« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Region Dolní Berounka - Návrh Závěrečného účtu svazku Dolní Berounka za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019/6
Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR INTEHNÍHD AUDITU A K-„i'uřlí- 'L""
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_061821/2018/KUSK Stejnopis &.2 Čj.: 001153/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> SVAZEK OBCÍ REGION DOLNÍ BEROUNKA IČ: 70566984 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření Svazek obcí Region Dolní Berounka za rok 2018 bylo zahájeno dne 30.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 14.05.2019
<br> I 01.10.2018 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání proběhlo v městyse Karlštejn: Karlštejn 185
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání : PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> — kontroloři: XXXXXX XXXXXXX
<br> Zástupci DSO: PhDr <.>,Mgr.XXXX XXXXX - předseda
<br> XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření k přezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018lKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br>.<.> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náldady & výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více úz...
2019/5
„z
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRKVNĚ'CÉLWL ŠVÁZkÝoací,ŘĚŠÍENĚLWHÚÝ ŘĚGIoEÚ'SouoůnoSJI
<br> řÚčetní jed no—tk-a-z Název: Svazek obcí Region Dolní Berounka Sídlo: Karlštejn 185
<br> Élšío položky
<br> A <.>
<br> mmruuuumnnnmmmmmaaaaa_n-aaa.<.> - Fřn.PNřPPPFPPPPNPPPHPS-"PPNT'P
<br> PP.-'
<br> 4 <.>
<br> PFNFPŘPP?
<br> Název polcEky
<br> _ NÍKLÁBÝ'CELKEM
<br> Náklady z činnosti
<br> Spotřeba materiálu
<br> Spotřeba energie
<br> Spotreba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží
<br> Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování
<br> Cestovné
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Aktivace vnitroorganizačnlch služeb Ostatnl služby
<br> Mzdové náklady
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální náklady
<br> Daň silnlční
<br> Daň z nemovitostí
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jine pokuty a penále
<br> Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál
<br> XXXXX a škody
<br> Tvorba fondů
<br> Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady : drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti
<br> Finanční náklady
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Úroky
<br> Kurzové ztráty
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Výkaz zisku a ztráty Účetní jednotka: Svazek obcí Region Dolní Berounka
<br> i'č':
<br> Právní forma: Předmět činnosti: veřejná správa
<br> |_ <.>
<br> Sestaveno k: 31.12.2)tří_8(v_í<_č,s přesností na dvě desetinná místa) _Qkamžik sestavení: 18.2.2019 5:39:51
<br> EU
<br> 501 502 503 504 506 507 508 51 1 512 513 515 518 521 524 525 527 520 531 532 530 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549
<br> 561 552 563 554
<br> 70566984 úsc
<br> _+ __1____1_„.tě.<.>.- BĚŽN_É operní oaoo...
2019/4
Územní—SAMOSPRKVNĚ CELKYLSXAZKY Día—L REGIONÁLNÍ RADY'Re—Glonů somašžmsn
<br> „ÚĚetni jedhotka: IČ:
<br> ÍNázev: Svazek obcí Region Dolnl Berounka
<br> :Sídlo: Karlštejn 185
<br> položky :
<br> asi.;
<br> _ AKTIVÁ CELKEM
<br> A <.>
<br> B <.>
<br> PP.—1979"
<br>.- 53
<br> P'P'řS-ŘNT'
<br> Rozvaha
<br> PFFFFŘPNP
<br> PPP.—'
<br> ????řFNT'
<br> Název položky
<br> Stálá aktiva
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nehmolne výsledky výzkumu a vývoje Software
<br> Ocenitelná práva
<br> Povolenky na emise a preferenčnl Iimlty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pozemky
<br> Kulluml předměty
<br> Stavby
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Oslatnl dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodejl Dlouhodobý finanční majetek
<br> Majetkové účastl v osobách 5 rozhodujiclm vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné paplry držené do splalnosti Dlouhodobé půjčky
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Ostatni dlouhodobý finanční majetek
<br> Poňzovaný dlouhodobý tlnančnl majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky : postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručenl
<br> Ostatnl dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva
<br> Učetnl jednotka: Svazek obcí Region Dolni Berounka
<br> Rozvaha
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 18.2.2019 5:41:06
<br> 012 013 014 015 016 ...
2019/3
Úmytnutých-Qšřancích __ __
<br> Micha č.2 !: vyhlášen č 272201? Sb <.>
<br> účemljadnotuš ' É“— ' 70555934 _ Nálev: Svazek obci Region Dolní Berounka Právnlfnrma: ÚSC iSídlo: Kadštejn 185 Předmět činnosti: veřejná správa '---— _ -.<.>.<.> — - —— -——|.Sestaveno Ir.<.> 31.12.2018 (v Kč : presnost: na dve deseunna místa) |_ _ _ _ ______ _ __ __ _ _ Okamžik nastaveni: 18 22019 5:39:03 _ _ _ -i l " _ '“ " "'_' "_ __ůaalíiWňůGWnijeTn—om _ _ _ ] Ic autu: Mišík-ua; | ' 'lůěú'č-nuii ' 1:35: hlídám“ ]' E_n-iiirrl—IT_- Hodnotu mmm pohlldluhy nn.plglnl víc:- plninimcmhvdmóm mc- Colk.U.píniul Druh mama | 5:23.:.hdnnt v-v “.za “' natky- <.>,' gar-inu ' nikom ]Inlnl úroku—INLŠWm'I—niíkíív'l ____—Flínl _1!_ůmk ' i Étang"- “.:::me |.-----|.<.> '.| _ _.<.> __ __ __.<.> _ _.<.> - <.>,<.>.I—.—_ _.| | | ; |.<.>.<.>.<.>._ <.>
<br> _.J.<.> _ '_
<br> Údqio !: poskytnmým garancím mmm Účelníjodnolkl Swzpk abc! Region Dolni Bamunkl
<br> _ |._ <.>
<br> Sasflwno k: 31 !2.2038 (v Kč.: plasmu na M donfinná místu)
<br> rc:
<br> 70566984
<br> 5:th
<br> f:
<br> 1
<br> MW : 21 vyřídil-“uč.?TMMT Sb
<br> _ ___Ěaie 9.90532m_u_tý99 mm <.>
<br> _úíéínííírmá: _ _ TČ: _ _ 70556984 ' Názov: Svazek obci Region Dolni Berounka Právní forma: ÚSC : _Sldlo: Karlštejn 185 Předmět činnosti: veřejná správa ; : Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč : přššístl na dvě deselinnáínista) _ _ _ | _ _ _ _ _m=_mž"'=5%.t=_!'0"'_=_ 38220115 ?! 03 ___ _ _ _ _ ___.___
<br> _.<.>.<.>.— " ' ' údaj.|.ponymulým garanclm ostatním
<br> |.____ __ ___.__ ___.__- ___._ ___ _ _______ _ _ _ _ ___.__.___ _ _ Édůmrd Jigal! účelná" |.1__ url-:: IINazev gemal“ __ Dauran; Hndnnta nllllůlú pohledávky Dal.plnění Výši plneni ručitele v dnům roce Eolkčlí.gamplrm'l'hdnilůt
<br> n 7 nollly-v lnu m: anal - po: n — --—- —,-—.' wučdeln.—- —-— -—- -.—--- ru L ilh.l.il'učun _Mfilula dlužník: glmnu ""“"" "'n'“ "m nm: ““"" "'""- W pum gar.nm:-.i__.<.> —.--—.“"'l -ř-.<.>._L.<.> _.<.>.<.> _.<.> _.<.> -.|._.L.<.> |.<.>._'.__.<.>.<.>.<.>.<.> __|_ _-
<br> Soslnwna k 3...
2019/2
r
<br> F Příloha č.5_l_< vyhlášce č.410/2009 Sb.;
<br> Příloha * ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ_,_ REGIONÁLNÍ RADY REGIONÉI SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 70%4.Název: Svazek obcí Region Dolní Berounka Právní forma: ÚSC ::Sidlo: Karlštejn 185 Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 18.2.2019 5:35:58
<br> SA lt Tlnformace podle 5 7 odst 3 zákona—(TEXT)
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> íA.Ž.Tlníormace podle 57 odst.4 zákona (TEXT)
<br> [A.3.ílníormace podle 9 7 odst.5 zákona (TEXT) |Popis činnosti.které účetní jednotka provozuje:
<br> Hlavní činnost :v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb <.>,o rozpočtové skladbě (ochrana společných zájmů a zmnožení sil a
<br> prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnické obce svazku v různých oblastech)
<br> Podnikatelská činnost (Hospodářská činnost,'dále jen "HČ"): Podnikatelská činnost není vykonávána Ostatní - cizl prostředky.Jiná činnost není vykonávána
<br> Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy.jejich druh popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou c.410/2010 Sb Tvorba a použití opravných položek a rezerv
<br> Účetní jednotka v roce 2017 netvořila opravné položky netvořila zákonné rezervy podle zákona :) rezervách „Opravné položky k majetku v roce 2017 nebyly tvořeny <.>
<br> Časové rozlišení
<br> !Účetní jednotka casove rozlišuje nevýrazné částky v hodnotě do 10-ti tisíc za položku Rovněž služby dodávané v |následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství daňové přiznání) nejsou časově rozlišovány <.>
<br> Odepisování dlouhodobého majetku
<br> Odepisování dlouhodobého majetku je uvedeno v části E1
<br> Kurzové rozdíly a přepočty cizich mén
<br> Způsoby přepočtu cizich měn nebyly stanoveny,účetní jednotka za rok 2017 neměla účetní případ v cizí měně.Způsoby stanovení...
2019/1
Návrh Závěrečného Účtu Svazku obcí Region Dolní Berounka za rok 2018,IČ: 70566984
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 v tis.Kč
<br> Příjmy Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet
<br> 4121 Příspěvky členských obcí 235 235 238 2219 - 2329 Nedaňové příjmy 14 14 14 3636 - 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 376 376 348 6310 - 2141 Příjmy : úroků 2 2 1 Příjmy celkem 627 627 601 Výdaje
<br> 2221 - 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 2 2219 - 5169 Nákup ostatních služeb 7 7 7 3636 — 6341 Investiční transfery obcím 376 376 348 3722 — 5169 Nákup ostatních služeb 182 182 0 6310 — 5163 Služby peněžních ústavů 4 4 4 6409 — 5021 Ostatní osobní výdaje 192 189 120 6409 — 5031 Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p 12 12 12 6409 — 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.poj.4 4 3 6409 — 5038 Pov.poj.na úraz.poj.1 1 1 6409 — 5163 Služby peněžních ústavů 29 29 24 6409 — 5168 Zpracování XXX a služby XX XX XX XXXX — XXXX Nákup ostatních služeb 15 15 11 6409 - 5222 Neinv.transfery spolkům 65 65 65 6409 — 5321 Neinv.tra nsery obcím 150 150 150 6409 - 5363 Úhrady sankcíjiným rozpočtům () 3 3 Výdaje celkem 1065 1065 772 Financování celkem : Příjmy - Výdaje -438 438 -171
<br> Stav na běžných účtech :
<br> Počátečnístav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 změna stavu bankovních účtů : 665 494 -171
<br> 2.Rozvaha k 31.12.2018
<br> Aktiva a pasiva k 31.12.2018 v tis.Kč 494
<br> 3.Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
<br> Výsledek hospodaření svazku obcí R08 v tis.Kč - 105
<br> 4.lnventurní soupis k 31.12.2018
<br> Při inventuře provedené ke dni 31.12.2018 nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečnosti a účetním stavem
<br> S.Projekty - dotace v roce 2018
<br> Ve Svazku obci Region Dolní Berounka nebyl v roce 2018 účtován žádný nový projekt
<br> 6.2práva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> Při přezkoumání Svazku obcí Region Dolni Berounka nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky <.>
<br> V Karštejně dne 15.5.2019
<br> vypracovala : Livancová
<br> PhDr.Mgr.XXXX XXXXX,předseda XX RXX
<br> Vyvě...

Načteno

edesky.cz/d/2996503

Meta

Rozpočet   Pronájem   Prodej   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz