« Najít podobné dokumenty

Obec Chleby (Benešov) - Zápis č. 6/2019 ze dne 15.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chleby (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 6/2019 ze dne 15.5.2019
Zipis 6/2OL9
z mimoiddn6ho zased6ni zastupitelstva obce Chleby ze dne 15.5.2019 od 18,30 hod <.>
<br> Piftomni : Bartdk T <.>,Pe5ek P <.>,Kebortovd E <.>,Si5kovd A <.>
Omluveni : Hartych Z.- nemoc
<br> Program:
1.Dopln6n(a schvdleni programu
2.UrdenI ov6iovateli zdpisu
3.Rozpodtove opatfeni d.3-dotace na volby do Evropsk6ho parlanrentu
4.Diskuze
5.ZAv6r
<br> l.DoplnEni a schvdleni programu
Starosta sezndmil s programem jedndni <.>
Ndvrh usnesen[ : OZ schvaluje navrZenli program
Vyisledek hlasovdni : pro 4
Usnesenif.1 bylo schv5leno
<br> 2.UrEeni ovEiovatel0 z6pisu
Starosta navrhl jako ov6iovatele p.Peika P a p.Kebortovou E <.>
Ndvrh usneseni : Ov6iovateli zdpisu budou : p.PeSek P.a p,Kebortovd E <.>
Vlisledek hlasovdni : pro 4
Usnesen[6.2 bylo schvdleno
<br> 3.RozpoEtov6 opatieni i.3
OZ projednalo dotace na volby do Evropsk6ho parlamentu
Piijem dotace na volby do Evropsk6ho parlamentu
Udelovli znak 98348 poloika 4111
ViTdaje spojen6s volba m i
Udelovri znak 98348 I 6111
<br> 29 000,00 Kr
<br> 29 000,00 Kf
Ndvrh usneseni : OZ schvaluje dotace pro volby do Evropskeho parlamentu
Vfsledek hlasovdni : pro 4
Usnesenid.3 bylo schvdleno
<br> 4.Diskuze
Diskuze prob6hlf,a v duchu voleb do Evropsk6ho parlamentu <.>
<br> 5.Zdv6r zaseddnf
Starosta pod6koval za 0dast na mimoiSdn6m zasedanf a ukondil toto zaseddni <.>
<br> Zapsala : SiSkovd n <.>
<br> Ov6iovatel6 : p.Peiek Petr
(,(.-) c-/lL
<br> Vyv65eno:
<br> Sejmuto:
<br> p.Kebortovd Ema
<br>,'l /' / r',-(/
<br> (*,<.> \
/

Načteno

edesky.cz/d/2998364

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chleby (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz