« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Veřejná vyhláška-vydání ÚP Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-vydání ÚP Lesná
<,>
<br> OBECNI ÚŘAD LESNÁ Lesná čp.35,39501 Pacov
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o vydání územního plánu
<br> Zastupitelstvo obce Lesná,příslušné podle 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,za použití š 43 odst.4 stavebního zákona,5 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,5 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,vydalo dne 9.5.2019 pod usnesením č.39 <.>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN LESNÁ
<br> Vzhledem k rozsahu není možno zveřejnit na úřední desce celý obsah územního plánu.Úplné znění,včetně odůvodnění a grafické části bude k nahlédnutí po dobu 15 dní na Městském úřadě Pacov,odboru výstavby,náměstí Svobody 1,budova zámku,kancelář 3.07 a na Obecním úřadě Lesná <.>
<br> Úplné znění návrhu bude současně,v souladu s ustanovením & 172 odst.2 správního řádu,zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce Městského úřadu Pacov,na internetové adrese: htips:!fwwwmcstrmacov.cm'navrh-uzemnihn-planu-ItaliafpodeLdE-progfydgnHip-lesům; šáů'DJŠJQ-„Q
<br> Proti územnímu plánu Lesná,nelze podat opravný prostředek (5 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád) <.>
<br> Opatření obecné povahy o vydání územního plánu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce obce Lesná <.>
<br> Žaneta Zuzánková Ing.XXXXXXXX J íra místostarostka obce starosta obce Vyvěšeno dne XX.5.2019 Sejmuto dne 26.5.2019
<br> Razítko,podpis Razítko,podpis

Načteno

edesky.cz/d/2995017

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz