZila ndvrh zdv6redn6ho rjdiu ia rok2otl,zastupite16 jejprojednali.Ndvrh usneseni: Ndvrh zdv6redn6ho ridtu bude vyv65en na tiiednich deskdch,schvalovdnbude na piiStim iddn6m zaseddni zastupitelstva.VlTsledek hlasovdnf: pro 3 Usneseni6.3 bylo schvdleno.ZSois LSl2Otg 5.Zpriva o v'fsledku piezkoum6ni hospodaieni obce za rok 201g starosta sezndmil oZ s obsahem zprSvy,zastupitelstvo zprdvu projednalo.Ndvrh usneseni: Nedostatky budou odstran6ny a OZ XXXX sezndmeno s ndpravou na piiitfm zaseddn[.Zodpovidd starosta,mistostarostka a rlietni.Vrisledek hlasovdn[: pro 3 UsnesenId.4 bylo schvdleno.6.Do5lii poSta a/ Krajskf diad Stiedodesk6ho kraje - Rozhodnuti Dle ustanoveni$ 22a odst.2 pism.e) zdkona o rozpodtovrich pravidlech se obec Chleby dopustilasprdvn[hodeliktut[m,ievrozporus$16odst.5avndvaznosti naS1j.odst.4...

Načteno

edesky.cz/d/2998365

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chleby (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz