« Najít podobné dokumenty

Obec Bělušice - ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SVAZKU OBCÍ TÝNECKO ZA ROK 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
P R | L 0 H A územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SVAZEK OBCÍ TÝNECKO; IČO 58999566; Masarykovo náměstí 1,281 26 Týnec nad Labem Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 11.2.2019 v 15:35
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 9 7 odst.5 zákona
<br> A.4.Informace podle 5 ? odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍOBDOBÍ Čísío Nazev SU BĚŽNÉ mnou? P.|.Majetek a závazky účetní jednotky 35 554,00 35 864,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 35 86400 35 864.00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferu 0.90 0,00 1.Krátkpodmpohledávky z předňnancování transferů 911 2.Krátkpodmzávazky z předtinancování transfer-ů 912 3.Krátkpodmpohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krátkpodmzávazky ze zahraničních lransferů 914 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferu 915 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916 P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátkpodmpohlz důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouhpodrnpohiedz důvodu úplužívanl majetku jinosobou 922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na záklsmlp výp.924 5.Krátkpodmpohlz důvodu užívání majetkujosobou zj.dův,925 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou zj.dův.926 P.IV.Datši podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1.Krátkpodminpohledávký ze smluv o prodeji dlouhmajetku 931 2.Dlouh.podmin.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932 3,Krátkodobé podmíněné pohledávkyzjiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávkýzjíných smluv 934 5,Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939 6.DlouhpodmínpohledáVKy ze sdílených dani 941 ?.Krátkodobé podmi...
Příloha 2018
P R | L 0 H A územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SVAZEK OBCÍ TÝNECKO; IČO 58999566; Masarykovo náměstí 1,281 26 Týnec nad Labem Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 11.2.2019 v 15:35
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 9 7 odst.5 zákona
<br> A.4.Informace podle 5 ? odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍOBDOBÍ Čísío Nazev SU BĚŽNÉ mnou? P.|.Majetek a závazky účetní jednotky 35 554,00 35 864,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 35 86400 35 864.00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferu 0.90 0,00 1.Krátkpodmpohledávky z předňnancování transferů 911 2.Krátkpodmzávazky z předtinancování transfer-ů 912 3.Krátkpodmpohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krátkpodmzávazky ze zahraničních lransferů 914 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferu 915 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916 P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátkpodmpohlz důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouhpodrnpohiedz důvodu úplužívanl majetku jinosobou 922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na záklsmlp výp.924 5.Krátkpodmpohlz důvodu užívání majetkujosobou zj.dův,925 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou zj.dův.926 P.IV.Datši podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1.Krátkpodminpohledávký ze smluv o prodeji dlouhmajetku 931 2.Dlouh.podmin.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932 3,Krátkodobé podmíněné pohledávkyzjiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávkýzjíných smluv 934 5,Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939 6.DlouhpodmínpohledáVKy ze sdílených dani 941 ?.Krátkodobé podmi...
Stáhnout
ROZVAHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SVAZEK OBCÍ TÝNECKO; IČO 68999666; Masarykovo náměstí 1,281 26 Týnec nad Labem
<br> Právní forma: Svazek obcí Předmět činnosti: sestavená !( 31.122018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 11.2.2019 v 15:02
<br> „_ 1 | 2.3 i 4 „Í učerni oeooel Název polozky su BÉZNE MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETl'O
<br> AKTIVA CELKEM 967976011 1953 949,94 7715 810,17 9668 663,34:
<br> A.Stálá aktiva 2 351 997,00 1 963 949,94; 398 047,06 504199,DE
<br> l.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00,1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 j 2.Software 013 i 3,Ocenitelna práva 014.i 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 01s '
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 :
<br> Il.Dlouhodobý hmotný majetek 2 361 997,00 1 963 949,941 398 047,06 504 199,06 1.Pozemky 031 * 2.Kulturní předměty 032 \ 3,Stavby 021 i 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věcí 022 2 351 997,00 1 963 949,94: 393 04706 504 199.000 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 020 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ' 029 ! &.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 : 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 l 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 l
<br> lll.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00; 0,00 0,00,1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 i i 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 002 ' l 3.Dluhová cenné papíry držené do splatnosti 063 : : 4.Dlouhodobé půjčky 067 | 5.Termínované vklady dlouhodobé 069 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 ' 7.Poňzovaný dlouhodobý finanční majetek 043,&.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý ňnančhí majetek 053 i \
<br> lV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,001 0,00 0,00 1.Poskytnuté náv...
Rozvaha 2018
ROZVAHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SVAZEK OBCÍ TÝNECKO; IČO 68999666; Masarykovo náměstí 1,281 26 Týnec nad Labem
<br> Právní forma: Svazek obcí Předmět činnosti: sestavená !( 31.122018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 11.2.2019 v 15:02
<br> „_ 1 | 2.3 i 4 „Í učerni oeooel Název polozky su BÉZNE MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETl'O
<br> AKTIVA CELKEM 967976011 1953 949,94 7715 810,17 9668 663,34:
<br> A.Stálá aktiva 2 351 997,00 1 963 949,94; 398 047,06 504199,DE
<br> l.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00,1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 j 2.Software 013 i 3,Ocenitelna práva 014.i 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 01s '
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 :
<br> Il.Dlouhodobý hmotný majetek 2 361 997,00 1 963 949,941 398 047,06 504 199,06 1.Pozemky 031 * 2.Kulturní předměty 032 \ 3,Stavby 021 i 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věcí 022 2 351 997,00 1 963 949,94: 393 04706 504 199.000 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 020 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ' 029 ! &.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 : 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 l 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 l
<br> lll.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00; 0,00 0,00,1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 i i 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 002 ' l 3.Dluhová cenné papíry držené do splatnosti 063 : : 4.Dlouhodobé půjčky 067 | 5.Termínované vklady dlouhodobé 069 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 ' 7.Poňzovaný dlouhodobý finanční majetek 043,&.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý ňnančhí majetek 053 i \
<br> lV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,001 0,00 0,00 1.Poskytnuté náv...
Stáhnout
Ministerstvo financí
<br> Fin
<br> 2-12M
<br>,<,> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU,<,>,ÚZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2018
<br> 12
<br> 68999666
<br> Název _a sídlo účetní jednotky : SVAZEK OBCÍ TÝNECKO Masarykovo náměstí 1,281 26 Týnec nad Labem
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Te xt rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 3633 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 500 000,00 0,00 213 380,00 0,00 0,00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 500 000,00 0,00 213 330,00 0,00 0,00 363 ** Komunálnl Služby a úžemnl rozvoj 500 000,00 0,00 213 380,00] 000 0,00 6409 2141 Příjmy z úroků (Část) 200,00 4,83 20,00 48,30 9,66 6409 2149 Ostatní příjmyz výnosů Hnančního majetku 0,00 0,00 1 200,00 100,00 1 200,00 6409 * Ostatní činnostijinde nezařazené 200,00 604,83 1 220,00 99,15 1 209,66 640 '" |Ostatnl Člnnostl m__ 200 00 804,83,1 220,00 99,15 1 209.03 PŘÍJMY celkem: " " * “ 500 200,00| 0,24| 214 000,0 osel L 1 209,00
<br> strana 1,1
<br> ||.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 27 000,00 54,44 15 000,00 98,00 14 700,00 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 100,00 400,00 100,00 400,00 6409 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,001 030,90 10 600,00 97,26 10 309,83 0409 5160 Zprac.dat &: služby souviss inf-orma komunik.technologiemi 5 000,00 157,16 10 000,00 75,58 7 858,00 6409 5169 Nákup ostatním Služeb 950 000,00 85,75 815 000,00 99,96 814 643,00 0409 5362 Platby daní a paplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 6409 " Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 133 400,00 74,81 856 000,00 99,06 847 910,83 640 " Ostatni Činnostl 1 133 400,00 74.81 056 000,00 99,06 847 910,03 WDAJE celkem: 1 133 400,00| 74,...
Výkaz pro hodnocení rozpočtu Fin 2 – 12m 2018
Ministerstvo financí
<br> Fin
<br> 2-12M
<br>,<,> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU,<,>,ÚZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2018
<br> 12
<br> 68999666
<br> Název _a sídlo účetní jednotky : SVAZEK OBCÍ TÝNECKO Masarykovo náměstí 1,281 26 Týnec nad Labem
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Te xt rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 3633 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 500 000,00 0,00 213 380,00 0,00 0,00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 500 000,00 0,00 213 330,00 0,00 0,00 363 ** Komunálnl Služby a úžemnl rozvoj 500 000,00 0,00 213 380,00] 000 0,00 6409 2141 Příjmy z úroků (Část) 200,00 4,83 20,00 48,30 9,66 6409 2149 Ostatní příjmyz výnosů Hnančního majetku 0,00 0,00 1 200,00 100,00 1 200,00 6409 * Ostatní činnostijinde nezařazené 200,00 604,83 1 220,00 99,15 1 209,66 640 '" |Ostatnl Člnnostl m__ 200 00 804,83,1 220,00 99,15 1 209.03 PŘÍJMY celkem: " " * “ 500 200,00| 0,24| 214 000,0 osel L 1 209,00
<br> strana 1,1
<br> ||.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 27 000,00 54,44 15 000,00 98,00 14 700,00 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 100,00 400,00 100,00 400,00 6409 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,001 030,90 10 600,00 97,26 10 309,83 0409 5160 Zprac.dat &: služby souviss inf-orma komunik.technologiemi 5 000,00 157,16 10 000,00 75,58 7 858,00 6409 5169 Nákup ostatním Služeb 950 000,00 85,75 815 000,00 99,96 814 643,00 0409 5362 Platby daní a paplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 6409 " Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 133 400,00 74,81 856 000,00 99,06 847 910,83 640 " Ostatni Činnostl 1 133 400,00 74.81 056 000,00 99,06 847 910,03 WDAJE celkem: 1 133 400,00| 74,...
Stáhnout
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oocí.REGIONÁLNÍ RADY REGIONU souoažnosn SVAZEK OBCÍ TÝNECKO; IČO 68999666; Masarykovo náměstí 1,281 26 Týnec nad Labem Právní forma: Svazek obcí
<br> Předmět činnosti:
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 11.2.2019 v 15:02
<br> 1 [ 2 l 3 l 4 ÚČETNÍ osooal Název položky účet Běžné ; Minute Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 95406283 BSB 903,00 ].Náklady : činnosti 954 062,83 658 903,00 1.Spotřeba matarlálu 501 2„ Spotřeba energie 502 3.Spotřeba iinych nesklaoovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dtoubodobého majetku 506 S.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnítroorganizačníoh služeb 516 12.Ostatní služby 518 826 810,53 482 767,00 13.Mzdová náklady 521 14 700.00 26 584,00 14,Zákonné sociální pojištění 524 15.Jiné sociální poiišténř 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 16.Daň silniční 531 19,Daň z nemovitosti 532 20.Jiné daně a poplatky 538 3 000,00 43 000,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty & penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předáni 543 25,Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvoma fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 106 152,00 106 152,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 * '; ' '“— 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 311 Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34,Náklady ?.vyřazených pohledávor ři 557 "1_,“ “_ L * 1 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 555 36.Ostatní náklady z činnosti 549 400.00 40000 ll.Finanční náklady 1.Prodané cenná papíry a podíly 551 2.Úroky 552 3.Kurzová ztráty 563 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 554 5.Ostatní finanční náklady 5653 lit.Náklady na transfery 2„ Náklady vybraných místních vládin...
Výkaz zisku a ztráty 2018
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oocí.REGIONÁLNÍ RADY REGIONU souoažnosn SVAZEK OBCÍ TÝNECKO; IČO 68999666; Masarykovo náměstí 1,281 26 Týnec nad Labem Právní forma: Svazek obcí
<br> Předmět činnosti:
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 11.2.2019 v 15:02
<br> 1 [ 2 l 3 l 4 ÚČETNÍ osooal Název položky účet Běžné ; Minute Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 95406283 BSB 903,00 ].Náklady : činnosti 954 062,83 658 903,00 1.Spotřeba matarlálu 501 2„ Spotřeba energie 502 3.Spotřeba iinych nesklaoovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dtoubodobého majetku 506 S.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnítroorganizačníoh služeb 516 12.Ostatní služby 518 826 810,53 482 767,00 13.Mzdová náklady 521 14 700.00 26 584,00 14,Zákonné sociální pojištění 524 15.Jiné sociální poiišténř 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 16.Daň silniční 531 19,Daň z nemovitosti 532 20.Jiné daně a poplatky 538 3 000,00 43 000,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty & penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předáni 543 25,Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvoma fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 106 152,00 106 152,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 * '; ' '“— 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 311 Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34,Náklady ?.vyřazených pohledávor ři 557 "1_,“ “_ L * 1 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 555 36.Ostatní náklady z činnosti 549 400.00 40000 ll.Finanční náklady 1.Prodané cenná papíry a podíly 551 2.Úroky 552 3.Kurzová ztráty 563 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 554 5.Ostatní finanční náklady 5653 lit.Náklady na transfery 2„ Náklady vybraných místních vládin...
Stáhnout
SVAZEK OBCÍ TÝNECKO
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> SVAZEK OBCÍ TÝNECKO
<br> Masarykovo náměstí 1
<br> 28126 Týnec nad Labem
<br> 68999666
<br> Dobrovolný svazek obcí
<br> Telefon 321781100
<br> E-mail vancurova@tynecnadlabem.cz
<br> SVAZEK OBCÍ TÝNECKO Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Příjmy sumárně
<br> Výdaje sumárně
<br> Příjmy dle paragrafů
<br> Výdaje dle paragrafů
<br> IV.Majetek
<br> KEO-W 1.11.290
<br>
<br> V.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.290
<br>
<br> SVAZEK OBCÍ TÝNECKO
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.290 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 9,66 200,00 20,00 10,344,83 48,302141 Příjmy z úroků (část)
<br> 1 200,00 0,00 1 200,00 0,000,00 100,002149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 209,66 200,00 1 220,00 10,34604,83 99,15
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 0,00 500 000,00 213 380,00 213 380,000,...
Návrh závěrečného účtu SOT 2018
SVAZEK OBCÍ TÝNECKO
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> SVAZEK OBCÍ TÝNECKO
<br> Masarykovo náměstí 1
<br> 28126 Týnec nad Labem
<br> 68999666
<br> Dobrovolný svazek obcí
<br> Telefon 321781100
<br> E-mail vancurova@tynecnadlabem.cz
<br> SVAZEK OBCÍ TÝNECKO Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Příjmy sumárně
<br> Výdaje sumárně
<br> Příjmy dle paragrafů
<br> Výdaje dle paragrafů
<br> IV.Majetek
<br> KEO-W 1.11.290
<br>
<br> V.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.290
<br>
<br> SVAZEK OBCÍ TÝNECKO
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.290 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 9,66 200,00 20,00 10,344,83 48,302141 Příjmy z úroků (část)
<br> 1 200,00 0,00 1 200,00 0,000,00 100,002149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 209,66 200,00 1 220,00 10,34604,83 99,15
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 0,00 500 000,00 213 380,00 213 380,000,...

Načteno

edesky.cz/d/2997563

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz