« Najít podobné dokumenty

Obec Stružnice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stružnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

popis situace.pdf
wuw.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/3
<br> 1.1
<br> *MWM
<br> ůW—ia
<br> —— E!E—TD
<br> Schéma 333
<br> Standardní pracovně město.Zúžení iizdgu'- hc pruhu
<br> mašina uzáubéra cí::zwiaarrým.sménzr-acimz Gahan 05115313 nm.ÍÚfT!
<br> příčná ma'-Éra M&MHglmi srl—jámami diska-ni Udam nedělní! íažm
<br> prime čj.-„En 1m uýrglmans směna typu 1 na každe Sahéfčmmi deme
<br> U užili dama—minn značek.; dopravních zaříze- n" v ani—ads" smůěžnýcn pami-5135117 mani
<br> mawa nebo XXXX mu c_rkšsiy amb.—š mmf X,XX? až 3213
<br> vyslmi'nr': saam-5m; 1
<br> neba značka Wáwra na ; Émracerémm ÍÍLĚJIEl-Erérr'z :oádáu.'n' farm-Š směru shmně
<br> graham \: min—.cn
<br> Ha.že %:!an s originálem
<br> F
<br> Příloha č.4.<.> k č.j.REPL—25215237IČJ-Qmí—ůBG1Q5—;ÍZA
<br> 1 % Míšan Bradáč 263.552 Počet listů:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> W.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> v
OOP.pdf
Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy
<br> náměstí T.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa
<br>
Adresa úřadu:
náměstí T.G.Masaryka č.p.1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p 1/4
<br> Plně určený sp.znak písemnosti: 280.3.2 - Skartační znak/lhůta: S/5
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br>
<br> Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka č.p.1,Česká Lípa,PSČ: 470 36
(dále jen Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),na základě podnětu od Miluše Mašindové,nar.: 1977,bytem Jezvé 63,471 08
Jezvé doručeného dne 27.03.2019 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci – silnici II.třídy č.262 u č.p.63 v k.ú.Jezvé v části obce Jezvé v obci Stružnice – dle
zakreslení v situační studii,jenž je nedílnou součástí tohoto stanovení,za účelem umístění lešení na
chodníku podél silnice č.II/262 z důvodu rekonstrukce fasády domu č.p.63 na silnici č.II/262 u č.p.63
v k.ú.Jezvé v části obce Jezvé v obci Stružnice a pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
v dané lokalitě,za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o silničním
provozu
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve výše uvedené věci v tomto rozsahu:
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne: 14.05.2019
<br> Spis.zn.: MUCL/9536/2019/OD/JŘ
Č.j.: MUCL/50782/2019
Počet stran: 4
Počet příloh/počet stran příloh: 1/1
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.05.2019
<br>
<br>
<br>
<br> viz rozdělovník
<br>
<br>
<br>
Spis.zn.: MUCL/9536/2019/OD/JŘ
č.j: ...

Načteno

edesky.cz/d/2992570

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stružnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz